Besplatni info-telefon:
0800 44 55 44
Regulativa
Glavna skupština VARTEKS d.d.
Točke dnevnog reda
Način glasanja
(760)

Na temelju odredbi članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva VARTEKS, varaždinska tekstilna industrija d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94 (u daljnjem tekstu: Varteks d.d. ili Društvo), 17. lipnja 2009. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva VARTEKS, koja će se održati 22. srpnja (srijeda) 2009. u 12 sati u Varaždinu (hotel Turist) Aleja kralja Zvonimira 1.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika.

2. Izbor predsjednika Skupštine i njegovog zamjenika.

3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Varteks grupe za poslovnu 2008. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Varteksa d.d. te godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2008. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2008. godini.

4. Odluka o upotrebi dobiti.

5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu 2008. godinu.

6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu.

7. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora.

8. Odluka o imenovanju revizora za poslovnu 2009. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Stjepan Igrec, MBG: 2410943320005 s prebivalištem u Varaždinu, Zagrebačka 50, bira se za predsjednika Glavne skupštine, a za njegovog zamjenika bira se Milan Horvat, MBG: 1509958320004, s prebivalištem u Varaždinu, Trenkova 66, na mandat od četiri godine.

Ad 3. Usvajaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Varteks grupe za 2008. godinu, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2008. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2008. godini.

Ad 4. Utvrđuje se da je društvo Varteks d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2008. godine ostvarilo neto-dobit u iznosu od 2.373.024,30 kn. Sva neto-dobit raspoređuje se za pokriće gubitka.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2008. godinu.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2008. godinu.

Ad 7. Za člana Nadzornog odbora Varteksa d.d. za razdoblje od četiri godine bira se Neven Maruševec s prebivalištem u Varaždinu, Ivana Padovca 6, MBG: 1809959320052.

Ad 8. Društvo Deloitte d.o.o. iz Zagreba imenuje se za revizora Društva za poslovnu 2009. godinu.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s izabranom revizorskom tvrtkom, te utvrditi naknadu za njezin rad.

Poziv dioničarima

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva imaju dioničari koji svoje sudjelovanje prijave Društvu najmanje sedam dana prije dana održavanja Skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i za pitanje statusa dioničara, mjerodavno je stanje u depozitoriju Središnje depozitne agencije na zadnji dan roka za prijavu namjere sudjelovanja tj. na dan 15. srpnja 2009.

Dioničari mogu prijaviti namjeru sudjelovanja u radu Glavne skupštine radnim danom od 9 do 15 sati pisanim putem na adresu: Varteks d.d., Pravni sektor, Zagrebačka 94, 42 000 Varaždin, ili na telefon (042) 377-201, ili telefaksom na broj (042) 377-206, ili elektroničkom poštom na adresu: nsever@varteks.com.

Materijali koji služe kao podloga za odlučivanje, godišnje izvješće Uprave o poslovanju, izvješće Nadzornog odbora i ostala godišnja financijska izvješća, stavljaju se na uvid dioničarima u sjedištu Društva, radnim danom od 9 do 15 sati.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika i opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati fizičke i pravne osobe na temelju valjane punomoći. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati podatke o dioničaru, opunomoćeniku, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje i glasuje u ime dioničara na skupštini te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

U slučaju da ne bude kvoruma sljedeća Glavna skupština održat će se 22. kolovoza 2009. s istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme.

VARTEKS d.d.
Varaždin