Rješenjem Agencije za nadzor financijskih usluga od 22. veljače 2018., klasa: UP/I 972-03/18-02/01, urbroj: 326-01-440-443-18-2, odobrene su promjene Statuta obveznog mirovinskog fonda kategorije A. Pročišćeni tekst Statuta nalazi se na poveznici.

OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA A

Mirovinski fond kategorije A svojom investicijskom strategijom te dobnim ograničenjem članstva namijenjen je mlađim osiguranicima 2. stupa. Imovina fonda A, s obzirom na utvrđene investicijske ciljeve i rizičnost, može se ulagati u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije (EU) ili države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Primjerice, najviše 55% neto vrijednosti imovine može biti uloženo u dionice, u korporativne obveznice i komercijalne zapise najviše 50% neto vrijednosti imovine fonda, dok u državne obveznice i trezorske zapise mora biti uloženo najmanje 30% neto vrijednosti imovine fonda. Nadalje, najmanje 40% neto vrijednosti imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama. Fondu A dozvoljeno je i korištenje izvedenica, ali samo u svrhu efikasnog upravljanja i zaštite vrijednosti imovine fonda.

Tko može biti član mirovinskog fonda kategorije A?

Osiguranik može odabrati fond A u roku od šest mjeseci od dana uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ako mu je do ispunjenja dobnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu (referentni dan) prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo deset ili više godina.

Ako osiguranik u spomenutom roku ne odabere fond, Središnji registar osiguranika (REGOS)  rasporedit će ga po službenoj dužnosti u jedan od fondova kategorije B.

Kada član fonda A do referentnog dana ima manje od deset godina, REGOS ga po sili zakona raspoređuje u mirovinski fond kategorije B.

Također, osiguranici koji su već bili članovi obveznog mirovinskog fonda i nisu do isteka roka za odabir kategorije sami izabrali kategoriju A, B ili C, automatski su raspoređeni u fond B (ako im je preostalo više od pet godina do dana umirovljenja) ili u fond C (ako im je preostalo manje od pet godina do dana umirovljenja). Točnije, nijedan član nije automatski raspoređen u fond A.

Kako postati članom mirovinskog fonda kategorije A?

Obvezni mirovinski fond može se odabrati samo osobnom prijavom na šalteru REGOS-a u poslovnicama FINA-e, predočenjem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole) te OIB-a.

  • najmanje 30% neto imovine fonda u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najviše 55% neto imovine fonda u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najviše 50% neto imovine fonda u korporativne obveznice i komercijalne zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najmanje 40% neto imovine fonda u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama
  • namijenjen je mlađim osiguranicima
  • veća tolerancija prema riziku unutar zakonskih ograničenja
  • automatski prijelaz u fond B kada do starosne mirovine ostaje manje od deset godina