Značajna ulaganja

 • 21.01.2019. Ulaganje u dionice izdavatelja DALEKOVOD PROFESSIO d.d. iznad 10% izdanja

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126. stavak 5 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15,39/17), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: fondovi) pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Krajem studenog 2018. godine DALEKOVOD d.d., tadašnji 100%-tni vlasnik društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. izdao je Informacijski memorandum u vezi s prodajom 100% dionica Izdavatelja, tj. 661.696 redovnih dionica. Ponuda je bila upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima u smislu Zakona o tržištu kapitala. Zajedničku obvezujuću ponudu za navedene dionice podnijeli su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, a istu je DALEKOVOD d.d. prihvatio 31.12.2018. kada je i potpisan Ugovor o kupoprodaji dionica, dok je namira izvršena 21.1.2019. Očekuje se da će Izdavatelj u kraćem roku uvrstiti dionice na uređeno tržište Zagrebačke burze. Nakon provedenog upisa dionica društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d., PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A stekao je 6.831 dionicu Izdavatelja, tj. 1,03% izdanja, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B 191.677 dionica Izdavatelja, tj. 28,97% izdanja. Ukupan udio u izdanju iznosi 30,00%.

   

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

   

  3. CILJEVI ULAGANJA

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično, uz preuzimanje primjerenog rizika. Obzirom da je ukupna izloženost fondova pod upravljanjem u energetski sektor, a posebice u obnovljive izvore energije niska, ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećala bi se izloženost navedenom sektoru, a time i dodano diverzificirala sektorska struktura portfelja fondova. Uzimajući u obzir da obvezni mirovinski fondovi posluju u okruženju rekordno niskih kamatnih stopa, kao i činjenicu da određeni dio portfelja fondova čine obveznice čiji se prinosi također nalaze na rekordno niskim razinama, javlja se potreba za ulaganjem obveznih mirovinskih fondova u profitabilnije klase imovine koje nose umjeren rizik. Ulaganje u obnovljive izvore energije jest primjer jedne takve investicije, budući da se radi o ulaganju kod kojeg se pruža prilika za postizanje atraktivnog povrata s vrlo velikom vjerojatnošću ostvarenja istog.

   

  4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja. Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  •Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 4 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).

  •Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.

  •Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.

  •Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja.

   

  5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committee (dalje u tekstu: AMC), Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti. Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo DALEKOVOD PROFESSIO d.d.

   

  6. IZLAZNA STRATEGIJA

  Obzirom da se radi o ulaganju u projekt koji ima ograničeno trajanje, tj. do 2031. godine, s mogućnošću produljenja za nekoliko godina uz dodatne investicije, ono primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a također je moguće i iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, fondovi će ostati u investiciji do kraja projekta. Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska poput prodaje dionica na sekundarnom tržištu ili prodaje dionica strateškom partneru. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.

 • 23.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 20.7.2018. godine.

  Ulaganje u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Dana 31. ožujka 2017. godine održana je izvanredna Glavna skupština društva Stanovi Jadran d.d. na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljenog kapitala i izdavanju novih redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ulozima u novcu. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF -  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja. Na spomenutoj dokapitalizaciji za fond kategorije A kupljeno je 1.700 dionica, a za fond kategorije B 100.000 dionica, što na dan 20.7.2018. čini 0,43% NAV-a fonda kategorije A, odnosno 0,15% NAV-a fonda kategorije B. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF - kategorija A te fond PBZCO OMF - kategorije B  čini 26,68% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate: Komentari rezultata za 2017. godinu :
  • Stanovi Jadran d.d. ostvarili su poslovne prihode u iznosu HRK 7,8 mil. što je +70% yoy
  • Izražen rast prihoda rezultat je prve cijele godine konsolidacije rezultata ovisnog društva Winter d.o.o.
  • Pod pretpostavkom konsolidacije rezultata društva Winter d.o.o. za cijelu 2016. godinu rast bi iznosio +7,0% yoy (pro-forma)
  • EBITDA u 2017. godini iznosi HRK 364,6 tis. (EBITDA marža 4,7%)
  • Obzirom da su svi nekretninski projekti Društva u razvoju, Društvo do kraja 2017. godine nije ostvarivalo efekte od istih
  • Udio financijskog duga u ukupnim izvorima financiranja smanjio se s 17,8% krajem 2016. godine na 6,9% na 31.12.2017. dijelom kao rezultat provedene dokapitalizacije
  Dana 31. ožujka 2017. izvanredna Glavna skupština STANOVI JADRAN d.d. osim odluke o povećanju temeljnog kapitala donijela je i odluku kojom se obvezuje predmetne dionice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., što je bio osnovni uvjet za ulaganje imovine fondova u iste dionice sukladno odredbi članka 125. stavak (2) Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15). Dana 29. lipnja 2018. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 381.240 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK, oznake: STJD, ISIN: HRSTJDRA0006, na Službeno tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 20.7.2018. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice STJD-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 20.7.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku. Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 20.7.2018. u dionice STJD-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 9,76% kao i fonda PBZCO OMF - kategorije B, čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja iz dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja.
 • 02.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar - Elektroindustrija d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.6.2018. godine.

  Ulaganje u društvo Končar - Elektroindustrija d.d. Dana 23.5.2016. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Končar-Elektroindustrije. Predmet prodaje bilo je 526.926 dionica koje čine 20,49% temeljnog kapitala Društva. Prije iskazivanja interesa te dodatnog stjecanja predmetnih dionica, fondovi pod upravljanjem, tj. PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B, posjedovali su ukupno 9,996% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B razmatralo dodatno stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Dana 3.6.2016. CERP je donio odluku o odabiru najpovoljnijih obvezujućih ponuda i izvršenju blok-transakcija na Zagrebačkoj burzi sukladno kojoj je fond PBZCO OMF - kategorija B stekao ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar - Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%. Na dan 30.6.2018. fond PBZCO OMF - kategorija A posjeduje 1.189 dionica što čini 0,91% neto imovine fonda, dok fond PBZCO OMF - kategorija B posjeduje 420.928 dionica društva Končar - Elektroindustrija d.d. što čini 1,87% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF - kategorija A te fond PBZCO OMF - kategorije B čini 16,41% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2017. te u prvom kvartalu 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

    Komentari rezultata za prvi kvartal 2018. godine:
  • prodaja u izvozu manja za 1,3% yoy, a prodaja na domaćem tržištu manja za 8,8% yoy
  • 29,9% prihoda od prodaje ostvarenih na domaćem tržištu čine prihodi od društava članica HEP Grupe, 9,7% prihodi od Končar Energetskih transformatora te 6,9% prihodi od ZET-a
  • najznačajniji izvoz ostvaren u Švedsku (16,8% ukupnog izvoza), zatim Njemačku (13,4%) te Austriju, Italiju i BiH
  • ugovoreni novi poslovi iznose HRK 651,4 mil. od čega je 29,8% ugovoreno za domaće tržište, a 70,2% za izvoz
      Komentari rezultata za 2017. godinu :
  • prihodi od prodaje u izvozu narasli su 12,0% yoy, dok su oni na domaćem tržištu manji za 13,2% yoy
  • udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 56,0% (+13,6% yoy)
  • potencijalne obveze za izdana jamstva su smanjena za 20,2% u odnosu na kraj 2016. godine te iznose HRK 439,5 mil.
  • poslovni prihodi u 2017. godini za 1% manji od ostvarenja u 2016. godini
  • od 16 društava Grupe Končar, 14 društava je poslovalo pozitivno dok su dva iskazala gubitak
  • ugovoreni novi poslovi u 2017. iznose HRK 2.559,6 mil., od čega je 1.057,3 za realizaciju u 2018. i narednim godinama

  Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. prikazano je na grafu u nastavku.

  Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 3.6.2016. do 30.06.2018. godine ostvarila pad od oko 2,67%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 6,6%. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 0,68% a fonda PBZCO OMF - kategorije B 0,94% čime za navedeni period nije u potpunosti ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 02.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.6.2018. godine.

  Ulaganje u društvo HTP Korčula d.d.

  U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP Korčula d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na prodaju je bilo ponuđeno 432.838 dionica u 12 paketa čiji je udio u izdanju iznosio 24,78%. Nadalje, društvo HTP Korčula d.d. je dana 3.5.2016. objavilo poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala uz uvjet da je potrebno prikupiti minimalno 21 mil. HRK interesa za dokapitalizacijom od strane postojećih dioničara kako bi se dokapitalizacija smatrala izvjesnom. Za fond PBZCO OMF – kategorija B poslan je Iskaz interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji te se odlučilo sudjelovati i na dražbi. Kako bi se sudjelovanjem na draži i dokapitalizaciji prešao prag od 10% izdanja, zatraženo je usvajanje dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja. Fond PBZCO OMF – kategorija B je na dražbi kupio 214.253 dionice što je činilo 12,27% udjela u društvu. Na dokapitalizaciji je ukupno izdano 722.409 novih dionica, od čega je fond PBZCO OMF - kategorije A stekao 34.455 dionica, a fond PBZCO OMF - kategorije B 127.545 dionica. Nakon dokapitalizacije, fond PBZCO OMF - kategorije A je posjedovao 34.555 dionica što je činilo 1,4% izdanja, a fond PBZCO OMF - kategorije B 341.798 dionica ili 13,84% izdanja, tj. ukupno 15,24% izdanja. Na dan 30.6.2018. fond PBZCO OMF - kategorije A posjeduje 13.255 dionica ili 0,54% izdanja što čini oko 0,97% neto imovine fonda, a fond PBZCO OMF - kategorije B 348.048 dionica ili 14,10% izdanja što čini oko 0,15% neto imovine fonda. Fondovi PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorija B ukupno posjeduju 361.303 dionica što čini 14,63% udjela u društvu HTP Korčula d.d.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2017. te u prvom kvartalu 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za prvi kvartal 2018. godine:

  • u 1Q 2018. godine ostvareno 747 komercijalnih noćenja (+80,0% YoY). U 1Q 2017. godine od 5.891 noćenja oko 93% je bilo ostvareno pod posebnim uvjetima od strane izvođača radova na investicijskom projektu PORT9 • rast poslovnih prihoda najvećim dijelom rezultat prodaje nekretnine u neto iznosu HRK 3,7 mil.

  Komentari rezultata za 2017. godinu:

  • u 2017. ostvareno 14,5% noćenja više u odnosu na 2016. • najveći rast broja noćenja zabilježen u predsezoni i podsezoni • prihodi od pansionskih usluga iznosili HRK 53,1 mil. (+30,0% YoY), a najveći rast ostvaren u novoobnovljenom hotelu PORT 9 (bivši hotel Bon Repos) bez obzira na početak rada tek 10. lipnja • omjer domaćih i stranih gostiju je 19,6% - 80,4% • rast broja gostiju iz Velike Britanije, Poljske i Francuske, a pad iz ostalih (Češka, Slovenija, Njemačka…) • CAPEX od HRK 68,6 mil. u 2017. najvećim se dijelom odnosi na obnovu hotela PORT 9 • rezultati u 2017. ispod očekivanja/najava

  Ostvarenje dionice HTPK-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. je prikazano na grafu u nastavku.

  Cijena dionice HTPK-R-A u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. godine ostvarila je rast od oko 15,5%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 7% čime je dionica HTPK-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HTPK-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječan godišnji povrat od početka ulaganja 6.6.2016. do 30.6.2018. u dionice HTPK-R-A fonda PBZCO OMF - kategorija A iznosi 16,21%, a fonda PBZCO OMF - kategorija B 2,94%, što u odnosu na usvojeni dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja ne predstavlja potpuno ostvarenje za fond PBZCO OMF – kategorija B. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 18.04.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. Stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. te o identificiranom sukobu interesa za period do 31.12.2017. Ulaganje u društvo Podravka d.d.

  Izdavatelj Podravka d.d. se krajem travnja 2015. godine odlučio na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja. Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A upisao je 2.248 dionica, a fond kategorije B 272.675 dionice, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%. Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B. U 2017. godini nije bilo trgovanja s dionicom, tako da je na dan 31.12.2017. fond kategorije A posjedovao 10.753 dionica ili 0,15% izdanja, a fond kategorije B 925.602 dionice ili 13% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva su posjedovali ukupno 13,15% izdanja.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja, primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a tim i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na svim skupštinama Izdavatelja održanim tijekom 2017. godine te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2015., 2016. i 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  2

  Komentari rezultata:

  • u 2017. godini Podravka je ostvarila prihode od HRK 4,2 mlrd. što je -2,1% yoy (pro-forma +1,2% yoy)
  • EBITDA u istom razdoblju iznosi HRK 337,3 mil. (EBITDA marža 8,1%)
  • neto dug/EBITDA je porastao s 2,6x na kraju 2016. godine na 2,7x na kraju 2017. godine
  • ostvareni rezultati odstupaju od očekivanja Društva

  Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 31.12.16. do 31.12.2017. je prikazano u grafu u nastavku.

  Cijena dionice PODR-R-A je u 2017. godini ostvarila pad od oko 27,5%, dok je u istom periodu CROBEX ostvario pad za oko 7,5% čime je dionica PODR-R-A ostvarila lošiji rezultat od tržišta. Kriza u koncernu Agrokor koja je počela u 1Q2017 uzrokovala je pad dionica u vlasništvu koncerna, ali također i većine dionica na tržištu Republike Hrvatske te tako i dionica Podravke.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u 2017. godini kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu 30.7.2015. do 31.12.2017. u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi -3,78% a fonda kategorije B -4,54% što u odnosu na prihvaćene ciljeve ulaganja ne predstavlja potpuno ostvarenje, ali obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.

 • 03.07.2017 Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar - Elektroindustrija d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.06.2017. godine.

  Ulaganje u društvo Končar - Elektroindustrija d.d.

  Dana 23.5.2016. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Končar-Elektroindustrije. Predmet prodaje bilo je 526.926 dionica koje čine 20,49% temeljnog kapitala Društva. Prije iskazivanja interesa te dodatnog stjecanja predmetnih dionica, fondovi pod upravljanjem, tj. PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B posjedovali su ukupno 9,996% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B razmatralo dodatno stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Dana 03.06.2016. CERP je donio odluku o odabiru najpovoljnijih obvezujućih ponuda i izvršenju blok-transakcija na Zagrebačkoj burzi sukladno kojoj je fond PBZCO OMF - kategorija B stekao ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar - Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%. Na dan 30.06.2017. fond PBZCO OMF - kategorija A posjeduje 1.189 dionica što čini 1,18% neto imovine fonda dok fond PBZCO OMF - kategorija B posjeduje 420.928 dionica društva Končar - Elektroindustrija d.d. što čini 2,25% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF - kategorija A te fond PBZCO OMF - kategorije B čini 16,41% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2016. te u prvom kvartalu 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  2017-07-03 objava koei (1)

  Komentari rezultata za prvi kvartal 2017. godine:

  • prodaja u izvozu veća za 24,8% yoy, prodaja na domaćem tržištu manja za 32,6% yoy
  • 39,5% prihoda od prodaje ostvarenih na domaćem tržištu čine prihodi od društava članica HEP Grupe (+28,2% yoy), 9,4% prihodi od Končar Energetskih transformatora te 5,8% prihodi od ZET-a
  • najznačajniji izvoz ostvaren u Njemačku (15,8% ukupnog izvoza), zatim Švedsku (11,0%) te Austriju, Sloveniju i Saudijsku Arabiju
  2017-07-03 objava koei (2) 2017-07-03 objava koei (3)

  Komentari rezultata za 2016. godinu :

  • potencijalne obveze za izdana jamstva smanjene su za HRK 147,6 mil. u odnosu na kraj 2015. godine te iznose HRK 551,4 mil.
  • poslovni prihodi u 2016. godini za 6,2% manji od planiranih i za 5,7% manji od ostvarenja u 2015. godini
  • u prihodima od prodaje izostali su planirani prihodi za isporuku vlakova za HŽ Putnički prijevoz
  • operativna dobit u iznosu od HRK 127,3 mil. veća je za 1,3% od ostvarene u 2015. godini te je u skladu s planovima za 2016. godinu
  • na domaćem tržištu ostvareni prihodi od prodaje za 27% manji od ostvarenja u 2015. godini, na inozemnom tržištu ostvareni prihodi od prodaje za 7,7% viši
  • udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 49,3%
  • stanje ugovorenih poslova na 31.12.2016. iznosi HRK 3.292 mil., što je 5% manje u odnosu na stanje na početku godine
  Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. prikazano je na grafu u nastavku. 2017-07-03 objava koei (4)

  Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. godine ostvarila rast od oko 6,85%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 9,5%. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  2017-07-03 objava koei (5)

  Anualizirani povrat na ulaganje u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 6,54% a fonda PBZCO OMF - kategorije B 7,08% čime je za navedeni period djelomično ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja, obzirom da se radi o primarno dugoročnoj investiciji.

 • 03.07.2017. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.06.2017. godine.

  Ulaganje u društvo HTP Korčula d.d.

  U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP Korčula d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na prodaju je bilo ponuđeno 432.838 dionica u 12 paketa čiji je udio u izdanju iznosio 24,78%. Nadalje, društvo HTP Korčula d.d. je dana 03.05.2016. objavilo poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala uz uvjet da je potrebno prikupiti minimalno 21 mil. HRK interesa za dokapitalizacijom od strane postojećih dioničara kako bi se dokapitalizacija smatrala izvjesnom. Za fond PBZCO OMF – kategorija B poslan je Iskaz interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji te se odlučilo sudjelovati i na dražbi. Kako bi se sudjelovanjem na draži i dokapitalizaciji prešao prag od 10% izdanja, zatraženo je usvajanje dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja. Fond PBZCO OMF – kategorija B je na dražbi kupio 214.253 dionice što je činilo 12,27% udjela u društvu. Na dokapitalizaciji je ukupno izdano 722.409 novih dionica, od čega je fond PBZCO OMF - kategorije A stekao 34.455 dionica, a fond PBZCO OMF - kategorije B 127.545 dionica. Nakon dokapitalizacije, fond PBZCO OMF - kategorije A je posjedovao 34.555 dionica što je činilo 1,4% izdanja, a fond PBZCO OMF - kategorije B 341.798 dionica ili 13,84% izdanja, tj. ukupno 15,24% izdanja. Na dan 30.06.2017. fond PBZCO OMF - kategorije A posjeduje 13.255 dionica ili 0,54% izdanja što čini oko 1,3% neto imovine fonda, a fond PBZCO OMF - kategorije B 348.048 dionica ili 14,10% izdanja što čini oko 0,18% neto imovine fonda. Fondovi PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorija B ukupno posjeduju 361.303 dionica što čini 14,63% udjela u društvu HTP Korčula d.d.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2016. te u prvom kvartalu 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  2017-07-03 objava_htpk (1)

  Komentari rezultata za prvi kvartal 2017. godine:

  • povećanje ukupnih prihoda u 1Q rezultat je ostvarenih dodatnih prihoda od smještaja izvođača radova na investicijskom projektu PORT9
  • realizirani radovi na pripremi objekata za turističku sezonu
  • do kraja ožujka bukirana noćenja povećana za 82% yoy te čine 49% planiranih noćenja
  2017-07-03 objava_htpk (2) 2017-07-03 objava_htpk (3)

  Komentari rezultata za 2016. godinu:

  • u 2016. ostvareno 8,3% noćenja manje u odnosu na 2015.
  • krajem godine počeli radovi na rekonstrukciji i uređenju hotela Bon Repos
  • omjer domaćih i stranih gostiju je 82,1%-17,9%
  • rast broj gostiju iz Velike Britanije i Francuske, pad ostalih (Njemačka, Poljska, Slovenija…)
  • CAPEX u 2016. godini: HRK 9,26 mil. (očekivano HRK 25 mil.)
  • rezultati u 2016. ispod očekivanja/najava

  Ostvarenje dionice HTPK-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 06.06.2016. do 30.06.2017. je prikazano na grafu u nastavku.

  2017-07-03 objava_htpk (4)

  Cijena dionice HTPK-R-A je u periodu od 06.06.2016. do 30.06.2017. godine ostvarila rast od oko 19%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 9,9% čime je dionica HTPK-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HTPK-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 06.06.2016. do 30.06.2017 kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  2017-07-03 objava_htpk (5)

  Anualizirani povrat na ulaganje u periodu 06.06.2016. do 30.06.2017. u dionice HTPK-R-A fonda PBZCO OMF - kategorija A iznosi 40,1% a fonda PBZCO OMF - kategorija B 19,8% čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja.

 • 18.04.2017. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. te o identificiranom sukobu interesa za period do 31.12.2016.

  Ulaganje u društvo Podravka d.d.

  Izdavatelj Podravka d.d. krajem travnja 2015. godine odlučio se na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja. Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A je upisao 2.248 dionica, a za fond kategorije B 272.675 dionice, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%. Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B, tako da je na dan 31.12.2016. fond kategorije A posjedovao 10.753 dionica ili 0,15% izdanja, a fond kategorije B 925.602 dionice ili 13% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva su posjedovali ukupno 13,15% izdanja.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a tim i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na svim skupštinama Izdavatelja održanim tokom 2015. i 2016. godine te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2014., 2015. i 2016. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate: 2   3   1   Komentari rezultata: • rast prihoda u 2015. godini najviše je potaknut akvizicijom Žito d.d. i iznosi 11,6% • EBITDA marža u 2015. godini povećana na 11,4% (9,1% u 2014. godini) • neto dobit u 2015. godini značajno veća od one u 2014. godini zbog pozitivnih poreznih prihoda (bez toga bi iznosila oko HRK 178,6 mil.) • u 2016. godini Podravka je ostvarila prihode od HRK 4,3 mlrd. što je +7,0% yoy (pro-forma -0,8% yoy) • EBITDA u istom razdoblju iznosi HRK 436,3 mil (EBITDA marža 10,2%) • neto dug/EBITDA je porastao s 2,0x na kraju 2015. godine na 2,2x na kraju 2016. godine ponajviše zbog pokrenutog investicijskog ciklusa • rezultati su u skladu s očekivanjima. Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 02.01.2015. do 31.12.2016. je prikazano u grafu u nastavku. 4  

  Cijena dionice PODR-R-A je u 2015. i 2016. godini ostvarila rast od oko 30%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 14,2% čime je dionica PODR-R-A ostvarila značajno bolji rezultat od tržišta. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u 2015. i 2016. godini kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  5

  Ukupan povrat na ulaganje u periodu 31.12.2014. do 31.12.2016. u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi 30,6% a fonda kategorije B 25,8% čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja.