PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – profil Društva i pravne objave

Depozitar

Tvrtka, pravni oblik i sjedište

Addiko Bank d.d.

Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb

www.addiko.hr

 

Broj odobrenja

Addiko Bank d.d. ovlašten je i registriran za pružanje svih investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te pružanje pomoćnih usluga između ostalog i za obavljanje poslova Depozitne banke sukladno Rješenju Hrvatske narodne banke, broj Z-1671/2003. od 16.12.2009., a temeljem prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb, Klasa: UP/I-451-04/09-03/3, Ur.broj: 326-111/09-7, od 09.07.2009. godine.

 

Iznos temeljnog kapitala

Upisani temeljni kapital iznosi 2.558.898.150,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

 

Popis trećih osoba

Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova depozitara možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

 

Naknada depozitaru

Naknadu depozitaru propisuje Agencija za nadzor financijskih usluga. Naknada ne može biti veća od iznosa propisanog odredbama članka 191. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima te sukladno Ugovoru o obavljanju poslova depozitara mirovinskih fondova ona iznosi 0,022% godišnje. Naknada se obračunava dnevno na ukupnu vrijednost imovine fonda umanjenu za iznos svih obveza s osnove ulaganja, a isplaćuje depozitaru jednom mjesečno za prethodni mjesec.