Besplatni info-telefon:
0800 44 55 44
Regulativa
Glavna skupština HRVATSKI TELEKOM d.d.
Točke dnevnog reda
Način glasanja
Na temelju odredbi članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva HRVATSKI TELEKOM d.d. sa sjedištem Društva u Zagrebu, Savska cesta 32 (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili Društvo), sa 81.888.535 redovnih dionica koje glase na ime i daju isti broj glasova na Glavnoj skupštini, je 7. ožujka 2012. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKOG TELEKOMA d.d., koja će se održati 25. travnja 2012. u 12 sati u Kongresnoj dvorani Hypo Expo XXI Centra, Zagreb, Slavonska avenija 6.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine

2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2011. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu 2011. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2011. godini

3. Odluka o upotrebi dobiti

4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu 2011. godinu

5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2011. godinu

6. Izbor članova Nadzornog odbora

7. Odluka o imenovanju revizora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

»Prof. dr. sc. Zoran Parać, Pravni fakultet Zagreb, bira se za predsjednika Glavne skupštine za ovaj saziv.«
za


Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. »Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2011. godine ostvarilo neto-dobit u iznosu od 1.813.295.187,26 kuna.

2. Dio neto-dobiti u iznosu od 1.813.012.164,90 kuna odnosno 22,14 kuna po dionici upotrijebit će se za isplatu dividende.

3. Dio neto dobiti u iznosu od 283.022,36 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

4. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će biti na dan sjednice Glavne skupštine, tj. 25. travnja 2012. godine evidentirani u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva (SKDD), umanjena za iznos isplaćenog predujma na ime dividende. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 21. svibnja 2012. godine.«
za


Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

»Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2011.«
za


Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

»Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2011.«
za


Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini izbor članova Nadzornog odbora kako slijedi:

1. »Gosp. Ivica Mišetić, doktor ekonomskih znanosti, iz Zagreba, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.«

2. »Gđa Kathryn Walt Hall, doktorica prava, magistra ekonomskih znanosti (MBA), iz Rutherforda, California, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.«

3. »Gosp. Damir Grbavac, magistar ekonomskih znanosti, iz Samobora, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.«

4. »Dr. Oliver Knipping, doktor ekonomskih znanosti, iz Bonna, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.«

5. »Gosp. Mark Klein, diplomirani inženjer i diplomirani ekonomist, iz Duesseldorfa, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.«
za


Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

»Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2012.«
za


OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad 1. Obrazloženje uz prijedlog za izbor predsjednika Glavne skupštine

Prof. dr. sc. Zoran Parać jedan je od vodećih stručnjaka za pravo društava u Republici Hrvatskoj, bio je biran za predsjednika Glavnih skupština Društva u protekle četiri godine koje su radile bez smetnji, učinkovito i u skladu sa zakonskim propisima. Stoga se ponovno predlaže njegov izbor za predsjednika Skupštine.

Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2011. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu 2011. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2011. godini.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. t. 2. Zakona o trgovačkim društvima HT obavještava dioničare da su na temelju članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za poslovnu godinu 2011., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu 2011. godinu te izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2011. godini.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio neto dobiti Društva u iznosu od 22,14 kuna po dionici upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, a ostali dio neto dobiti u iznosu od 283.022,36 kuna rasporediti u zadržanu dobit Društva. Dividenda će se umanjiti za iznos isplaćenog predujma na ime dividende (na temelju odluke Uprave, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, dioničarima Društva je na dan 27. veljače 2012. isplaćen predujam na ime dividende, u iznosu od 11,07 kuna po dionici), te će stoga iznositi 11,07 kuna po dionici.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu 2011. godinu.

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2011. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2011. godinu.

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu. O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 6. Obrazloženje uz prijedlog izbora članova Nadzornog odbora:

Dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, gđi Kathryn Walt Hall, dr. sc. Ivici Mišetiću i dr. Slavku Lebanu ističe mandat 21. travnja 2012. godine.

Dosadašnji članovi, gosp. Andreas Hesse i dr. Lutz Schade, podnijeli su ostavke sa učinkom po zaključenju prve redovne Glavne skupštine u 2012. godini.

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini izbor sljedećih članova Nadzornog odbora: dr. sc. Ivica Mišetić, gđa Kathryn Walt Hall, gosp. Damir Grbavac, dr. Oliver Knipping i gosp. Mark Klein.

Gore navedeni kandidati za izbor u Nadzorni odbor nisu članovi Nadzornih odbora i/ili Upravnih odbora u drugim društvima.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva:

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2012.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (dalje u tekstu – Upute)

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari HT-a d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati 25. travnja 2012. u 12 sati u Zagrebu u Kongresnoj dvorani Hypo Expo XXI Centra, Slavonska avenija 6.

2. Pozivaju se sudionici da 25. travnja 2012. dođu na Glavnu skupštinu najmanje dva sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra, odnosno drugoga odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 18. travnja 2012. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 18. travnja 2012.

4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

– ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

– tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB

– broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

– u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi opunomoćenik dioničara

a) Opunomoćenik – fizička osoba:

– ime i prezime, prebivalište i adresu opunomoćenika

– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

– u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Opunomoćenik – pravna osoba:

– tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika

– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

– u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegov preslik, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku, odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

6. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

7. Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasuju na Glavnoj skupštini preko opunomoćenika i putem udruge dioničara.

8. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web-stranici Društva www.t.ht.hr.

9. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Savska cesta 32, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb.

11. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije 18. travnja 2012. do 24 sati. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

12. Sukladno Statutu Hrvatskog Telekoma d.d. Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi polovicu temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako kvorum ne bi bio ostvaren Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 18:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obaviještenost

13. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje odnositi kao i njegov sadržaj.

14. Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva (Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb). Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu, odnosno najkasnije 25. ožujka 2012. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

15. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web-stranici društva (www.t.ht.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 10. travnja 2012. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

16. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

17. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, dostupni su za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to radnim danom od objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine od 10 do 14 sati. Ti materijali su istog dana objavljeni i na web-stranici Društva (www.t.ht.hr).

HRVATSKI TELEKOM d.d.
Zagreb