Besplatni info-telefon:
0800 44 55 44
Regulativa
Glavna skupština HT – HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d
Točke dnevnog reda
Način glasanja
(116)

Na temelju odredbi članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., sa sjedištem Društva u Zagrebu, Savska cesta 32 (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili Društvo), 9. ožujka 2010. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

HT – HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d., koja će se održati 21. travnja 2010. u 11 sati u Kongresnoj dvorani Hypo Expo XXI Centra, Zagreb, Slavonska avenija 6.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine.

2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2009. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2009., te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2009.

3. Odluka o upotrebi dobiti.

4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2009.

5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2009.

6. Odluka o promjeni tvrtke Društva.

7. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 2., 5., 27. i 39. Statuta Društva.

8. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora.

9. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva.

10. Odluka o imenovanju revizora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

»Prof. dr. sc. Zoran Parać, Pravni fakultet Zagreb, bira se za predsjednika Glavne skupštine za ovaj saziv.«
za


Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I.

»Iznos od 3.548.217.633,26 kn koji predstavlja zbroj:

a) Tekuće dobiti u 2009. godini u iznosu od 896.079.447,08 kn

b) Zadržane dobiti iz ranijih razdoblja u iznosu od 30.044.477,94 kn

c) Zadržane i neraspoređene dobiti u ukupnom iznosu od 2.622.093.708,24 kn, formirane slijedom Ugovora o pripajanju društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. društvu HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. od 29. listopada 2009., upisanog u sudski registar 31. prosinca 2009., upotrijebit će se kako slijedi:

1) 2.788.304.616,75 kn za isplatu dioničarima u iznosu od 34,05 kn po dionici;

2) 759.913.016,51 kn za zadržanu dobit.

II.

Pravo na isplatu iznosa iz točke I. 1) ove odluke imaju dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva (SKDD). Isplate dospijevaju i izvršit će se 17. svibnja 2010. godine.

III.

Prilikom isplate ustegnut će se propisani iznosi sukladno Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine br. 94/09.).«
za


Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

»Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2009.«
za


Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

»Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu.«
za


Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

»Mijenja se tvrtka Društva iz sadašnje tvrtke HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. u tvrtku Hrvatski Telekom d.d.«
za


Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Statuta HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. (Glasnik HT d.d., broj: 5/2008), riječi: »HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski Telekom d.d.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. dodaju se nove alineje 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34 koje glase:

– iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala

– računalne i srodne djelatnosti

– pružanje savjeta o računalnoj opremi hardveru i softveru

– održavanje i popravak uredskih strojeva i opreme

– izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta

– izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina

– izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina

– izrada elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga

– tehničko vođenje katastra vodova

– izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja

– izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja

– izrada geodetskoga projekta

– iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja građevine

– izrada geodetskoga situacijskog nacrta izgrađene građevine«.

Članak 3.

U članku 27. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Priopćenja iz članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.) daju se samo elektroničkom komunikacijom.«

Članak 4.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Društva u obliku u kojem je usvojen 7. prosinca 1998. godine s njegovim izmjenama i dopunama od 5. listopada 1999. godine, 24. listopada 2001. godine, 28. lipnja 2002. godine, 17. prosinca 2004. godine, 23. travnja 2007. godine, te 21. travnja 2008. godine.«

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.«
za


Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

»Za članove Nadzornog odbora HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d., na razdoblje od četiri (4) godine, biraju se:

1. G. Lutz Schade, Dr.-Ing.habil., Freital, SR Njemačka;

2. G. Andreas Hesse, diplomirani ekonomist, Kottenheim, SR Njemačka«
za


Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. »Upravi HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. daje se ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice), uz sljedeće uvjete:

– Uprava može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.

– Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima

– Uprava je i bez posebne odluke Glavne skupštine ovlaštena povući vlastite dionice, s odgovarajućim posljedicama glede temeljnog kapitala društva.

– Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.

– Ova ovlast vrijedi od dana donošenja ove odluke do sljedeće Glavne skupštine, a najkasnije do 1. svibnja 2011.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.«
za


Ad 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

»Društvo Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2010.«
za


POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (DALJE U TEKSTU – UPUTE)

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari HT-a d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati 21. travnja 2010. u 11 sati u Zagrebu u Kongresnoj dvorani Hypo Expo XXI Centra, Slavonska avenija 6.

2. Pozivaju se sudionici da 21. travnja 2010. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje dva sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugoga odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije 14. travnja 2010. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 14. travnja 2010.

4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

– ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

– tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB

– broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

– u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegov preslik, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi opunomoćenik dioničara

a) Opunomoćenik – fizička osoba:

– ime i prezime, prebivalište i adresu opunomoćenika

– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

– u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Opunomoćenik – pravna osoba:

– tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB opunomoćenika

– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

– u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegov preslik, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili preslik, odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

6. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

7. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web-stranici Društva www.t.ht.hr.

8. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti prevedeni i na hrvatski jezik od strane ovlaštenoga sudskog tumača.

9. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Savska cesta 32, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Savska cesta 32, 10 000 Zagreb.

10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24 sata 14. travnja 2010. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

11. Sukladno Statutu HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem opunomoćenika prisutni dioničari koji imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi polovicu temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako kvorum ne bi bio ostvaren, Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 15.30 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Pitanja, prijedlozi, materijali i obavijesti

12. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

13. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to radnim danom od objave poziva za Glavnu skupštinu do održavanja Glavne skupštine od 10 do 14 sati. Ti materijali bit će istog dana objavljeni i na web-stranici Društva (www.t.ht.hr).

HT – HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb