Besplatni info-telefon:
0800 44 55 44
Regulativa
Glavna skupština KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.
Točke dnevnog reda
Način glasanja
Na temelju članka 277. st. 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), Uprava KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, donijela je na sjednici Uprave od 19. travnja 2010., odluku o poziva na
GLAVNU SKUPŠTINU
KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. koja će se održati 15. lipnja 2010. god. u 12 sati u prostorijama Končar – Elektroindustrije d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb, soba 407-8, za koju je utvrđen
Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2009. god.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. god.
4. Informacija o temeljnim financijskim izvještajima za 2009. za Končar – Elektroindustriju d.d. i konsolidiranim godišnjim izvještajima za grupu Končar za 2009. godinu s izvješćem revizora
5. Donošenje odluke o raspodjeli raspoložive dobiti
6. a) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2009. god.
b) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. god.
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2010. god.
8. Donošenje odluke o izlasku na službeno tržište
9. Donošenje odluke o nagradi za rad u Nadzornom odboru.
PRIJEDLOG ODLUKA
Ad 2. Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrije d.d., Glavna skupština 15. lipnja 2010. god. donijela je odluku:
Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. god.
za

Ad 3. Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrije d.d., Glavna skupština 15. lipnja 2010. god. donijela je odluku:
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. god.
za

Ad 4. Glavna skupština prima na znanje informaciju o financijskim izvještajima društva Končar – Elektroindustrije d.d. i konsolidiranim financijskim izvještajima grupe Končar za 2009. god. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja.
Društvo je u 2009. godini ostvarilo:
– ukupni prihodi 198.551.124 kn
– ukupni rashodi 133.360.662 kn
– dobit prije oporezivanja 65.190.462 kn
– porez na dobit 0 kn
– neto-dobit 65.190.462 kn
– stanje ukupnih sredstava društva 1.482.133.904 kn
– kapital, rezerve i neraspoređena dobit 1.186.538.097 kn
– ukupne obveze 10.295.325 kn.
Grupa Končar je u 2009. godini ostvarila:
– ukupne konsolidirane prihode 2.980.478.496 kn
– ukupne konsolidirane rashode 2.822.101.306 kn
– dobit prije oporezivanja 158.377.190 kn
– porez na dobit 13.264.023 kn
– dobit nakon oporezivanja 145.113.167 kn
– stanje ukupnih sredstava: 3.270.754.370 kn
– kapital, rezerve i neraspoređena dobit 1.617.663.280 kn
– ukupne obveze 1.009.147.622 kn.
za

Ad 5. Na temelju odredbe članka 220. i 300 d Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 23. Statuta Končar – Elektroindustrije d.d., Glavna skupština 15. lipnja 2010. donijela je odluku:
Raspoloživa dobit Končar – Elektroindustrije d.d. u iznosu od 15.482.734,75 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
Obrazloženje
Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. utvrdili su financijske izvještaje Društva za 2009. god. 29. ožujka 2010. godine.
Neto-dobit u iznosu od 65.190.462,11 kuna raspoređena je:
– u zakonske rezerve (5%) 3.259.523,11 kn
– u statutarne rezerve 30.965.469,50 kn
– u ostale rezerve 15.482.734,75 kn.
Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini da dio raspoložive dobiti u iznosu 15.482.734,75 kn rasporedi u zadržanu dobit.
za

Ad 6. a) Na temelju čl. 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrije d.d., Glavna skupština 15. lipnja 2010. god. donijela je odluku:
Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2009. god.
b) Na temelju čl. 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Končar – Elektroindustrije d.d., Glavna skupština 15. lipnja 2010. god. donijela je odluku:
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva za 2009. god.
za

Ad 7. Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrije d.d., Glavna skupština 15. lipnja 2010. god. donijela je odluku:
Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrije d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2010. god. imenuje se zajednički Nexia revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16 i Reconsult d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/1.
za

Ad 8. Na temelju odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Končar – Elektroindustrije d.d., 15. lipnja 2010. donijela je odluku:
1. Dionice Društva uvrstit će se na službeno tržište Zagrebačke burze.
2. Ovlašćuju se Uprava i Nadzorni odbor odrediti najpovoljnije vrijeme izlaska na službeno tržište prema prilikama u Društvu.
za

Ad 9. Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta Končar – Elektroindustrije d.d., Glavna skupština 15. lipnja 2010. god. donijela je odluku:
Članovima Nadzornog odbora Društva isplatit će se jednokratna nagrada za ostvareni poslovni rezultat za 2009. god. u visini 1/10 iznosa nagrade članova Uprave Društva, a predsjedniku i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora 1/10 iznosa nagrade predsjednika Uprave, u neto-iznosu na koji će Društvo platiti poreze, prireze i doprinose.
zaprotuprijedlog

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa
Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva (SKDD), osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici pod uvjetom da najkasnije šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, pisano na adresu Društva s naznakom »Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini«. Dioničari, odnosno opunomoćenici koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.
Dioničare mogu zastupati opunomoćenici, fizičke ili pravne osobe na temelju valjane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje fizička osoba mora biti potpisana kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od Uprave Društva.
Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, dioničkom uredu u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskim stranicama društva www.koncar.hr
Dioničari koji imaju dionice u iznosu od 5% temeljnog kapitala mogu uputiti Upravi Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.
Dioničari i njihovi opunomoćenici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u dioničkom uredu radnim danom, osim subote od 10 do 14 sati, i to od objave ovog poziva u Narodnim novinama te na internetskim stranicama društva.
Svi podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.
Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 15. lipnja 2010. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 16. lipnja 2010. u 10 sati na istom mjestu.
KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Zagreb