Info zona

Povratak na novosti

02.07.2021. Ulaganje u dionice izdavatelja QUATTRO LOGISTIKA d.d. iznad 10% izdanja

1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

Sukladno odredbi članka 126. stavak (5) Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20) te odredbi članka 21. stavak (5) Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 2/20, 15/20), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: fondovi) pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva Quattro Logistika d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj).

Glavna skupština društva Quattro Logistika d.d. (osnovanog za namjeru preuzimanja Poslovnog parka Zagreb) je dana 18. lipnja 2021. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ulozima u novcu, isključenju prava prvenstva postojećeg dioničara na upis i uplatu novih dionica i o izmjenama članka 7. i 8. Statuta Društva, kojom je određeno povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja s iznosa od 400.000,00 kuna za iznos od najviše 324.600.050,00 kuna, na iznos od najviše 325.000.050,00 kuna. Izdavatelj će sva sredstva koja prikupi tom ponudom koristiti isključivo za sljedeće potrebe: iznos od najviše 247.606.531,00 kuna za plaćanje kupoprodajne cijene iz Ugovora o kupoprodaji poslovnog udjela između društva BALKAN PROPERTIES LIMITED UK i Izdavatelja kao kupca, a kojim ugovorom će Izdavatelj kupiti i steći poslovni udjel u društvu POSLOVNI PARK ZAGREB d.o.o. (u daljnjem tekstu PPZ), koji predstavlja 100% temeljnog kapitala u PPZ-u, iznos od najviše 69.866.133,00 kuna za davanje pozajmice PPZ-u, te iznos od najviše 7.127.336,00 kuna za obrtna sredstva Izdavatelja.

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B sudjelovali su na spomenutom povećanju temeljnog kapitala te su stekli 680.000 dionica Izdavatelja, odnosno 18.820.000 dionica Izdavatelja. Ukupan udio u izdanju iznosi 60,00% + 1 dionica.

2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja Projekt Sunday – POSLOVNI PARK ZAGREB“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica“

3. CILJEVI ULAGANJA

Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova PBZCO OMF – kategorije A i PBZCO OMF – kategorije B pod upravljanjem Društva u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično, uz preuzimanje primjerenog rizika.

4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

Društvo namjerava postići ciljeve aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja.
Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 4 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u izboru nadzornog odbora Izdavatelja – Društvo podržava izbor stručnih i kvalitetnih, nezavisnih članova u nadzorna tijela izdavatelja koji mogu pridonijeti uspješnom poslovanju društva i kvalitetnom razvoju korporativnog upravljanja. S obzirom da se očekuje da u vlasničkoj strukturi izdavatelja mirovinski fondovi pod upravljanjem posjeduju značajan udjel, Društvo će predložiti izbor/imenovanje jedne ili više osoba iz redova nezavisnih stručnjaka u svojstvu članova nadzornog odbora izdavatelja, uz uvjet da je takvo imenovanje u interesu Društva odnosno članova mirovinskog fonda/ova te u interesu izdavatelja i ostalih dioničara.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ili ostale osobe ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu sa člankom 16. Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja.

5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito prate sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committee (dalje u tekstu: AMC), Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.
Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Quattro Logistika d.d.

6. IZLAZNA STRATEGIJA

Ulaganje u dionice Izdavatelja, za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva, primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima.
U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:

  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
  • prodaja dionica strateškom partneru,
  • prodaja dionica financijskom investitoru.

Ukoliko se ciljevi zadani Strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.