Info zona

Povratak na novosti

04.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Helios Faros d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Helios Faros d.d. (dalje u tekstu Helios Faros d.d. ili Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.11.2020. godine.

Ulaganje u društvo Helios Faros d.d.

Slijedom Javnog poziva za iskazivanje interesa za ulaganje i dokapitalizaciju društva Helios Faros d.d. u stečaju od dana 28.10.2016., Društvo je dana 25.11.2016. podnijelo neobvezujuću ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju društva. Obzirom da bi se potencijalnim ulaganjem prešao udio 10% izdanja, zatražena je, te dana 15.3.2017. dobivena suglasnost Nadzornog odbora društva na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HELIOS FAROS d.d. u stečaju iznad 10% izdanja. U međuvremenu se uspostavila poslovna suradnja s društvom Valamar Riviera d.d. s ciljem da se podnese zajednička ponuda za ulaganje i dokapitalizaciju društva Helios Faros d.d. u stečaju. U ponudi se predlagao plan restrukturiranja te petogodišnji plan ulaganja u turističku imovinu u visini HRK 650 milijuna.

Dana 20.7.2017. stečajni vjerovnici prihvatili su izradu stečajnog plana na temelju ponude PBZ Croatia osiguranja d.d. i Valamar Riviere d.d. te se krenulo u izradu detaljnog stečajnog plana koji je Skupština vjerovnika prihvatila 8.11.2018. Isti je postao pravomoćan na dan 27.2.2019. te se krenulo u postupak naveden u Pripremnoj i Provedbenoj osnovi Stečajnog plana.
Na Glavnoj skupštini društva Helios Faros d.d. u stečaju donijela se odluka o uvrštenju dionica na uređeno tržište što je i bio uvjet za provedbu transakcije. U navedenom postupku došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva Helios Faros d.d. u stečaju uplatom u novcu u iznosu od HRK 91,2 milijuna. Kako je planirano, navedeni iznos su uplatili Valamar Riviera d.d. (25%) i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za račun obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem (75%). Uplaćenim sredstvima namirili su se stečajni vjerovnici te je Helios Faros d.d. u stečaju saniran.

Dana 26.11.2019. održana je Glavna skupština društva na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljnog kapitala društva za iznos od HRK 139,4 milijuna na način da će dioničari uplatiti najmanje četvrtinu svote povećanja temeljnog kapitala odmah, a ostatak najkasnije do kraja 2021. godine. Od ukupnog iznosa dokapitalizacije Valamar Riviera d.d. se obvezao uplatiti HRK 24,4 milijuna, a fondovi pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJA d.d. HRK 114,9 milijuna.

S obzirom na protek vremena, nakon završetka stečajnog procesa i stjecanja vlasništva nad istim, u suradnji s društvom Valamar Riviera d.d. napravljeni su revidirani planovi razvoja Izdavatelja koji uključuju promjene očekivanja sukladno trendovima u sektoru turizma, povećanje kapitalnih ulaganja te smanjeno korištenje kreditiranja od strane banaka. S obzirom na navedeno, zatražena je, a dana 31.3.2020 dobivena, suglasnost Nadzornog odbora društva za ažurirane Ciljeve i strategiju ulaganja u VVP HELIOS FAROS d.d. iznad 10% izdanja.

Na dan 30.11.2020. fond PBZCO OMF – kategorija A posjeduje 126.299 dionica što čini 0,85% neto imovine fonda, dok fond PBZCO OMF – kategorija B posjeduje 18.213.700 dionica društva Helios Faros d.d. što čini 1,08% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF – kategorije B čini 77,73% udjela u Izdavatelju.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u Izdavatelja od dana 20.07.2020. te dodatnu analizu financijskih izvještaja za treći kvartal 2020. godine, sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HELIOS FAROS d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prva tri kvartala 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za 2019. godinu i prva tri kvartala 2020. godine:

  • u 2019. godini Društvo je ostvarilo HRK 19,6 mil. (-2,5% yoy) prihoda od prodaje. Broj ostvarenih noćenja iznosio je 105.349 (-7,4% yoy), a razlog pada je davanje u zakup kampa i bungalova Jurjevac. Pad vanpansionskih prihoda hrane i pića rezultat je davanja u najam restorana Vala,
  • u prvih 9 mjeseci 2020. godine ostvareno je 24,8 tis. (-75,9% yoy) noćenja. Prihodi od prodaje iznosili su HRK 6,4 mil. (-67,0% yoy), dok se ostali poslovni prihodi od HRK 1,3 mil. odnose na pomoć države. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije smještajni objekti su radili kratko,
  •  novi strateški investitori u studenom 2019. godine povećali su temeljni kapital Društva za HRK 139,4 mil. obvezavši se pritom sredstva uplatiti najkasnije do 31. prosinca 2021. godine,
  • uplaćena sredstva iskorištena su za obnovu smještajnih kapaciteta i ostale imovine. U 2020. godini započeta je prva faza obnove pri čemu je uloženo HRK 33,2 mil. Dovršena je obnova glavne zgrade hotela Lavanda, dok su depadanse ostale nedovršene, te su izvršena potrebna ulaganja u hotel Arkada. Također, kupljeno je društvo Ecopulito d.o.o. za HRK 19,5 mil. čime je stečeno zemljište koje graniči s nekretninama Društva te je potrebno za daljnje širenje turističke ponude.

U periodu od ulaganja u dionice Izdavatelja do 30.11.2020. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HEFA-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 28.5.2019. do 30.11.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 6.2.2020. do 30.11.2020. u dionice HEFA-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi 17,03% te fonda PBZCO OMF – kategorije B iznosi 8,86% za razdoblje od 28.5.2019 do 30.11.2020., što je više od zadanog cilja ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HELIOS FAROS iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.