Info zona

Povratak na novosti

06.04.2018. Ulaganje u dionice izdavatelja JADRAN d.d., Crikvenica iznad 10% izdanja

 

1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

Sukladno odredbi članka 126. stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: fondovi) pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva JADRAN d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj).
Centar za restrukturiranje i prodaju („CERP“) je na sjednici održanoj 02.11.2017. donio Odluku o pokretanju prodaje dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica postupkom javnog prikupljanja ponuda za prodaju 34.754.76 dionica društva ukupne nominalne vrijednosti 347.547.680,00 kn što čini 70,74% temeljnog kapitala. Zajedničku obvezujući ponudu za navedene dionice podnijeli su mirovinski fondovi pod upravljanjem PBZ Croatia osiguranje d.d. i Erste d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, a istu je Upravno vijeće CERP-a prihvatilo 8.2.2018. Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva potpisan je 6.4.2018.
Nakon provedenog upisa dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica, PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A stekao je 105.604 dionica Izdavatelja, tj. 0,21% izdanja, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B 22.363.352 dionica Izdavatelja, tj. 45,52% izdanja. Ukupan udio u izdanju iznosi 45,73%.

 

2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica“.

 

3. CILJEVI ULAGANJA

Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično, uz preuzimanje primjerenog rizika.
Unapređenjem kvalitete i standarda smještaja iskoristio bi se tržišni potencijal ove destinacije, stoga je cilj ulaganja postupnim unapređenjem postojećih i razvojem novih proizvoda ostvariti projicirane planove i tako za članove fondova realizirati očekivanu stopu povrata.
Ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećat će se izloženost fondova turističkom sektoru koji je trenutno najznačajniji i najatraktivniji sektor u Hrvatskoj. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na turizam, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo.

 

4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja.
Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:
• Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 5 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
• Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
• Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja – Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, bili oni iz redova Društva ili neovisni, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi.
• Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
• Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.

 

5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committe (dalje u tekstu: AMC) i Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.
Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo JADRAN d.d.

 

6. IZLAZNA STRATEGIJA

Ulaganje u dionice Izdavatelja, za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima.
U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:
• prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
• prodaja dionica strateškom partneru.
Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.