Info zona

Povratak na novosti

09.06.2016. Ulaganje u dionice izdavatelja Končar d.d. iznad 10%

1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

Sukladno odredbi članka 126 stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15), (dalje u tekstu: Zakon) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A (dalje u tekstu: PBZCO OMF – kategorija A) te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: PBZCO OMF – kategorija B) pod upravljanjem Društva, ukupno prešli udio u izdanju veći od 10% dionica tvrtke Končar – Elektroindustrija d.d.

Temeljem Poziva za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva Končar – Elektroindustrija d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje objavljenog 23.05.2016. na Internet stranicama Centra za restrukturiranje i prodaju, fondovi su sudjelovali na aukciji te su nakon provedenog upisa dionica izdavatelja Končar – Elektroindustrije d.d. stekli sljedeće udjele:

 • PBZCO OMF – kategorija A – 1.189 dionice izdavatelja
 • PBZCO OMF – kategorija B – 420.928 dionice izdavatelja

što ukupno prelazi prag od 10% u izdanju dionica Končar – Elektroindustrija d.d. Prije provedenog postupka ulaganja, ukupni udio oba fonda u izdavatelju iznosio je 9,996%, a nakon provedenog postupka udio se povećao na 16,411%.

2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

3. CILJEVI ULAGANJA I STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

„Ciljevi i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Končar – Elektroindustrija d.d. iznad 10% izdanja“ usvojeni su dana 18.04.2016.

Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova PBZCO OMF – kategorije A i PBZCO OMF – kategorije B pod upravljanjem. Osim navedenog, ovom investicijom ostvarili bi se i pozitivni efekti kao što su rast izvoza, poticanje industrije, kao i cjelokupnog gospodarstva.
Predmetnim ulaganjem, sukladno dokumentu „Preporuka Odjela upravljanja rizicima vezana uz Ciljeve ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Končar – Elektroindustrija d.d. iznad 10% izdanja“ postižu se pozitivni efekti za PBZCO OMF – kategorije A i neutralni efekti za PBZCO OMF – kategorije B s aspekta rizika što čini ovo ulaganje još atraktivnijim.
Odjel analize financijskih tržišta je koristeći više metoda procjene vrijednosti (metoda diskontiranih novčanih tokova, metoda usporednih kompanija i sl.) procijenio vrijednost Končar – Elektroindustrije d.d. Budući da se kod predmetnih dionica radi o namjeri stjecanja značajnog udjela u vlasništvu izdavatelja (iznad 10% vlasništva), Društvo mora sukladno čl. 126 st. 5 toč. 2 Zakona, prije samog ulaganja definirati strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi ulaganja opisani u ovom dokumentu, koju usvaja Nadzorni odbor.

Cilj ovoga ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a samim time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem.

Rokovi i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva

Ulaganje u dionice Izdavatelja za obvezni mirovinski fond PBZCO OMF – kategorije B primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno kratkoročno iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova i realiziranje profita. U fondu PBZCO OMF – kategorije A nakon postizanja željene dugoročne izloženosti dionicama Izdavatelja, moguće je iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima.

Uspješnost i vremenski horizont ove investicije ovisi o nizu faktora. Neki od najvažnijih predviđenih faktora vezanih uz uspjeh ove investicije su:

 • makroekonomska situacija u Hrvatskoj i regiji
 • ostvarenje planova i uspješnost menadžmenta Izdavatelja
 • kretanja na tržištima kapitala u Hrvatskoj i regiji i sl.

Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi. Dodatno, Društvo će redovito pratiti (minimalno kvartalno) poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti osim navedenog kretanja cijena i sva ostala događanja značajna za kompaniju i o tome redovito izvještavati AMC i Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.

Izlazna strategija

U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:

 • prodaja dionica na sekundarnom tržištu
 • prodaja dionica strateškom partneru
 • prodaja dionica samom Izdavatelju.

Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom.
Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

4. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Društvo namjerava postići željene ciljeve te povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja i to na sljedeće načine:

 • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 5 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
 • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje akvizicija i prodaja zavisnih društava i njihove vrijednosti za dioničare, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
 • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja – Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, bili oni iz redova Društva ili neovisni, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi.
 • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji.
 • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 01.09.2014. godine.

Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati Izdavateljem u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.