Info zona

Povratak na novosti

09.06.2021. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Čakovečki mlinovi d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Čakovečki mlinovi d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj ili Čakovečki mlinovi d.d.) te o identificiranom sukobu interesa za period do 07.06.2021. godine.

Ulaganje u društvo Čakovečki mlinovi d.d.

Udio od 10% izdanja u društvu Čakovečki mlinovi d.d. prijeđen je dana 16.12.2020. dodatnim stjecanjem dionica. Prije navedenog stjecanja, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,34% izdanja predmetnog Izdavatelja. Ukupni udio u izdanju društva Čakovečki mlinovi d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,487%. Za navedeno ulaganje Nadzorni odbor Društva je dana 8.7.2020. usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire CKML iznad 10% izdanja.

U periodu od 16.12.2020. do 07.06.2021. fond kategorije A je stekao dodatnih 60 dionica, dok je fond kategorije B stekao dodatnih 217 dionica.

Na dan 07.06.2021. fond kategorije A posjeduje 796 dionica ili 0,76% izdanja što čini 2,52% neto imovine fonda, a fond kategorije B 16.792 dionice ili 15,99% izdanja što čini 0,6% neto imovine fonda. Fondovi pod upravljanjem Društva posjeduju ukupno 16,75% izdanja.   

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Čakovečki mlinovi d.d. od dana 18.01.2021. sukladno Politici upravljanja sukobom interesa, Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire CKML iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2020. te u prvom  kvartalu 2021. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za 2020. godinu:

  • prihodi od prodaje su pod utjecajem pandemije rasli u segmentu prehrane, dok su se spustili u segmentu trgovine,
  • s obzirom da poslovanje ovisi o turističkoj sezoni, smanjenje turističkih noćenja utjecalo je na slabije rezultate u 3. kvartalu 2020. godine i pad prihoda na godišnjoj razini,
  • neto financijski rezultat iznosio je HRK 6,4 mil. i veći je za HRK 1,7 mil. YoY,
  • rastom profitabilnosti pokazatelj zaduženosti Neto dug/normalizirana EBITDA se posljedično dodatno spustio, te iznosi -1,9x (2019: -1,8x). I u 2020. kompanija je nastavila s refinanciranjem kreditnih obveza po povoljnijim uvjetima, što je rezultiralo uštedama na troškovima kamata i manjim prosječnim ponderiranim troškom duga po svim navedenim obvezama,
  • na Glavnoj skupštini Čakovečkih mlinova d.d. došlo je do promjena na čelu kompanije koje predstavljaju nastavak strateškog smjera poslovanja, te profesionalizaciju ključnih pozicija u kompaniji,
  • kao dio priprema za projekt integracije segmenta trgovine, Čakovečki mlinovi d.d. povećali su u 2020. godini vlasnički udio u društvu Trgovina Krk s 87,33% na 100%, te u društvu Radnik Opatija d.d. s 52,47% na 100%,
  • nastavno na definirane strateške ciljeve za 2020. i 2021. godinu, Izdavatelj je započeo s pripremama za integraciju ovisnih društava u segmentu trgovine, čija je svrha ostvarenih HRK 1,1 mlrd. prihoda od prodaje objediniti pod jednom kompanijom, realizirati sinergije te ujedno provesti unapređenje poslovanja kako bi se pripremila platforma za daljnji rast ovog segmenta,
  • isplaćena je dividenda u bruto iznosu od HRK 100 po dionici (2019: HRK 75 po dionici).

Ostvarenje dionice CKML-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 16.12.2020. do 07.06.2021. prikazano je na grafu u nastavku.

Prosječna cijena dionice CKML-R-A je u periodu od 16.12.2020. do 7.6.2021. godine ostvarila rast od oko 0,15%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 13,3%.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice CKML-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 16.12.2020. do 07.06.2021. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Povrat na ulaganje u periodu od 16.12.2020. do 07.06.2021. u dionice CKML-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi 4,11%, a fonda PBZCO OMF – kategorije B 3,61%. Ostvarenje strategije i ciljeva ulaganja očekuje se u dugom roku, a kako je predmetna investicija izvršena krajem prošle godine, isto nije primjereno komentirati. Obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.