Info zona

Povratak na novosti

1.8.2019. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Jadran d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Jadran d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 31.7.2019. godine.

Ulaganje u društvo Jadran d.d.

Obzirom da se za fondove PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF –  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u VVP Jadran d.d. iznad 10% izdanja.

U pozivu za dostavu obvezujuće ponude za kupnju 34.754.768 dionica Društva u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a definirana je početna cijena od 5,58 HRK po dionici, a potencijalni ponuditelji dužni su bili ponuditi dokapitalizaciju društva u novcu, iz vlastitih sredstva ponuditelja, u visini od najmanje 200 mil. HRK pri čemu se dokapitalizacija mora izvršiti u roku od 6 mjeseci od sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu.

Dana 8.2.2018. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je Odluku kojom se prihvaća zajednička ponuda Erste plavog d.o.o. i PBZ Croatia Osiguranja d.d. te je potpis kupoprodajnog ugovora izvršen 6.4.2018. Fond PBZCO OMF – kategorija A stekao je 105.604 dionice (0,21% izdanja Izdavatelja), a fond PBZCO OMF – kategorija B 22.363.352 dionice (45,52% izdanja Izdavatelja) po cijeni od 5,75 HRK. Obzirom da je ovim preuzimanjem nastala obveza objave ponude za preuzimanje, sukladno čl. 9 Zakona o preuzimanju trgovačkih društva poslana je Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje o kojoj je obaviještena i HANFA. Dana 18.6.2018. objavljena je ponuda za preuzimanje temeljem koje je fond kategorije A preuzeo 14.863 dionica ciljnog društva dok je fond kategorije B preuzeo 3.188.329 dionica. Dana 24.8.2018. glavna skupština društva Jadran d.d. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja. Na spomenutoj dokapitalizaciji, po cijeni od 17,25 HRK po dionici, fond kategorije A stekao je 35.230 dionica, dok je fond kategorije B stekao 7.460.423 dionica. Nakon provedene dokapitalizacije, fond kategorije A posjeduje 75.385 dionica ili 0,27% izdanja, a fond kategorije B 15.977.650 dionica ili 57,12% izdanja, što iznosi ukupno 57,39% izdanja u društvu Jadran d.d.

Na dan 31.7.2019. fond kategorije A posjeduje 108.047 dionica ili 0,39% izdanja, a fond kategorije B 16.121.391 dionicu ili 57,64% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva posjeduju ukupno 58,02% izdanja.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva. S danom 30.6.2019., a sukladno novim izmjenama i dopunama ZOMF-a, relevantna osoba Društva prestaje biti član Nadzornog odbora društva Jadran d.d.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u VVP Jadran d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva bila je član Nadzornog odbora Izdavatelja.

Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate (koji su razdvojeni na Jadran d.d. i Grupu, budući da je krajem 2018. godine, kroz postupak privatizacije, Jadran d.d. kupio 100% udjela u Club Adriatic d.o.o. s operativnom imovinom u okolici grada Makarske):

Komentari rezultata za 2018. godinu :

  • Rast prihoda na razini Društva u odnosu na 2017. godinu rezultat je većeg broja noćenja te rasta prosječne cijene smještaja (ADR)
  • Na pad operativne profitabilnosti na razini Društva najviše su utjecali jednokratni troškovi stjecanja Club Adriatic d.o.o. te troškovi otpremnina
  • Društvo je financijski stabilno obzirom da je dobro kapitalizirano te najveći dio imovine financira iz dugoročnih izvora. Udio financijskog duga u ukupnom kapitalu Društva na 31.12.2018. godine iznosio je 11,8% i pretežno se odnosi na dugoročne obveze za kredite financijskih institucija kojima su financirane investicije u prethodnim godinama. Smanjenje neto duga Društva u odnosu na 2017. godinu rezultat je rasta pozicije novca, proizašlo iz dokapitalizacije od HRK 200,0 mil.
  • Na razini Grupe udio financijskog duga u ukupnom kapitalu iznosi 15,1%, a razlika u odnosu na Društvo (nekonsolidirane izvještaje) proizlazi iz obveza iz predstečajne nagodbe Club Adriatic d.o.o.

Ostvarenje dionice JDRN-R-B te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.4.2018. do 31.7.2019. je prikazano na grafu u nastavku.

Cijena dionice JDRN-R-B u periodu od 6.4.2018. do 31.7.2019. godine ostvarila je rast od oko 2,8%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 6,11%. Pritom valja naglasiti da je društvo početkom rujna 2019. godine provelo spajanje dionica u omjeru 3:1, te je na grafu, za period koji je prethodio spajanju, korištena cijena s tržišta pomnožena s 3 radi usporedivosti podataka.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice JDRN-R-B ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.4.2018. do 31.7.2019. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 6.4.2018. do 31.7.2019. u dionice JDRN-R-B fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi -0,73%, a fonda PBZCO OMF – kategorije B -3,28%, što u odnosu na prihvaćene ciljeve ulaganja ne predstavlja potpuno ostvarenje, ali obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.