Info zona

Povratak na novosti

14.08.2019. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 31.7.2019. godine.

 

Ulaganje u društvo Stanovi Jadran d.d.

Dana 31. ožujka 2017. godine održana je izvanredna Glavna skupština društva Stanovi Jadran d.d. na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljenog kapitala i izdavanju novih redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ulozima u novcu.

Obzirom da se za fondove PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF –  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja.

Na spomenutoj dokapitalizaciji za fond kategorije A kupljeno je 1.700 dionica, a za fond kategorije B 100.000 dionica, što na dan 20.7.2018. čini 0,43% NAV-a fonda kategorije A, odnosno 0,15% NAV-a fonda kategorije B. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF – kategorija A te fond PBZCO OMF – kategorije B  čini 26,68% udjela u Izdavatelju.

Dana 29. lipnja 2018. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 381.240 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK, oznake: STJD, ISIN: HRSTJDRA0006, na Službeno tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 31.7.2019. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama.

 

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

S danom 30.6.2019., a sukladno novim izmjenama i dopunama ZOMF-a, relevantna osoba Društva prestaje biti član Nadzornog odbora društva Jadran d.d.

 

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva bila je član Nadzornog odbora Izdavatelja.

Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za 2018. godinu :

  • Rast prihoda na razini Grupe u 2018. godini rezultat je rasta prihoda od najma poslovnih prostora (Centar Ploka) te prodaje nekoliko zemljišnih parcela u Lici i Istri. Povezano društvo Winter d.o.o., odnosno hotel Blanca, koji je i dalje glavni generator prihoda na razini Grupe, zabilježio je pad prihoda od prodaje od 6,5% yoy.
  • Prihodi na razini Grupa koji se ostvaruju u građevinskom sektoru, odnosno od prodaje nekretnina, još uvijek su zanemarivi u ukupnim prihodima od prodaje. Društvo je zaključno s 26.06.2019. godine sklopilo ugovore o kupoprodaji za 4 stana u poslovno-stambenom objektu Peškarija, ukupne ugovorene vrijednosti EUR 1,8 mil. Obzirom da etažiranje objekta još nije provedeno Društvo još nije priznala prihode od prodaje istih.
  • Pad operativne profitabilnosti u 2018. godini u najvećem je dijelu rezultat rasta troškova zaposlenih uslijed povećanja broja zaposlenika.
  • Rast materijalne imovine za HRK 21,3 mil. odnosi se na kupnju zgrade Ploka u Splitu te ulaganje u projekt poslovno-stambene zgrade u Šibeniku.
  • Financijska stabilnost na razini Grupe očituje se kroz dobru kapitaliziranost te relativno mali udio duga u ukupnom kapitalu. Krajem 2018. godine financijski dug iznosio je HRK 12,5 mil. i sačinjavao 15,9% ukupnog kapitala kojim se Grupa financira. Isti se pretežno odnosi na obveze za kredite financijskih institucija kojima su financirane investicije.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice STJD-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 31.7.2019. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 31.7.2019. u dionice STJD-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi 6,55% kao i fonda PBZCO OMF – kategorije B, čime je za navedeni period djelomično ostvaren zadani cilj ulaganja iz dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.