Info zona

Povratak na novosti

14.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Vis d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Vis d.d. (dalje u tekstu Vis d.d. ili Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.11.2020. godine.

Ulaganje u društvo Vis d.d.

Slijedom Javnog poziva za iskazivanjem interesa za ulaganjem ili dokapitalizacijom stečajnog dužnika Vis d.d. u stečaju iz Visa, u stečaju od 14.07.2015., dana 24.02.2017. za fondove pod upravljanjem podnijela se neobvezujuća ponuda za ulaganje i dokapitalizaciju društva. Ponudom je Društvo preuzelo obvezu povećanja temeljnog kapitala Društva Vis d.d. u stečaju za namirenje stečajnih vjerovnika, u skladu sa planovima iz Stečajnog plana. Također su u obvezujućoj ponudi navedena dodatna ulaganja u imovinu koja se planiraju financirati dijelom kapitalom, a dijelom dugom.

Obzirom da bi se potencijalnim ulaganjem prešao udio 10% izdanja, zatražena je, te dana 07.07.2017. dobivena suglasnost Nadzornog odbora društva na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Vis d.d. u stečaju iznad 10% izdanja.

Dana 28.09.2017. stečajni vjerovnici prihvatili su izradu stečajnog plana na temelju ponude, a koji je 17.07.2019. postao pravomoćan te je počeo postupak naveden u Pripremnoj i Provedbenoj osnovi Stečajnog plana. U navedenom postupku, u prosincu 2019. godine, došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva Vis d.d. u stečaju uplatom u novcu u iznosu od 33,1 mil. HRK pri čemu je PBZCO OMF – kategorija A stekao 22.300 redovnih dionica Izdavatelja, a PBZCO OMF – kategorija B 3.287.700 redovnih dionica izdavatelja. Uplaćenim sredstvima namirili su se stečajni vjerovnici te je Vis d.d. u stečaju saniran. Po završetku stečajnog postupka u prosincu 2019., isplatom svih potraživanja prema stečajnom planu, Vis d.d. u stečaju je preimenovan u Vis d.d..

Dionice društva Vis d.d. su 1.10.2020. uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Kako Društvo PBZCO d.d. više nije trgovalo predmetnim dionicama za fondove pod upravljanjem, na dan 30.11.2020. PBZCO OMF – kategorija A i dalje posjeduje 22.300 redovnih dionica Izdavatelja što čini 0,14% neto imovine fonda, dok fond PBZCO OMF – kategorija B posjeduje 3.287.700 dionica što čini 0,18% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje PBZCO fondova čini udio u Izdavatelju od 73,36%.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano za ulaganje u izdavatelja Vis d.d. od dana 15.07.2020., a sukladno Politikama upravljanja sukobom interesa, Društvo je provelo postupke procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika, vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategije ulaganja u Vis d.d. u stečaju iznad 10% izdanja, primarni cilj ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.
Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019., te u prva tri kvartala 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za 2019. i za prva tri kvartala 2020. godine:

  •  u 2019. godini Društvo je ostvarilo prihode od prodaje u iznosu HRK 7,6 mil. (-3,4% yoy). Pad prihoda od prodaje rezultat je manjeg broja noćenja. U 2020. godini, hotel Issa otvoren je tek 8. lipnja, dok hotel Tamaris nije radio uslijed situacije vezane uz pandemiju covid-19. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu HRK 3,4 mil. (-51,8% yoy). Pritom je ostvareno samo 10.281 noćenja (-59,1% yoy),
  •  u 2019. godini iznosili su HRK 7,5 mil. (+4,7% yoy) uz približno jednak rast svih vrsta troškova. U prvih 9 mjeseci 2020. godine zabilježeni su poslovni rashodi bez amortizacije u iznosu HRK 5,7 mil. (-18,2% yoy). Pritom valja naglasiti da je Društvo zabilježilo rast ostalih troškova, po osnovi vanjskih troškova usluga vezanih uz listanje na burzu. Društvo je iskoristilo potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu HRK 267 tis. uz otpis doprinosa od HRK 116 tis.

Dana 01. listopada 2020. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 4.511.916 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, oznake: VIS , ISIN: HRVIS0RA0002, na Redovito tržište Zagrebačke burze. U nastavku je prikazano kretanje cijene predmetne dionice u kratkom periodu od uvrštenja do 30.11.2020.:

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice VIS-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 19.12.2019. do 30.11.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Povrat na ulaganje u periodu od 19.12.2019. do 30.11.2020. u dionice VIS-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A te fonda PBZCO OMF – kategorije B iznosi 4,33%. Ostvarenje strategije i ciljeva ulaganja očekuje se u dugom roku a kako je predmetna investicija izvršena krajem prošle godine, isto nije primjereno komentirati. Obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.