Info zona

Povratak na novosti

16.05.2017. Ulaganje u dionice izdavatelja Stanovi Jadran d.d. iznad 10% izdanja

1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

Sukladno odredbi članka 126. stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15) te odredbi članka 20. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) zajedno prešli 10% izdanja društva Stanovi Jadran d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj).

Temeljem Javnog poziva za upis i uplatu novih redovnih dionica društva Stanovi Jadran d.d., sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060227551, OIB: 88680117715, objavljenog na Internet stranicama društva Izdavatelja fondovi su sudjelovali u postupku povećanja temeljnog kapitala.

Nakon provedenog upisa dionica društva Stanovi Jadran d.d., PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A stekao je 1.700 dionica Izdavatelja, tj. 0,45% izdanja, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B 100.000 dionica Izdavatelja, tj. 26,23% izdanja. Ukupan udio u izdanju iznosi 26,68%.

2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

3. CILJEVI ULAGANJA I STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

„Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Stanovi Jadran d.d. iznad 10% izdanja“ usvojeni su dana 15.03.2017. Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično.

Ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećat će se izloženost fondova turističkom sektoru koji je trenutno najznačajniji i najatraktivniji sektor u Hrvatskoj. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na turizam te također na tržište nekretnina, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo te bi se dalo doprinos većem zapošljavanju i povećanju uplata doprinosa u mirovinske fondove.

Predmetno ulaganje, sukladno dokumentu „Projekt „Stanovi Jadran“ – mišljenje Odjela upravljanja rizicima o ključnim rizicima projekta“, umjereno je rizično. U prilog ocjeni rizičnosti ide pravna situacija vezana uz projekt, koja je prema „Izvješću o pravnom dubinskom snimanju“ izrađenom od strane odvjetničkog društva Matić, Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & Partneri d.o.o.,  vrlo dobra. Niska trenutna zaduženost Izdavatelja uz sredstva prikupljena ovom dokapitalizacijom znače da je mala vjerojatnost da Izdavatelj u doglednoj budućnosti ima problema s financiranjem projekata.

Odjel analize financijskih tržišta je pri procjeni vrijednosti društva Stanovi Jadran d.d. koristio metodu diskontiranih novčanih tokova imateljima kapitala s dva scenarija za izračun buduće vrijednosti. Odjel analize financijskih tržišta dodatno je napravio analizu osjetljivosti kako bi procijenio utjecaj negativnih promjena najznačajnijih ulaznih varijabli na cjelokupnu profitabilnost projekta i vrijednost same investicije. Analiza osjetljivosti je pokazala da je predloženi projekt u većini slučajeva pokazao stabilnost i profitabilnost unatoč scenarijima u kojima se simuliraju značajne negativne promjene glavnih ulaznih varijabli.

Rokovi i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva

Društvo će pratiti realizaciju strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva minimalno jednom godišnje.

Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati AMC i Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.

Izlazna strategija

Ulaganje u dionice Izdavatelja za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima.

U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:

  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
  • prodaja dionica strateškom partneru,
  • prodaja dionica samom Izdavatelju.

Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

4. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja.

Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 5 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja – Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, bili oni iz redova Društva ili neovisni, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.

Sukladno naprijed citiranim procedurama, Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.