Info zona

Povratak na novosti

16.11.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 12.11.2020. godine.

Ulaganje u društvo Stanovi Jadran d.d.

Dana 31. ožujka 2017. godine održana je izvanredna Glavna skupština društva Stanovi Jadran d.d. na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljenog kapitala i izdavanju novih redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku javnom ponudom, ulozima u novcu.
Obzirom da se za fondove PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF – kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja.
Na spomenutoj dokapitalizaciji za fond kategorije A kupljeno je 1.700 dionica, a za fond kategorije B 100.000 dionica, čime je stečeno 26,68% udjela u Izdavatelju.
Dana 29. lipnja 2018. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 381.240 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK, oznake: STJD, ISIN: HRSTJDRA0006, na Službeno tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 12.11.2020. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama.
Na dan 12.11.2020. fond kategorije A posjeduje 1.700 dionica društva Stanovi Jadran d.d. što čini 0,26% neto imovine fonda, dok fond kategorije B posjeduje 100.000 dionica što čini 0,14% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje za fond kategorije A i kategorije B je nepromijenjeno u odnosu na početak ulaganja i čini 26,68% udjela u Izdavatelju.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Stanovi Jadran d.d. od dana 20.07.2020. te dodatnu analizu financijskih izvještaja za drugi kvartal 2020. godine, sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.
Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.
Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.
Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prva tri kvartala 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za 2019. godinu i prva tri kvartala 2020. godine:

  • u 2019. godini Grupa Stanovi Jadran je generirala prihode od prodaje u iznosu HRK 19,9 mil. (+158,0% yoy). Pritom je najveći dio prihoda ostvaren od prodaje stanova iz projekta Peškarija. Ostali prihodi od prodaje ostvareni su većinom od turističke aktivnosti (hotel Blanca) i najma poslovnih prostora i apartmana u centru Ploka. U 9 mjeseci 2020. godine Grupa je generirala znatno manje prihode od prodaje nego u isto vrijeme prethodne godine. Pad prihoda primarno je rezultat prodaje hotela Blanca, te dijelom pada prihoda od najma poslovnih prostora uslijed pandemije virusa COVID-19,
  • tijekom 2. polovine 2019. godine realizirana je kupoprodaja tri stana u stambeno-poslovnom kompleksu Peškarija, a stanovi su prodani po prosječnoj cijeni od EUR 4.408,17 po m2, bez PDV-a. Početkom 2020. godine društvo je prodalo još jedan stan u kompleksu Peškarija,
  •  u 2019. godini na razini Grupe je ostvaren znatan rast operativne dobiti, kao rezultat realizacije prodaje stanova. Rast neto dobiti u 2020. godini rezultat je dobiti od prodaje društva Winter d.o.o. (hotel Blanca),
  • Društvo Stanovi Jadran d.d. je u veljači 2020. godine prodalo poslovni udjel od 89% u društvu Winter d.o.o. za iznos od BAM 8.455.000,00, odnosno HRK 32.213.550,00 te pritom iskazalo financijski prihod od HRK 11.791.284,00. Društvo je platilo porez po odbitku u Bosni i Hercegovini prilikom prodaje udjela,
  • rast dugotrajne imovine prvenstveno je rezultat ulaganja u hotel Armerun. Otvaranje hotela očekuje se na proljeće 2021. godine,
  • rast financijskog duga početkom godine nije narušio financijsku stabilnost Grupe, obzirom da nakon prodaje hotela Blanca raspolaže s velikim rezervama visoko-likvidne imovine.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice STJD-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 12.11.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 12.11.2020. u dionice STJD-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A te fonda PBZCO OMF – kategorije B iznosi 7,28%, što je neznatno manje od zadanog cilja ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.