Info zona

Povratak na novosti

22.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Modra špilja d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Modra špilja d.d. (dalje u tekstu: Modra Špilja d.d. ili Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 17.12.2020. godine.

Ulaganje u društvo Modra špilja d.d.

Slijedom Javnog poziva za iskazivanjem interesa za ulaganjem ili dokapitalizacijom stečajnog dužnika Modra špilja d.d. u stečaju iz Komiže, koje je u stečaju od 19.09.2014. godine, Društvo je dana 24.02.2017. podnijelo neobvezujuću ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju Izdavatelja.

Obzirom da bi se predmetnim ulaganjem stekao udio u Izdavatelju veći od 10%, zatražena je suglasnost Nadzornog odbora za ulaganje. Dana 07.07.2017. Nadzorni Odbor dao je suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Modra Špilja d.d. u stečaju iznad 10% izdanja.

Dana 10.07.2017. Društvo je podnijelo obvezujuću ponudu s ciljem stjecanja Izdavatelja. Ponudom je Društvo preuzelo obvezu povećanja temeljnog kapitala društva Modra špilja d.d. u stečaju za namirenje stečajnih vjerovnika, u skladu s planovima iz Stečajnog plana. Također su u obvezujućoj ponudi navedena dodatna ulaganja u imovinu koja se planiraju financirati dijelom kapitalom, a dijelom dugom.

Dana 26.09.2017. stečajni vjerovnici prihvatili su izradu Stečajnog plana koji je 02.08.2019. postao pravomoćan te je počeo postupak naveden u Pripremnoj i Provedbenoj osnovi Stečajnog plana.U navedenom postupku došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva Modra špilja d.d. u stečaju uplatom u novcu u iznosu od HRK 29,9 mil., pri čemu je PBZCO OMF – kategorija A stekao 20.140 redovnih dionica Izdavatelja, a PBZCO OMF – kategorija B 2.969.856 redovnih dionica Izdavatelja. Uplaćenim sredstvima namirili su se stečajni vjerovnici te je društvo Modra špilja d.d. u stečaju sanirano.

Dionice društva Modra Špilja d.d. su 1.10.2020. uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Kako PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. više nije trgovalo predmetnim dionicama za fondove pod upravljanjem, na dan 17.12.2020. fond kategorije A posjeduje 20.144 dionica društva Modra špilja d.d. što čini 0,14% neto imovine fonda, dok fond kategorije B posjeduje 2.969.856 dionica što čini 0,18% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje za fond kategorije A i kategorije B  je nepromijenjeno u odnosu na početak ulaganja i čini 91,63% udjela u Izdavatelju.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u Izdavatelja od dana 20.07.2020. te dodatnu analizu financijskih izvještaja za treći kvartal 2020. godine, sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire MDSP iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prva tri kvartala 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za 2019. godinu i prva tri kvartala 2020. godine:

  • u 2019. godini Društvo je ostvarilo prihode od prodaje u iznosu HRK 7,7 mil. (-2,1% yoy). Pad prihoda od prodaje rezultat je manjeg broja noćenja. U 2020. godini, hotel Biševo otvoren je tek u lipnju, uslijed situacije vezane uz pandemiju covid-19. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu HRK 4,8 mil. (-27,0% yoy). Pritom je ostvareno 16.785 noćenja (-41,0% yoy)
  • u 2019. godini poslovni rashodi su iznosili HRK 7,8 mil. (+4,5% yoy) pri čemu je rastu pridonio rast troškova zaposlenih. U prvih 9 mjeseci 2020. godine zabilježeni su poslovni rashodi bez amortizacije u iznosu HRK 6,1 mil. (+14,8% yoy). Pritom valja naglasiti da je Društvo zabilježilo značajan rast ostalih troškova, po osnovi vanjskih troškova usluga vezanih uz listanje na Zagrebačku burzu. Društvo je iskoristilo potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu HRK 427 tis. uz otpis doprinosa od HRK 191 tis,
  • dana 16. srpnja 2019. godine Trgovački sud u Splitu potvrdio je Stečajni plan sa svim prilozima i izmjenama koje su prihvatili vjerovnici većinom glasova na ročištima za raspravu i glasanje o Stečajnom planu održanim 2. srpnja 2019. godine. Temeljem odredbi Stečajnog plana provedena je sanacija Društva kroz nenovčano i novčano namirenje,
  • dana 9. siječnja 2020. godine Trgovački sud u Splitu donio je rješenje o zaključenju stečajnog postupka nad Društvom.

Dana 1.10.2020. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 3.263.225 dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, oznake: MDSP, ISIN: HRMDSPRA0005, na Redovito tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 17.12.2020. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice MDSP-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 20.12.2019. do 17.12.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku:

Povrat na ulaganje u periodu od 20.12.2019. do 17.12.2020. u dionice MDSP-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A te fonda PBZCO OMF – kategorije B iznosi 18,80%. Ostvarenje strategije i ciljeva ulaganja očekuje se u dugom roku, a kako je predmetna investicija izvršena krajem prošle godine, isto nije primjereno komentirati. Obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.