Info zona

Povratak na novosti

21.01.2019. Ulaganje u dionice izdavatelja DALEKOVOD PROFESSIO d.d. iznad 10% izdanja

1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

Sukladno odredbi članka 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15,39/17), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: fondovi) pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj).
Krajem studenog 2018. godine DALEKOVOD d.d., tadašnji 100%-tni vlasnik društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. izdao je Informacijski memorandum u vezi s prodajom 100% dionica Izdavatelja, tj. 661.696 redovnih dionica. Ponuda je bila upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima u smislu Zakona o tržištu kapitala.
Zajedničku obvezujuću ponudu za navedene dionice podnijeli su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, a istu je DALEKOVOD d.d. prihvatio 31.12.2018. kada je i potpisan Ugovor o kupoprodaji dionica, dok je namira izvršena 21.1.2019. Očekuje se da će Izdavatelj u kraćem roku uvrstiti dionice na uređeno tržište Zagrebačke burze.
Nakon provedenog upisa dionica društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d., PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A stekao je 6.831 dionicu Izdavatelja, tj. 1,03% izdanja, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B 191.677 dionica Izdavatelja, tj. 28,97% izdanja. Ukupan udio u izdanju iznosi 30,00%.

2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

3. CILJEVI ULAGANJA

Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično, uz preuzimanje primjerenog rizika.
Obzirom da je ukupna izloženost fondova pod upravljanjem u energetski sektor, a posebice u obnovljive izvore energije niska, ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećala bi se izloženost navedenom sektoru, a time i dodano diverzificirala sektorska struktura portfelja fondova.
Uzimajući u obzir da obvezni mirovinski fondovi posluju u okruženju rekordno niskih kamatnih stopa, kao i činjenicu da određeni dio portfelja fondova čine obveznice čiji se prinosi također nalaze na rekordno niskim razinama, javlja se potreba za ulaganjem obveznih mirovinskih fondova u profitabilnije klase imovine koje nose umjeren rizik. Ulaganje u obnovljive izvore energije jest primjer jedne takve investicije, budući da se radi o ulaganju kod kojeg se pruža prilika za postizanje atraktivnog povrata s vrlo velikom vjerojatnošću ostvarenja istog.

4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja.
Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

•Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 4 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).

•Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.

•Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.

•Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja.

5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committee (dalje u tekstu: AMC), Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.
Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo DALEKOVOD PROFESSIO d.d.

6. IZLAZNA STRATEGIJA

Obzirom da se radi o ulaganju u projekt koji ima ograničeno trajanje, tj. do 2031. godine, s mogućnošću produljenja za nekoliko godina uz dodatne investicije, ono primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a također je moguće i iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, fondovi će ostati u investiciji do kraja projekta.
Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska poput prodaje dionica na sekundarnom tržištu ili prodaje dionica strateškom partneru. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.