Info zona

Povratak na novosti

23.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 20.7.2018. godine.

Ulaganje u društvo Stanovi Jadran d.d.

Dana 31. ožujka 2017. godine održana je izvanredna Glavna skupština društva Stanovi Jadran d.d. na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljenog kapitala i izdavanju novih redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ulozima u novcu.

Obzirom da se za fondove PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF –  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja.

Na spomenutoj dokapitalizaciji za fond kategorije A kupljeno je 1.700 dionica, a za fond kategorije B 100.000 dionica, što na dan 20.7.2018. čini 0,43% NAV-a fonda kategorije A, odnosno 0,15% NAV-a fonda kategorije B. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF – kategorija A te fond PBZCO OMF – kategorije B  čini 26,68% udjela u Izdavatelju.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.
Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja.
Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:Komentari rezultata za 2017. godinu :

  • Stanovi Jadran d.d. ostvarili su poslovne prihode u iznosu HRK 7,8 mil. što je +70% yoy
  • Izražen rast prihoda rezultat je prve cijele godine konsolidacije rezultata ovisnog društva Winter d.o.o.
  • Pod pretpostavkom konsolidacije rezultata društva Winter d.o.o. za cijelu 2016. godinu rast bi iznosio +7,0% yoy (pro-forma)
  • EBITDA u 2017. godini iznosi HRK 364,6 tis. (EBITDA marža 4,7%)
  • Obzirom da su svi nekretninski projekti Društva u razvoju, Društvo do kraja 2017. godine nije ostvarivalo efekte od istih
  • Udio financijskog duga u ukupnim izvorima financiranja smanjio se s 17,8% krajem 2016. godine na 6,9% na 31.12.2017. dijelom kao rezultat provedene dokapitalizacije

Dana 31. ožujka 2017. izvanredna Glavna skupština STANOVI JADRAN d.d. osim odluke o povećanju temeljnog kapitala donijela je i odluku kojom se obvezuje predmetne dionice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., što je bio osnovni uvjet za ulaganje imovine fondova u iste dionice sukladno odredbi članka 125. stavak (2) Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15). Dana 29. lipnja 2018. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 381.240 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK, oznake: STJD, ISIN: HRSTJDRA0006, na Službeno tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 20.7.2018. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice STJD-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 20.7.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 20.7.2018. u dionice STJD-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi 9,76% kao i fonda PBZCO OMF – kategorije B, čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja iz dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja.