Info zona

Povratak na novosti

24.11.2021. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Professio Energia d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Professio Energia d.d. (dalje u tekstu Dalekovod Professio d.d. ili Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 22.11.2021. godine.

Ulaganje u društvo Professio Energia d.d.

Krajem studenog 2018. godine društvo Dalekovod d.d., tadašnji 100%-tni vlasnik društva Dalekovod Professio d.d. izdao je Informacijski memorandum u vezi s prodajom 100% dionica Izdavatelja, tj. 661.696 redovnih dionica. Ponuda je bila upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima u smislu Zakona o tržištu kapitala.

Kako je bio planiran izravni ulazak u vlasničku strukturu od strane obveznih mirovinskih fondova PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF – kategorija B u iznosu kojim bi se potencijalno prešao prag od 10% udjela u izdanju, prije samog stjecanja tražila se suglasnost Nadzornog odbora za navedeno ulaganje. Nadzorni odbor je dana 10.12.2018. dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategije ulaganja u VVP Dalekovod Professio d.d. iznad 10% izdanja.

Dana 28.12.2018., zajednički za fond kategorije A i fond kategorije B, poslana je obvezujuća ponuda za otkup 397.017 dionica društva. Alocirano je ukupno 198.508 dionica pri čemu je za fond kategorije A upisano 6.831 dionica ili 1,03% izdanja a za fond kategorije B 191.677 dionica ili 28,97% izdanja, što ukupno čini 30% izdanja u društvu Professio Energia d.d. Transakcija je provedena 21.01.2019. godine. Dana 4. listopada 2019. godine, društvu je odobreno uvrštenje 661.696 redovnih dionica, pod oznakom DLPR-R-A, na Redovno tržište Zagrebačke burze. Uvrštenim dionicama Izdavatelja u periodu od ulaganja do 23.11.2021. godine nije bilo trgovanja.

Na dan 22.11.2021. fond kategorije A posjeduje 6.831 dionica društva Professio Energia d.d. što čini 0,36% neto imovine fonda, dok fond kategorije B posjeduje 191.677 dionica što čini 0,15% neto imovine fonda.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Professio Energia d.d. od dana 18.10.2021., sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

Vezano za vjerovničke odnose dioničara Društva i društva Professio Energia d.d., utvrđen je stupanj rizika „Umjereno visok“ (potencijalni sukob interesa) koji predstavlja dozvoljeno područje te se nastavlja njegovo praćenje.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategije ulaganja u VVP Dalekovod Professio d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

U nastavku je zadnji kvartalni pregled (3Q 2021) financijskih izvještaja:

Komentari financijskih rezultata

  • pad proizvodnje zbog slabog vjetra u prvom dijelu godine. Pad proizvodnje zabilježili i najveći “gospodari vjetra” u Europi.
  •  Proizvedeno 98,1 GWh (-7,2% yoy) električne energije. Pad proizvodnje zabilježen je u oba vjetroparka.
  • Udio u dobiti povezanih društava ostvarena u iznosu HRK 14,4 mil. (-7,5% yoy).
  • Profitabilnost ovisnih društava zadržana na visokoj razini
  • Ukupno izglasane dividende tijekom 2021. godine iznose HRK 10,6 mil. (+14,3% yoy) što čini dividend yield od 9,2% u odnosu na cijenu akvizicije.

Dana 05.11.2021. na skupštini Izdavatelja donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice DLPR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 21.1.2019. do 22.11.2021. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 21.1.2019. do 22.11.2021. u dionice DLPR-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A te fonda PBZCO OMF – kategorije B iznosi 5,37%, što je nešto niže od zadanog cilja ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategije ulaganja u VVP Dalekovod Professio d.d. iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.