Info zona

Povratak na novosti

28.07.2015. Ulaganje u dionice izdavatelja Podravka d.d. iznad 10%

1. Sukladno odredbi članka 126. stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B pod upravljanjem Društva, ukupno prešli udio u izdanju veći od 10% dionica tvrtke PODRAVKA d.d.

Dana 24.07.2015. proveden je upis novih dionica u postupku dokapitalizacije izdavatelja PODRAVKA d.d. u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Nakon provedenog postupka dokapitalizacije izdavatelja PODRAVKA d.d., PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A ima 10.753 dionice izdavatelja a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B ima 754.202 dionice izdavatelja te ukupno prelaze prag od 10% u izdanju dionica PODRAVKA d.d. Prije provedenog postupka povećanja temeljnog kapitala, ukupni udio oba fonda u izdavatelju iznosio je 9,04%, a nakon provedenog postupka udio se povećao na 10,74%.

2. Vezano za predmetno ulaganje sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificirani su sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. U prilogu “Risk matrica“.

3. Vezano za ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja prilažemo izvadak iz dokumenta „Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja“.

„Ciljevi ulaganja i strategija ostvarivanja ciljeva ulaganja

Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova kategorije A i B pod upravljanjem. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se i pozitivni efekti kao što su rast izvoza, poticanje prehrambene industrije, poljoprivrede kao i cjelokupnog gospodarstva.

Predmetnim ulaganjem, sukladno dokumentu „Preporuka Odjela upravljanja rizicima vezana uz Ciljeve ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja“ postigli bi se pozitivni efekti na portfelj s aspekta rizika što čini ovo ulaganje još atraktivnijim.

Odjel analize financijskih tržišta je koristeći metodu diskontiranih novčanih tokova i metodu usporednih kompanija procijenio vrijednost Podravka Grupe d.d.
Budući da se kod predmetnih dionica radi o namjeri stjecanja značajnog udjela u vlasništvu izdavatelja (iznad 10% vlasništva), Društvo mora sukladno čl. 126. st. 5. toč. 2 Zakona, prije samog ulaganja definirati strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi ulaganja opisani u ovom dokumentu, koje usvaja Nadzorni odbor.

Cilj ovoga ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a samim time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem. Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju izdavatelja.

Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  • Komunikacija s izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno čl. 126. st. 5. Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje akvizicija i prodaja zavisnih društava i njihove vrijednosti za dioničare, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja – Društvo namjerava predložiti ili podržati imenovanje jedne ili više osoba iz svojih redova u svojstvu članova nadzornog odbora Izdavatelja, u interesu članova fondova te u interesu Izdavatelja i ostalih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi. Obzirom da je predsjednik Uprave Društva, D. Štimac, kao relevantna osoba Društva predsjednik Nadzornog odbora Podravka d.d. sukladno odredbama Zakona i Pravilnika, te Procedura i Politika Društva o sukobu interesa, izuzet je od investicijske odluke vezane uz vrijednosne papire izdavatelja Podravka d.d.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza, te sukladno ciljevima ulaganja i strategijom ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu sa čl. 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.

Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati Izdavateljem u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.“