Info zona

Povratak na novosti

28.09.2021. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 24.09.2021. godine.

Ulaganje u društvo Stanovi Jadran d.d.

Dana 31. ožujka 2017. godine održana je izvanredna Glavna skupština društva Stanovi Jadran d.d. na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljenog kapitala i izdavanju novih redovnih. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF –  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja. Na spomenutoj dokapitalizaciji za fond kategorije A kupljeno je 1.700 dionica, a za fond kategorije B 100.000 dionica, čime je stečeno 26,68% udjela u Izdavatelju. Dana 29. lipnja 2018. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 381.240 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK, oznake: STJD, ISIN: HRSTJDRA0006, na Službeno tržište Zagrebačke burze.

Dodatno ulaganje je ostvareno u srpnju 2021. godine. U Informacijskom dokumentu objavljenom 14.4.2021. od strane uprave društva Stanovi Jadran d.d., najavljeno je potencijalno povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja uplatom u novcu kao i pripajanje društva Global Rent d.o.o. izdavanjem novih redovnih dionica. Sudjelovanjem na dokapitalizaciji fondovi pod upravljanjem Društva imali su mogućnost dodatnog ulaganja u Izdavatelja. Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja od 23.4.2021. nakon čega je fond kategorije A stekao 2.500 dionica, a za fond kategorije B 86.898 dionica. Nakon dokapitalizacije, udio u Izdavatelju iznosio je 25,95%.

Odlukom Glavne skupštine od 24.05.2021. utvrđeno je da će se Nove dionice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama, pri čemu je Izdavatelj dužan podnijeti zahtjev za njihovo uvrštenje najkasnije u roku godine dana od njihova izdavanja.

Uvrštenim dionicama Izdavatelja u periodu od ulaganja do 23.09.2021. godine nije bilo trgovanja.

Na dan 22.09.2021. fond kategorije A posjeduje 4.200 dionica društva Stanovi Jadran d.d. što čini 0,37% neto imovine fonda, dok fond kategorije B posjeduje 186.398 dionica što čini 0,21% neto imovine fonda. Kako nije bilo trgovanja na sekundarnom tržištu, ukupno ulaganje za fond kategorije A i kategorije B  je nepromijenjeno u odnosu na prethodno navedena ulaganja i čini 25,95% udjela u Izdavatelju.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Stanovi Jadran d.d. od dana 23.04.2021. te dodatnu analizu financijskih izvještaja za drugi kvartal 2020. godine, sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

U nastavku je zadnji kvartalni pregled financijskih izvještaja:

 

Komentari financijskih rezultata

Dovršen proces dokapitalizacije – Kapital Društva je povećan za ukupno HRK 93.933.124, uplatom HRK 36.485.085 u novcu te unosom prava u vrijednosti HRK 57.448.039, uz izdavanje ukupno 355.269 novih redovnih dionica. Kapital je povećan unosom društva Global Rent d.d. uz izdavanje 217.277 novih redovnih dionica nominale HRK 200,00, pri čemu se temeljni kapital povećao za HRK 43.455.400, a kapitalne rezerve za HRK 13.992.639. Također kapital je povećan uplatom u novcu uz izdavanje dodatnih 137.992 novih redovnih dionica nominale HRK 200,00 pri čemu se temeljni kapital povećao za HRK 27.598.400, a kapitalne rezerve za HRK 8.886.685.

U lipnju otvoren hotel Armerun u Šibeniku.

Korištenje sredstava – Dijelom novca iz dokapitalizacije smanjene su obaveze prema dobavljačima i za kredite, dok je dio kredita u fazi refinanciranja povoljnijim uvjetima.

Novo preuzimanje – U lipnju je preuzeto društvo Primorske nekretnine d.o.o. koje u svom vlasništvu ima objekt u centru Rijeke gdje se planirano razvijanje hotela Armerun Rijeka.

Rezultati ulaganja

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice STJD ostvareni su povrati na ulaganje u periodu 16.5.2017. do 22.09.2021. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

 

 

Prosječni godišnji povrat na ukupno ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 22.08.2021. u dionice STJD fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi 0,24% a fonda PBZCO OMF – kategorije B 1,09%. Nizak ROI ovdje je posljedica nedavnog sudjelovanja na dokapitalizaciji koje samo iz razloga što je izvršeno nedavno značajno smanjuje ROI. Gledajući rezultat ulaganja samo kroz prvotno ulaganje u STJD, prosječan godišnji povrat u HRK iznosio bi 4,46% u oba fonda, što je nešto manje od zadanog cilja ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja, ali obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.