Info zona

Povratak na novosti

28.10.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. (dalje u tekstu Podravka d.d. ili Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 26.10.2020.

Ulaganje u društvo Podravka d.d.

Izdavatelj Podravka d.d. se krajem travnja 2015. godine odlučio na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja.
Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja.
Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A upisao je 2.248 dionica, a fond kategorije B 272.675 dionica, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%.
Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B. U 2017. godini nije bilo trgovanja s dionicom. Dana 2.5.2018. Nadzorni odbor Društva donosi odluku o prihvaćanju Ciljeva i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 15% i daje suglasnost na predmetno ulaganje koje vrijedi 2 mjeseca, tj. do 2.7.2018. U periodu od 3.5.2018. do 2.7.2018. fond kategorije A stekao je 6.487 dionica dok je fond kategorije B stekao dodatnih 32.022 dionica. Nakon spomenutih stjecanja dionica, ukupni udio fondova u izdanju iznosio je 13,73%. Dana 25.7.2018. Nadzorni odbor Društva donosi odluku o prihvaćanju Ciljeva i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 20% i daje suglasnost na predmetno ulaganje. Suglasnost je dobivena na vremenski rok od 12 mjeseci, tj. do 25.7.2019. U periodu od 25.7.2018. do 25.7.2019. za fond kategorije A nije bilo dodatnih stjecanja dionica, dok je fond kategorije B stekao dodatnih 111.765 dionica. Nakon spomenutih stjecanja dionica, ukupni udio fondova u izdanju iznosio je 15,30%. U periodu od 27.9.2019. do 29.11.2019. prodano je, za fond kategorije A, 2.100 dionica radi iskorištavanja tržišnih trendova. Dana 18.3.2020. Nadzorni odbor Društva donosi odluku o davanju suglasnosti na ažurirane Ciljeve i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 20%. U periodu od 18.3.2020. do 26.10.2020. fond kategorije A je stekao dodatnih 872 dionice, dok je fond kategorije B stekao dodatnih 26.743 dionica.
Na dan 26.10.2020. fond kategorije A posjeduje 17.525 dionica ili 0,25% izdanja što čini 4,93% neto imovine fonda, a fond kategorije B 1.097.644 dionica ili 15,42% izdanja što čini 2,63% neto imovine fonda. Fondovi pod upravljanjem Društva posjeduju ukupno 15,66% izdanja.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Podravka d.d. od dana 17.07.2020., sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.
Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja, primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.
Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.
Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prvom polugodištu 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za prvo polugodište 2020. godine:

  • prihodi od prodaje su pod utjecajem pandemije rasli u oba poslovna segmenta,
  • rast je bio posebno izražen u počecima pandemije i to u programima elementarnim za svakodnevnu upotrebu poput Kulinarstva, Mesnih proizvoda i Bezreceptnih lijekova, dok je manji negativan utjecaj na prihode rezultat slabije potrošnje u HoReCa kanalu,
  • niži troškovi posljedica su među ostalim značajno manjih marketinških troškova (-13,1% YoY). Usprkos pandemiji, rastu cijena sirovina i negativnim tečajnim razlikama od HRK -5,7 mil. zbog slabljenja ruske rublje (RUB), profitabilnost je povećana te je poslovanje u 1H20. bilo veoma uspješno,
  • rastom profitabilnosti pokazatelj zaduženosti Neto dug/normalizirana EBITDA se posljedično dodatno spustio, te iznosi 1,3x (1H19: 1,6x). I u 2020. kompanija je nastavila s refinanciranjem kreditnih obveza po povoljnijim uvjetima, što je rezultiralo s uštedama na troškovima kamata i prosječnim ponderiranim troškom duga po svim navedenim obvezama od samo 1,2% (1H19: 1,6%),
  •  novčani izdaci za kapitalna ulaganja su u 1H20 iznosili HRK 91,3 mil. (1H19: HRK 65,6 mil.),
  •  isplaćena dividenda u bruto iznosu od HRK 9 po dionici (2019. također HRK 9 po dionici).

Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 30.7.2015. do 26.10.2020. je prikazano u grafu u nastavku.

Cijena dionice PODR-R-A je u promatranom periodu od dokapitalizacije do 26.10.2020. ostvarila rast od oko 41%, dok je u istom periodu CROBEX ostvario pad od oko 11,7% čime je dionica PODR-R-A ostvarila značajno bolji rezultat od tržišta. Pojava globalne pandemije korona virusa u 2020. godini uzrokovala je pad dionica na tržištu Republike Hrvatske, kao i svim svjetskim tržištima, te tako i dionica Podravke. Međutim, dionica Podravke zabilježila je snažan oporavak u proteklim mjesecima.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 30.7.2015. do 26.10.2020. godine kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu 30.7.2015. do 26.10.2020 u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi 8,71%, a fonda kategorije B 7,49% što je neznatno manje od zadanog cilja ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.