Info zona

Povratak na novosti

28.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj ili HTP Korčula d.d.) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 23.12.2020. godine.

Ulaganje u društvo HTP Korčula d.d.

U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP Korčula d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na prodaju je bilo ponuđeno 432.838 dionica u 12 paketa čiji je udio u izdanju iznosio 24,78%. Nadalje, društvo HTP Korčula d.d. je dana 3.5.2016. objavilo poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala. Za fond PBZCO OMF – kategorija B poslan je Iskaz interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji te se odlučilo sudjelovati i na dražbi. Kako bi se navedenim prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja.

Fond PBZCO OMF – kategorija B je na dražbi kupio 214.253 dionice što je činilo 12,27% udjela u Izdavatelju. Na dokapitalizaciji je ukupno izdano 722.409 novih dionica, od čega je fond PBZCO OMF – kategorije A stekao 34.455 dionica, a fond PBZCO OMF – kategorije B 127.545 dionica. Nakon dokapitalizacije, fond PBZCO OMF – kategorije A je posjedovao 34.555 dionica što je činilo 1,4% izdanja, a fond PBZCO OMF –  kategorije B 341.798 dionica ili 13,84% izdanja, tj. ukupno 15,24% izdanja.

Na dan 23.12.2020. fond PBZCO OMF – kategorije A posjeduje 13.255 dionica ili 0,54% izdanja što čini oko 0,42% neto imovine fonda, a fond PBZCO OMF – kategorije B 348.048 dionica ili 14,10% izdanja što čini oko 0,10% neto imovine fonda. Fondovi PBZCO OMF – kategorije A i PBZCO OMF – kategorije B ukupno posjeduju 361.303 dionica što čini 14,63% udjela u društvu HTP Korčula d.d.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja HTP Korčula d.d. od dana 27.07.2020. te dodatnu analizu financijskih izvještaja za treći kvartal 2020. godine, sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci. 

Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.  

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za 2019. godinu:

  • ostvareno je 178.211 (-3,9% yoy) noćenja, pri čemu je najveći dio pada zabilježen u hotelu Park, gdje je manji broj smještajnih jedinica korišten u komercijalne svrhe. Prihodi od prodaje iznosili su HRK 71,5 mil. (-2,9% yoy). Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu HRK 0,9 mil. (HRK 7,3 mil. u 2018. godini) i značajno su smanjeni obzirom da je u 2018. godini HRK 6,8 mil. ostvareno prodajom neoperativne imovine, ostvarena je EBITDA u iznosu HRK 21,0 mil. (-26,3% yoy), pri čemu je EBITDA marža iznosila 29,1%. Poslovni rashodi, usklađeni za trošak amortizacije, ostvareni su u iznosu HRK 51,4 mil. (-1,8% yoy), što je u skladu s nešto manjom poslovnom aktivnosti,
  • Izdavatelj je financijski stabilan obzirom da je dobro kapitaliziran te najveći dio imovine financira iz dugoročnih izvora. Udio financijskog duga u ukupnom kapitalu na 31.12.2019. godine iznosio je 25,2%. Tijekom 2019. godine refinanciran je dio financijskog duga pri čemu je smanjen trošak financiranja. Krajem 2019. godine financijski dug Izdavatelja iznosio je HRK 71,1 mil. (-9,1% yoy),
  • nakon realizacije projekta uređenja kapaciteta i sadržaja Port 9 Resorta tijekom 2017. godine, u 2018. i 2019. godini nije bilo značajnih investicijskih projekata.

Komentari rezultata za prvih 9 mjeseci 2020. godine:

  • obzirom na izbijanje pandemije virusa COVID-19 i obveze zatvaranja objekata krajem ožujka 2020. godine, HTP Korčula d.d. je poslovanje nastavilo tek 11. lipnja otvaranjem hotela Korčula de la Vile, te otvaranjem Port 9 Resorta 29. lipnja. Zbog pojačanog ulaska rezervacija 25. srpnja otvoren je i hotel Liburna, dok hoteli Marko Polo i Park nisu ni otvoreni. Pogoršanjem epidemiološke situacije sredinom kolovoza pala je i potražnja za turističkim uslugama pa je Izdavatelj postepeno krenuo zatvarati hotele,
  • ostvareno je 53.089 noćenja (-67,2% yoy), od čega su 47,7% ostvarili domaći gosti. Pritom je zabilježena i promjena u kanalu prodaje, pri čemu je zabilježen porast individualnih rezervacija, a smanjena agencijska prodaja,
  • prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od HRK 16,7 mil. (-74,4% yoy). Nastavno na pad broja noćenja, padu prihoda dodatno je pridonijelo i značajno smanjivanje cijene smještaja. Ostali poslovni prihodi iznosili su HRK 4,4 mil. (HRK 150 tis. u 1-3Q 2019. godine) od čega je HRK 3,9 mil. po osnovu Potpore za očuvanje radnih mjesta od ožujka do kolovoza,
  • Izdavatelj je fokus stavio na kontrolu troškova. Poslovni rashodi usklađeni za amortizaciju ostvareni su u iznosu HRK 20,4 mil. (-50,0% yoy). Ostvarena je pozitivna EBITDA od HRK 629 tis.,
  • tijekom 2. kvartala HTP Korčula d.d. je ugovorilo jednogodišnji moratorij na cjelokupni financijski dug, uz produljenje dospijeća. Financijski dug na 30. rujna iznosio je HRK 70,8 mil. (-0,4% ytd),
  • tijekom listopada 2020. godine sklopljeni su ugovori o prodaji nekretnina u vlasništvu Izdavatelja. Naplata cjelokupnog iznosa očekuje se do kraja godine u ukupnom iznosu HRK 8,45 mil.

Ostvarenje dionice HTPK-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.6.2016. do 23.12.2020. je prikazano na grafu u nastavku.

Cijena dionice HTPK-R-A u periodu od 6.6.2016. do 23.12.2020. godine ostvarila je rast od oko 6,9%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 1,6%, čime je dionica HTPK-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HTPK-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.6.2016. do 23.12.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

                Prosječan godišnji povrat od početka ulaganja 6.7.2016. do 23.12.2020. u dionice HTPK-R-A fonda PBZCO OMF – kategorija A iznosi 6,27% čime je za navedeni period djelomično ostvaren zadani cilj ulaganja. Prosječni godišnji povrat od početka ulaganja 6.6.2016. do 23.12.2020. fonda PBZCO OMF – kategorija B u dionice HTPK-R-A iznosi -1,15%, čime za navedeni period nije ostvaren zadani cilj ulaganja iz dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.