Info zona

Povratak na novosti

29.09.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Professio Energia d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Professio Energia d.d. (dalje u tekstu Dalekovod Professio d.d. ili Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 25.9.2020. godine.

Ulaganje u društvo Professio Energia d.d.

Krajem studenog 2018. godine društvo Dalekovod d.d., tadašnji 100%-tni vlasnik društva Dalekovod Professio d.d. izdao je Informacijski memorandum u vezi s prodajom 100% dionica Izdavatelja, tj. 661.696 redovnih dionica. Ponuda je bila upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima u smislu Zakona o tržištu kapitala.
Kako je bio planiran izravni ulazak u vlasničku strukturu od strane obveznih mirovinskih fondova PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF – kategorija B u iznosu kojim bi se potencijalno prešao prag od 10% udjela u izdanju, prije samog stjecanja tražila se suglasnost Nadzornog odbora za navedeno ulaganje. Nadzorni odbor je dana 10.12.2018. dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategije ulaganja u VVP Dalekovod Professio d.d. iznad 10% izdanja.
Dana 28.12.2018., zajednički za fond kategorije A i fond kategorije B, poslana je obvezujuća ponuda za otkup 397.017 dionica društva. Alocirano je ukupno 198.508 dionica pri čemu je za fond kategorije A upisano 6.831 dionica ili 1,03% izdanja a za fond kategorije B 191.677 dionica ili 28,97% izdanja, što ukupno čini 30% izdanja u društvu Professio Energia d.d. Transakcija je provedena 21.1.2019. godine. U narednom periodu nije bilo dodatnih transakcija navedenim dionicama.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Professio Energia d.d. od dana 29.07.2020., sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.
Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategije ulaganja u VVP Dalekovod Professio d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.
Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.
Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2019. te u prvoj polovici 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za 2019. i prvu polovicu 2020. godine:

  •  Professio Energia d.d. je u 2019. godini ostvarilo HRK 2,9 mil. (-46,3% yoy) prihoda od prodaje temeljem ugovora o vođenju vjetroelektrana s povezanim društvima. Dana 1.3.2019. i 1.5.2019. godine raskinuti su ugovori o održavanju i vođenju vjetroelektrana s Velika Popina d.o.o., odnosno EKO d.o.o. Navedeno je predstavljalo jedinu poslovnu aktivnost temeljem koje je Professio ostvarivao prihode od prodaje.
  • Ostali poslovni prihodi u 2019. u iznosu HRK 2,7 mil. odnose se na dobit od povoljne kupnje društva Liburana d.o.o. U prvih 6 mjeseci 2020. godine Professio nije ostvario poslovne prihode.
  • Udio u dobiti povezanih društava u 2019. godini iznosila je HRK 14,1 mil. (+43,1% yoy). Rast prihoda posljedica je rasta cijene električne energije, većeg broja radnih sati vjetroturbina uslijed nadogradnje software-a za upravljanje istima, te netipično povoljnih vremenskih uvjeta.
  • Professio Energia d.d. nema financijskog duga, a povezana društva na dan 31.12.2019. godine imala su financijski dug u ukupnom iznosu HRK 170,3 mil. (-24,0% yoy) te neto dug u iznosu HRK 157,5 mil. (-21,5% yoy). Redovno servisiraju obveze prema financijskim institucijama temeljem angažiranih dugoročnih kredita kojima su većim dijelom financirani projekti izgradnje vjetroelektrana. Dospijeće kredita odgovara ročnosti aktivnih Ugovora o otkupu električne energije s HROTE-om.
  • Professio Energia d.d. u 2019. godini isplatilo je dividende u iznosu HRK 6,0 mil. Do 9. mjeseca 2020. godine isplaćene su dividende u iznosu HRK 9,3 mil.

Dana 21.12.2018. izvanredna glavna skupština društva Professio Energia d.d. donijela je odluku o obvezi uvrštenja predmetnih dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze.
Dana 4. listopada 2019. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 661.696 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK, oznake: DLPR, ISIN: HRDLPRRA0007, na Redovno tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 28.9.2020. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice DLPR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 21.1.2019. do 25.9.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 21.1.2019. do 25.9.2020. u dionice DLPR-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A te fonda PBZCO OMF – kategorije B iznosi 8,57%, što je neznatno manje od zadanog cilja ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategije ulaganja u VVP Dalekovod Professio d.d. iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.