Info zona

Povratak na novosti

29.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Jadran d.d.

 

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Jadran d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj ili Jadran d.d.) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 23.12.2020. godine.

 

Ulaganje u društvo Jadran d.d.

Centar za restrukturiranje i prodaju („CERP“) je na sjednici održanoj 2.11.2017. donio Odluku o pokretanju prodaje dionica društva Jadran d.d. postupkom javnog prikupljanja ponuda pri čemu se prodavalo 34.754.76 dionica ukupne nominalne vrijednosti HRK 347.547.680,00 što je činilo 70,74% temeljnog kapitala.

Obzirom da se za fondove PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF –  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u VVP Jadran d.d. iznad 10% izdanja.

U pozivu za dostavu obvezujuće ponude za kupnju 34.754.768 dionica Društva u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a definirana je početna cijena od 5,58 HRK po dionici, a potencijalni ponuditelji dužni su bili ponuditi dokapitalizaciju društva u novcu, iz vlastitih sredstva ponuditelja, u visini od najmanje HRK 200 mil. pri čemu se dokapitalizacija mora izvršiti u roku od 6 mjeseci od sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu.

Dana 8.2.2018. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je Odluku kojom se prihvaća zajednička ponuda društava Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. te je potpis kupoprodajnog ugovora izvršen 6.4.2018. Fond PBZCO OMF – kategorija A stekao je 105.604 dionice (0,21% izdanja Izdavatelja), a fond PBZCO OMF – kategorija B 22.363.352 dionice (45,52% izdanja Izdavatelja) po cijeni od 5,75 HRK. Obzirom da je ovim preuzimanjem nastala obveza objave ponude za preuzimanje, sukladno čl. 9 Zakona o preuzimanju trgovačkih društva poslana je Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje o kojoj je obaviještena i HANFA. Dana 18.6.2018. objavljena je ponuda za preuzimanje temeljem koje je fond kategorije A preuzeo 14.863 dionica ciljnog društva dok je fond kategorije B preuzeo 3.188.329 dionica. Dana 24.8.2018. glavna skupština društva Jadran d.d. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja. Na spomenutoj dokapitalizaciji, po cijeni od 17,25 HRK po dionici, fond kategorije A stekao je 35.230 dionica, dok je fond kategorije B stekao 7.460.423 dionica. Nakon provedene dokapitalizacije, fond kategorije A posjedovao je 75.385 dionica ili 0,27% izdanja, a fond kategorije B 15.977.650 dionica ili 57,12% izdanja, što je iznosilo ukupno 57,39%  izdanja u Izdavatelju.

U narednom periodu nastavlja se sa stjecanjem dodatnih količina na sekundarnom tržištu te Nadzorni odbor društva 18.3.2020. daje suglasnost na ažurirane Ciljeve  i strategiju ulaganja u VVP Jadran d.d. iznad 10% izdanja. Na sekundarnom tržištu je u periodu od 13.12.2018. do 23.12.2020. kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fondove kategorije A i B, tako da je na dan 23.12.2020. fond kategorije A posjedovao 126.047 dionica ili 0,45% izdanja, a fond kategorije B 16.228.666 dionica ili 58,02% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva su posjedovali ukupno 58,47% izdanja. 

 

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja JADRAN d.d. od dana 17.07.2020. te uvidom u polugodišnje nerevidirano konsolidirano financijsko izvješće za treći kvartal 2020., sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

Vezano za vjerovničke odnose dioničara Društva Privredne Banke Zagreb d.d. i društva Jadran d.d., Odjel upravljanja rizicima u koordinaciji s Odjelom usklađenosti, a u skladu s odredbom članka 23. Politika upravljanja sukoba interesa, procijenio je razinu rizika sukoba interesa prema matrici mjerenja rizika, koja je pokazala da se radi o stupnju rizika „Umjereno nizak“. Predmetni utvrđeni stupanj rizika predstavlja dozvoljeno područje, nastavlja se njegovo praćenje te se isti stupanj rizika evidentira kroz Registar sukoba interesa.

Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

 

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u VVP Jadran d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prva tri kvartala 2020. ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za 2019. godinu i prva tri kvartala 2020. godine :

  • U 2019. godini ostvareno je 556.037 (+37,25 yoy) noćenja, pri čemu je rast rezultat konsolidacije Club Adriatic d.o.o. Na usporedivoj razini ostvareno je manje noćenja, a razlog za isto je kasnije otvaranje dijela smještajnih objekata zbog radova na obnovi. Prihodi od prodaje na razini Grupe iznosili su HRK 117,3 mil. (+35,6% yoy). Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu HRK 23,0 mil. (HRK 5,2 mil. u 2018. godini), pri čemu se HRK 10,2 mil. odnosi na prihod od otpisa obveza, nastalo pri stjecanju društva Club Adriatic d.o.o. Rezultati poslovanja nisu usporedivi s 2018. godinom zbog konsolidacije Club Adriatic d.o.o. krajem 2018. godine, pri čemu je priznato HRK 50,5 mil. dobiti od povoljne kupnje.
  • Početkom 2019. godine otpočeo je intenzivan ciklus obnove smještajnih kapaciteta. Do kraja godine investirano je HRK 136,3 mil. Grupa je tijekom godine uzela u dugotrajan najam hotel Delfin na otoku Krku i 3 paviljona Ad Turres.
  • U prvih 9 mjeseci 2020. godine zabilježeno je 212.085 noćenja (-42% yoy), te je pritom ostvaren prihode od prodaje u iznosu HRK 66,4 mil. (-40,3% yoy). Ostali poslovni prihodi iznosili su HRK 9,9 mil. (-2,7% yoy) od čega se HRK 5,5 mil. odnosi na državne potpore. Krajem rujna zatvoreni su svi smještajni kapaciteti. Obzirom da je Grupa početkom 2020. godine u zakup uzela 3 nova smještajna objekta (ukupno 403 smještajne jedinice), stoga rezultati nisu usporedivi na godišnjoj razini.
  • Financijski dug Grupe na dan 30. rujna 2020. godine iznosio je HRK 247,7 mil. (+14,2% ytd). Grupa je u lipnju izvjestila da je dogovoren moratorij na otplatu kredita HBOR-a.
  • Početkom 2020. godine nastavljena je investicijska aktivnost, pri čemu je uloženo HRK 50,4 mil. Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, investicijske aktivnosti su privremeno obustavljene s ciljem očuvanja solventnosti.

Ostvarenje dionice JDRN-R-B te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.4.2018. do 23.12.2020. je prikazano na grafu u nastavku.

Cijena dionice JDRN-R-B u periodu od 6.4.2018. do 23.12.2020. godine ostvarila je pad od oko 15,90%, dok je u istom periodu CROBEX pao za oko 4,20%.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice JDRN-R-B ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.4.2018. do 23.12.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 6.4.2018. do 23.12.2020. u dionice JDRN-R-B fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi -5,71%, a fonda PBZCO OMF – kategorije B -8,54%, što u odnosu na prihvaćene ciljeve ulaganja ne predstavlja potpuno ostvarenje, ali obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.