Info zona

Povratak na novosti

31.10.2019. Ulaganje u dionice izdavatelja VIS d.d. u stečaju iznad 10% izdanja

1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

Sukladno odredbi članka 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15,39/17), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva VIS d.d. u stečaju (dalje u tekstu: Izdavatelj).

Slijedom Javnog poziva za iskazivanjem interesa za ulaganjem ili dokapitalizacijom stečajnog dužnika Vis d.d. u stečaju iz Visa, u stečaju od 14.07.2015., Društvo je dana 24.02.2017. podnijelo neobvezujuću ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju društva. Ponudom je Društvo preuzelo obvezu povećanja temeljnog kapitala Društva Vis d.d. u stečaju za namirenje stečajnih vjerovnika, u skladu sa planovima iz Stečajnog plana. Također su u obvezujućoj ponudi navedena dodatna ulaganja u imovinu koja se planiraju financirati dijelom kapitalom, a dijelom dugom.

Dana 28.09.2017. stečajni vjerovnici prihvatili su izradu stečajnog plana na temelju ponude Društva te se krenulo u izradu detaljnog stečajnog plana koji je 21.01.2018. stečajna upraviteljica društva Vis d.d. u stečaju predala na Trgovački sud u Splitu. Dana 20.05.2019. Skupština vjerovnika je prihvatila predloženi Stečajni plan te je Trgovački sud u Splitu na e-oglasnoj ploči sudova objavio rješenje o potvrdi stečajnog plana. Isti je postao pravomoćan na dan 17.07.2019. te je počeo postupak naveden u Pripremnoj i Provedbenoj osnovi Stečajnog plana.

Na glavnoj skupštini društva Vis d.d. u stečaju koja je održana 23.10.2019. donijela se odluka o uvrštenju dionica na uređeno tržište što je i uvjet za provedbu transakcije. U navedenom postupku došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva Vis d.d. u stečaju uplatom u novcu u iznosu od 33,1 mil. HRK. Uplaćenim sredstvima namirili su se stečajni vjerovnici te će Vis d.d. u stečaju biti saniran. U navedenom postupku PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A će steći 22.300 redovnih dionica Izdavatelja po cijeni od HRK 10,00, tj. ukupno ulaganje iznosi 223.000,00 HRK što čini 0,18% NAV-a fonda kategorije A, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B će steći 3.287.700 redovnih dionica izdavatelja po istoj cijeni od HRK 10,00, tj. ukupno ulaganje iznosio 32.877.000,00 HRK što čini 0,18% NAV-a fonda kategorije B. Ukupan udio u izdanju iznosi 73,36%.

2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica“.

3. CILJEVI ULAGANJA

Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično.
Ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećat će se izloženost fondova turističkom sektoru koji je trenutno najznačajniji i najatraktivniji sektor u Hrvatskoj. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na turizam, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo.Uzimajući u obzir da obvezni mirovinski fondovi posluju u okruženju rekordno niskih kamatnih stopa, kao i činjenicu da veći dio portfelja fondova čine obveznice čiji se prinosi također nalaze na rekordno niskim razinama, javlja se potreba za ulaganjem obveznih mirovinskih fondova u profitabilnije klase imovine koje nose umjeren rizik. Direktno ulaganje u turizam jest primjer jedne takve investicije, budući da se radi o ulaganju u sektor koji ima pozitivna očekivanja za budućnost, a pritom se pruža prilika za postizanje atraktivnog prinosa s vrlo velikom vjerojatnošću ostvarenja istog.

4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja.
Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  • Komunikacija s Izdavateljem – budući se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 4 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.

5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committe (dalje u tekstu: AMC), Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.
Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u VIS d.d. u stečaju.

6. IZLAZNA STRATEGIJA

Ulaganje u dionice Izdavatelja, za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima.
U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:

  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
  • prodaja dionica strateškom partneru,
  • prodaja dionica samom Izdavatelju.

Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više prethodno navedenih metoda izlaska. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.
Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.