Info zona

Povratak na novosti

31.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj ili Končar – Elektroindustrija d.d.) te o identificiranom sukobu interesa za period do 28.12.2020. godine.

 

Ulaganje u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

Udio od 10% izdanja u društvu Končar – Elektroindustrija d.d. prijeđen je dana 3.6.2016. kada je u procesu sekundarne javne ponude u kojoj je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) prodavao 526.926 dionica (20,49% izdanja), za fond PBZCO OMF –  kategorija B kupljeno ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar – Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%. Za navedeno ulaganje Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Nakon toga nije bilo stjecanja niti otpuštanja dionica Končar – Elektroindustrije d.d. sve do nove odluke Nadzornog odbora Društva o prihvaćanju Ciljeva i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Končar – Elektroindustrija d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 20% i suglasnosti na predmetno ulaganje koja je donesena 18.03.2020..

U periodu od 18.3.2020. do 28.12.2020. fond kategorije A stekao je 2.573 dionica dok je fond kategorije B stekao dodatnih 5.979 dionica. Nakon spomenutih stjecanja dionica, fond kategorije A posjeduje 3.762 dionice ili 0,15% izdanja što čini 1,24% neto imovine fonda, a fond kategorije B 426.907 dionica ili 16,6% izdanja što čini 1,30% neto imovine fonda. Fondovi pod upravljanjem Društva posjeduju ukupno 16,74% izdanja.   

 

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Končar – Elektroindustrija d.d. od dana 27.07.2020. te dodatnu Analizu financijskih izvještaja za treći kvartal 2020. godine sukladno Politici upravljanja sukobom interesa, Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

 

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prva tri kvartala 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

 

Komentari rezultata za 2019. godinu:

 • U 2019. godini Grupa je ostvarila prihode od prodaje u iznosu HRK 2.811,0 mil. (+12,8% yoy) od čega na domaćem tržištu HRK 1.156,5 mil. (+10,2% yoy), a u izvozu HRK 1.654,5 mil. (+14,7% yoy).
 • Operativna dobit ostvarena je u iznosu HRK 42,0 mil. (-54,2% yoy), a EBITDA u iznosu HRK 133,5 mil. (-26,0% yoy) uz EBITDA maržu 4,6% (-2,2pp yoy). Uzevši u obzir veća vrijednosna usklađenja u 2019. godini te veće prihode od ukidanja rezerviranja u 2018. godini, normalizirana EBITDA iznosi HRK 155,4 mil. (+12,2% yoy) uz EBITDA maržu 5,5% (na razini 2018. godine normalizirano).
 • Neto rezultat iz financijskih aktivnosti u 2019. godini iznosio je HRK 10,9 mil. (HRK -5,5 mil. u 2018. godini). Pozitivnom rezultatu najviše su pridonijeli pozitivne neto tečajne te snažan rast prihoda od kamata uslijed alokacije HRK 293,3 mil. (+319,7% yoy) u kratkotrajne depozite. Udio u dobiti pridruženih društava u iznosu HRK 16,2 mil. (-65,1% yoy).
 • Početkom 2019. godine, u okviru nastavka procesa restrukturiranja Grupe prodana su 2 ovisna društva, Končar – Kućanski aparati d.o.o. i dio proizvodnog programa Končar Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o., čije poslovanje ne predstavlja dio temeljnih djelatnosti Grupe.
 • Ukupne obveze po kreditima prema financijskim institucijama krajem 2019. godine iznosile su HRK 327,9 mil. (+87,5% yoy). Udio financijskog duga u ukupnim izvorima financiranja iznosio je skromnih 11,4% (+5pp yoy).
 • Ugovoreni je HRK 3.079,2 (+17,0% yoy) novih poslova. Na dan 31. prosinca 2019. godine stanje ugovorenih poslova iznosilo je HRK 3.348,9 mil. (+8,7% yoy).

Komentari rezultata za prvih 9 mjeseci 2020. godine:

 • U prvih devet mjeseci 2020. godine Grupa je ostvarila prihode od prodaje u iznosu HRK 2.051,0 mil. (+12,7% yoy) od čega HRK 705,5 mil. (+2,4% yoy) na domaćem tržištu, a HRK 1.345,5 mil. (+19,0% yoy) u izvozu.
 • Normalizirana EBITDA, usklađena za prihode od ukidanja rezerviranja iznosi HRK 86,3 mil. (+66,5% yoy) što implicira EBITDA maržu od 4,21% (+1,4pp yoy).
 • Udio u dobiti pridruženih društava u prvih devet mjeseci iznosi HRK 6,4 mil. (-47,7% yoy). Neto rezultat iz financijskih aktivnosti iznosi HRK 10,2 mil. (+183,5% yoy) što je primarno posljedica pozitivnijeg salda tečajnih razlika u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 • Grupa je smanjila financijski dug na HRK 270,3 mil. (-17,6% ytd), pri čemu je udio duga u financiranju 9,5% (-1,9pp ytd). Neto dug na dan 30. rujna 2020. godine iznosi HRK -461,0 mil. (HRK -335,2 mil. na 31. prosinca 2019. godine).
 • U prvih 9 mjeseci 2020. godine ukupno je ugovoreno novih poslova u iznosu HRK 2.225 mil. (+7,0% yoy). Na dan 30.09.2020. godine stanje ugovorenih poslova iznosilo je HRK 3.531,8 mil. (+5,3% yoy).
 • Tijekom 2019. godine i prvih 9 mjeseci 2020. godine investirano ukupno HRK 211,6 mil., od čega približno HRK 125 mil. u povećanje kapaciteta proizvodnje Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. Ostale značajnije investicije odnose se na ulaganja u matično društvo.

Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 3.6.2016. do 28.12.2020. prikazano je na grafu u nastavku.

Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 3.6.2016. do 28.12.2020. godine ostvarila pad od oko 13,6%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 2,3%.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 28.12.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 28.12.2020. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi 3,23% te fonda PBZCO OMF – kategorije B -1,97% čime za navedeni period nije ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.