Osnovne informacije

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

OIB: 94002620905

Datum početka rada

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A počeo je s radom 21.08.2014.

Statut i Informativni prospekt

Najnoviji Statut možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Najnoviji Informativni prospekt možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Zakonski okvir

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A posluje sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20).

Prikaz ulaganja mirovinskog fonda

Najnoviji prikaz ulaganja možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Depozitar

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb

Detaljnije informacije o depozitaru PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda – kategorije A možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Društvo definira nekoliko stupnjeva sklonosti riziku (risk appetite):

Sklonost riziku Opis
Neprihvatljiva Ključni cilj je potpuno izbjegavanje rizika i nesigurnosti. Dopuštene aktivnosti koje se poduzimaju u smislu tog rizika ne smiju imati gotovo nikakav inherentni rizik. Očekivana korist (u smislu financijske ili neke druge koristi) nije važna i omjer dobitka i rizika se ne uzima u obzir.
Minimalna Ključni cilj je orijentacija na aktivnosti koje se smatraju vrlo sigurnima u smislu preuzimanja rizika. Aktivnosti koje se poduzimaju imaju vrlo nisku razinu inherentnog rizika. Potencijalni dobitak ne smije biti glavna premisa u odabiru aktivnosti.
Konzervativna Može se prihvatiti određeni stupanj rizika kako bi se ostvario željeni rezultat vodeći se znatnom mogućnošću ostvarivanja dobiti. Aktivnosti koje se poduzimaju mogu u sebi nositi određenu razinu inherentnog rizika koji se u najvećoj mjeri može kontrolirati. Omjer potencijalne dobiti i rizika je važan faktor.
Prihvatljiva Mogu se poduzimati aktivnosti za ostvarivanje velike razine dobiti. Te aktivnosti mogu imati povišenu razinu rizika i nesigurnosti.
Otvorena Cilj je u tom polju biti inovativan i birati aktivnosti koje vode maksimizaciji dobiti iako mogu imati visok inherentni rizik. Vodeći parametar je rezultat dok rizičnost ima sekundarni karakter.

* ukoliko Društvo ne može imati utjecaj na neki od rizika ono ga prihvaća

Sažet tablični prikaz sklonosti rizicima za fond

Rizik Sklonost rizicima
Tržišni rizik (cjenovni) Prihvatljiva
Tržišni rizik (kamatni) Prihvatljiva
Tržišni rizik (valutni) Prihvatljiva
Kreditni rizik Konzervativna
Rizik namire Minimalna
Rizik likvidnosti Neprihvatljiva
Koncentracijski rizik Prihvatljiva
Rizik neuvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište Konzervativna

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

Cilj ulaganja Fonda A je dugoročni kapitalni rast uz prihvaćanje višeg rizika povećanim ulaganjem u dionice domaćih i stranih izdavatelja s razvijenih tržišta kapitala te ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente sukladno zakonskim ograničenjima, odredbama Statuta i Načelima ulaganja.

Fond A s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku pruža mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje ostvaruju dionice, uz stabilnost koja se postiže ulaganjem u dužničke vrijednosne papire.

Ulaganjem imovine Fonda A nastoji se ostvariti kapitalni rast investicija posebno vodeći računa o sigurnosti imovine fonda. Društvo upravlja imovinom Fonda A s pozornošću savjesnog gospodarstvenika, isključivo u interesu njegovih članova.

S obzirom na investicijske ciljeve i prihvaćenu rizičnost, Fond A ulaže najviše 65% neto vrijednosti imovine fonda u prenosive vlasničke vrijednosne papire uvrštene na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a; najmanje 30% neto vrijednosti imovine fonda u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente  tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a; najmanje 40% neto vrijednosti imovine fonda na način da bude valutno usklađeno s obvezama mirovinskog fonda.