Odaberite datum

Na 31. svibnja 2021. godine

test

Udio u AV-u

Vlasnički vrijednosni papiri 44.06%
Dužnički vrijednosni papiri 31.36%
UCITS fondovi 15.72%
Alternativni fondovi 2.85%
ostalo 6.00%

Valutna struktura imovine

EUR 21.73%
HRK 63.54%
USD 14.72%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.19%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.28%
RHMF-O-23BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.61%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 4.60%
ATGR-R-A, ATLANTIC GRUPA d.d. 2.67%
KOEI-R-A, KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. 2.67%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.55%
CKML-R-A, ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. 2.54%
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO 2.48%
DAXEX GT, BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND Ltd. 2.44%
ostalo 61.97%

Geografska struktura ulaganja

Europa 86.37%
Sjeverna Amerika 9.37%
Azija 1.37%
ostalo 2.89%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a44.34%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice30.30%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.70%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.56%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 30.66%
Osnovna potrošačka roba 13.15%
Opcionalna potrošačka roba 12.98%
Financije 7.01%
Industrija 6.81%
Informacijske tehnologije 5.70%
Zdravstvo 4.41%
Telekomunikacije 2.76%
Materijali 2.10%
Komunalne usluge 1.53%
Energija 1.31%
ostalo 11.56%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.139,24 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.05.2021.
CIAK GRUPA d.d.HRCIAKRA000737,80 HRKModel usporednih kompanija07.05.2021.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007162,60 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.05.2021.
GRAD VARAŽDINHRGDVZO314A5100,9435 %Interni model vrednovanja07.05.2021.
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA000310,71 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.05.2021.
JADRAN d.d.HRJDRNRB000212,96 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.05.2021.
FTB TURIZAM d.d.HRLRHCRA00081.547,17 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.05.2021.
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA000511,88 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.05.2021.
MERITUS ULAGANJA d.d.HRMRULRA0009801,67 HRKModel usporednih kompanija07.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO217A8100,2800 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2116,1990 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO297A0114,7070 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA198,4330 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.05.2021.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006240,12 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.05.2021.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3102,1393 %Interni model vrednovanja07.05.2021.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 31.12.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 37,95%.

Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%

Naziv izdavatelja Oznaka vrijednosnog papira Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva Vrijednost pozicije u fondu Tehnika procjene/tržišna cijena % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja Udio u mirovinskom fondu
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA0008 (CKML-R-A)16,74%5.737.800,00tržišna cijena8,05% (početak ulaganja 27.11.2014)2,54%
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A)30,00%1.110.720,60model diskontiranih novčanih tokova9,09% (početak ulaganja 21.1.2019)0,49%
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA0003 (HEFA-R-A)77,73%1.352.662,29model diskontiranih novčanih tokova7,10% (početak ulaganja 6.2.2020)0,60%
JADRAN d.d.HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B)58,50%1.633.569,12model diskontiranih novčanih tokova-18,19% (početak ulaganja 6.4.2018)0,72%
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A)17,37%6.031.980,00tržišna cijena20,68% (početak ulaganja 22.8.2014)2,67%
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A)92,93%365.238,72model diskontiranih novčanih tokova11,57% (početak ulaganja 20.12.2019)0,16%
PODRAVKA d.d.HRPODRRA0004 (PODR-R-A)15,66%10.396.960,36tržišna cijena99,97% (početak ulaganja 22.8.2014)4,60%
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006 (STJD-R-A)26,68%408.204,00model diskontiranih novčanih tokova20,06% (početak ulaganja 16.5.2017)0,18%
VIS d.d.HRVIS0RA0002 (VIS-R-A)73,36%180.630,00tržišna cijena-19,00% (početak ulaganja 19.12.2019)0,08%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%12,04%

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA68.515.136,02 HRK30.26 %8.90 %