Ažurirani tekst Statuta nalazi se na poveznici.

OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA B

Mirovinski fond kategorije B prema usvojenoj umjerenoj strategiji ulaganja i umjerenoj razini rizičnosti namijenjen je osiguranicima srednje životne dobi.
Fond kategorije B u smislu rizičnosti i ulaganja vrlo je sličan fondu koji je postojao do trenutka donošenja Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Imovina fonda kategorije B može se ulagati u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije (EU) ili države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Tako, primjerice, najmanje 50% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda mora biti uloženo u državne obveznice i trezorske zapise, a najviše 40% neto vrijednosti imovine može biti uloženo u dionice. U korporativne obveznice i komercijalne zapise dozvoljeno je uložiti najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda. Nadalje, najmanje 60% neto vrijednosti imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama. Fondu B dozvoljeno je i korištenje izvedenica, ali samo u svrhu efikasnog upravljanja i zaštite vrijednosti imovine fonda.

Tko može biti član mirovinskog fonda kategorije B?

Novi osiguranik može odabrati fond B u roku od mjesec dana od dana uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ako mu je do ispunjenja dobnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (referentni dan) ostalo pet ili više godina.

Ako osiguranik u navedenom roku ne odabere fond, Središnji registar osiguranika (REGOS) rasporedit će ga po službenoj dužnosti  u fond kategorije A.

Člana fonda A na dan kada ispuni uvjet da do referentnog dana ima manje od deset godina, REGOS po službenoj dužnosti raspoređuje u fond B kojim upravlja Društvo.

Također, člana fonda B na dan kada ispuni uvjet da do referentnog dana ima manje od pet godina, REGOS po službenoj dužnosti raspoređuje u fond C kojim upravlja Društvo.

Članom fonda B automatski je postao svaki osiguranik koji je u trenutku podjele na fondove kategorija A, B i C već bio član obveznog mirovinskog fonda, a nije se u razdoblju odabira (od 20.05.2014. do 07.08.2014.) izjasnio drugačije.

Svaki osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije B ako je do referentnog dana ostalo pet ili više godina.

Kako postati članom mirovinskog fonda kategorije B?

Obvezni mirovinski fond kategorije B, poštujući zakonska ograničenja, može se odabrati jednom godišnje, u mjesecu rođenja člana, samo osobnom prijavom na šalteru REGOS-a u poslovnicama FINA-e, predočenjem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole) te OIB-a.

  • najmanje 50% neto imovine fonda u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najviše 40% neto imovine fonda u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najviše 30% imovine fonda u korporativne obveznice i komercijalne zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
  • najmanje 60% neto imovine fonda u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama
  • namijenjen je osiguranicima srednje životne dobi
  • umjerena strategija ulaganja unutar zakonskih ograničenja
  • umjerena  razina rizičnosti unutar zakonskih ograničenja
  • automatski prijelaz u fond C kada do starosne mirovine ostaje manje od pet godina