Osnovne informacije

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

OIB: 99318944138

Datum početka rada

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B počeo je s radom 30.4.2002.

Statut i Informativni prospekt

Najnoviji Statut možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Najnoviji Informativni prospekt možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Zakonski okvir

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B posluje sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20).

Prikaz ulaganja mirovinskog fonda

Najnoviji prikaz ulaganja možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Depozitar

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb

Detaljnije informacije o depozitaru PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda – kategorije B možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Društvo definira nekoliko stupnjeva sklonosti riziku (risk appetite):

Sklonost riziku Opis
Neprihvatljiva Ključni cilj je potpuno izbjegavanje rizika i nesigurnosti. Dopuštene aktivnosti koje se poduzimaju u smislu tog rizika ne smiju imati gotovo nikakav inherentni rizik. Očekivana korist (u smislu financijske ili neke druge koristi) nije važna i omjer dobitka i rizika se ne uzima u obzir.
Minimalna Ključni cilj je orijentacija na aktivnosti koje se smatraju vrlo sigurnima u smislu preuzimanja rizika. Aktivnosti koje se poduzimaju imaju vrlo nisku razinu inherentnog rizika. Potencijalni dobitak ne smije biti glavna premisa u odabiru aktivnosti.
Konzervativna Može se prihvatiti određeni stupanj rizika kako bi se ostvario željeni rezultat vodeći se znatnom mogućnošću ostvarivanja dobiti. Aktivnosti koje se poduzimaju mogu u sebi nositi određenu razinu inherentnog rizika koji se u najvećoj mjeri može kontrolirati. Omjer potencijalne dobiti i rizika je važan faktor.
Prihvatljiva Mogu se poduzimati aktivnosti za ostvarivanje velike razine dobiti. Te aktivnosti mogu imati povišenu razinu rizika i nesigurnosti.
Otvorena Cilj je u tom polju biti inovativan i birati aktivnosti koje vode maksimizaciji dobiti iako mogu imati visok inherentni rizik. Vodeći parametar je rezultat dok rizičnost ima sekundarni karakter.

* ukoliko Društvo ne može imati utjecaj na neki od rizika ono ga prihvaća

Sažet tablični prikaz sklonosti rizicima za fond

Rizik Sklonost rizicima
Tržišni rizik (cjenovni) Konzervativna
Tržišni rizik (kamatni) Konzervativna
Tržišni rizik (valutni) Konzervativna
Kreditni rizik Konzervativna
Rizik namire Minimalna
Rizik likvidnosti Neprihvatljiva
Koncentracijski rizik Prihvatljiva
Rizik neuvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište Konzervativna

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

Investicijski ciljevi Fonda B su očuvanje i rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na dugi rok umjereno rizičnom strategijom ulaganja. Investicijski ciljevi ostvaruju se pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire te u dionice i ostale financijske instrumente sukladno zakonskim ograničenjima i odredbama Statuta.

Ostvarivanje temeljnih načela ulaganja postiže se poštivanjem zakonskih ograničenja pri ulaganju u financijske instrumente, kao i pažljivom i obuhvatnom analizom rizičnosti financijskih instrumenata u koje se imovina Fonda B ulaže te pažljivom i obuhvatnom analizom rizičnosti izdavatelja istih. Ulaganjem imovine Fonda B vodi se prvenstveno računa o sigurnosti imovine Fonda, a potom i o profitabilnosti ulaganja. Društvo upravlja imovinom Fonda B s pozornošću savjesnog gospodarstvenika, isključivo u interesu članova Fonda.

S obzirom na investicijske ciljeve i umjerenu rizičnost, Fond B ulaže najmanje 50% neto vrijednosti imovine fonda u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a; najviše 40% neto vrijednosti imovine fonda u prenosive vlasničke vrijednosne papire uvrštene na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a; najmanje 60% neto vrijednosti imovine fonda na način da bude valutno usklađena s obvezama mirovinskog fonda.