Značajna ulaganja

 • 28.09.2021. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 24.09.2021. godine.

  Ulaganje u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Dana 31. ožujka 2017. godine održana je izvanredna Glavna skupština društva Stanovi Jadran d.d. na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljenog kapitala i izdavanju novih redovnih. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF -  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja. Na spomenutoj dokapitalizaciji za fond kategorije A kupljeno je 1.700 dionica, a za fond kategorije B 100.000 dionica, čime je stečeno 26,68% udjela u Izdavatelju. Dana 29. lipnja 2018. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 381.240 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK, oznake: STJD, ISIN: HRSTJDRA0006, na Službeno tržište Zagrebačke burze.

  Dodatno ulaganje je ostvareno u srpnju 2021. godine. U Informacijskom dokumentu objavljenom 14.4.2021. od strane uprave društva Stanovi Jadran d.d., najavljeno je potencijalno povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja uplatom u novcu kao i pripajanje društva Global Rent d.o.o. izdavanjem novih redovnih dionica. Sudjelovanjem na dokapitalizaciji fondovi pod upravljanjem Društva imali su mogućnost dodatnog ulaganja u Izdavatelja. Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja od 23.4.2021. nakon čega je fond kategorije A stekao 2.500 dionica, a za fond kategorije B 86.898 dionica. Nakon dokapitalizacije, udio u Izdavatelju iznosio je 25,95%.

  Odlukom Glavne skupštine od 24.05.2021. utvrđeno je da će se Nove dionice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama, pri čemu je Izdavatelj dužan podnijeti zahtjev za njihovo uvrštenje najkasnije u roku godine dana od njihova izdavanja.

  Uvrštenim dionicama Izdavatelja u periodu od ulaganja do 23.09.2021. godine nije bilo trgovanja.

  Na dan 22.09.2021. fond kategorije A posjeduje 4.200 dionica društva Stanovi Jadran d.d. što čini 0,37% neto imovine fonda, dok fond kategorije B posjeduje 186.398 dionica što čini 0,21% neto imovine fonda. Kako nije bilo trgovanja na sekundarnom tržištu, ukupno ulaganje za fond kategorije A i kategorije B  je nepromijenjeno u odnosu na prethodno navedena ulaganja i čini 25,95% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Stanovi Jadran d.d. od dana 23.04.2021. te dodatnu analizu financijskih izvještaja za drugi kvartal 2020. godine, sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

  Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

  U nastavku je zadnji kvartalni pregled financijskih izvještaja:

   

  Komentari financijskih rezultata

  Dovršen proces dokapitalizacije - Kapital Društva je povećan za ukupno HRK 93.933.124, uplatom HRK 36.485.085 u novcu te unosom prava u vrijednosti HRK 57.448.039, uz izdavanje ukupno 355.269 novih redovnih dionica. Kapital je povećan unosom društva Global Rent d.d. uz izdavanje 217.277 novih redovnih dionica nominale HRK 200,00, pri čemu se temeljni kapital povećao za HRK 43.455.400, a kapitalne rezerve za HRK 13.992.639. Također kapital je povećan uplatom u novcu uz izdavanje dodatnih 137.992 novih redovnih dionica nominale HRK 200,00 pri čemu se temeljni kapital povećao za HRK 27.598.400, a kapitalne rezerve za HRK 8.886.685.

  U lipnju otvoren hotel Armerun u Šibeniku.

  Korištenje sredstava - Dijelom novca iz dokapitalizacije smanjene su obaveze prema dobavljačima i za kredite, dok je dio kredita u fazi refinanciranja povoljnijim uvjetima.

  Novo preuzimanje - U lipnju je preuzeto društvo Primorske nekretnine d.o.o. koje u svom vlasništvu ima objekt u centru Rijeke gdje se planirano razvijanje hotela Armerun Rijeka.

  Rezultati ulaganja

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice STJD ostvareni su povrati na ulaganje u periodu 16.5.2017. do 22.09.2021. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

   

   

  Prosječni godišnji povrat na ukupno ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 22.08.2021. u dionice STJD fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 0,24% a fonda PBZCO OMF - kategorije B 1,09%. Nizak ROI ovdje je posljedica nedavnog sudjelovanja na dokapitalizaciji koje samo iz razloga što je izvršeno nedavno značajno smanjuje ROI. Gledajući rezultat ulaganja samo kroz prvotno ulaganje u STJD, prosječan godišnji povrat u HRK iznosio bi 4,46% u oba fonda, što je nešto manje od zadanog cilja ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja, ali obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 27.07.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Jadran d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 27.07.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Čakovečki mlinovi d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 20.07.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Professio Energia d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 20.07.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Končar d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 19.07.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Podravka d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 16.07.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Vis d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 16.07.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Helios Faros d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 14.07.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Modra Špilja d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 02.07.2021. Ulaganje u dionice izdavatelja QUATTRO LOGISTIKA d.d. iznad 10% izdanja

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126. stavak (5) Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20) te odredbi članka 21. stavak (5) Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 2/20, 15/20), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: fondovi) pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva Quattro Logistika d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj).

  Glavna skupština društva Quattro Logistika d.d. (osnovanog za namjeru preuzimanja Poslovnog parka Zagreb) je dana 18. lipnja 2021. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ulozima u novcu, isključenju prava prvenstva postojećeg dioničara na upis i uplatu novih dionica i o izmjenama članka 7. i 8. Statuta Društva, kojom je određeno povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja s iznosa od 400.000,00 kuna za iznos od najviše 324.600.050,00 kuna, na iznos od najviše 325.000.050,00 kuna. Izdavatelj će sva sredstva koja prikupi tom ponudom koristiti isključivo za sljedeće potrebe: iznos od najviše 247.606.531,00 kuna za plaćanje kupoprodajne cijene iz Ugovora o kupoprodaji poslovnog udjela između društva BALKAN PROPERTIES LIMITED UK i Izdavatelja kao kupca, a kojim ugovorom će Izdavatelj kupiti i steći poslovni udjel u društvu POSLOVNI PARK ZAGREB d.o.o. (u daljnjem tekstu PPZ), koji predstavlja 100% temeljnog kapitala u PPZ-u, iznos od najviše 69.866.133,00 kuna za davanje pozajmice PPZ-u, te iznos od najviše 7.127.336,00 kuna za obrtna sredstva Izdavatelja.

  PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B sudjelovali su na spomenutom povećanju temeljnog kapitala te su stekli 680.000 dionica Izdavatelja, odnosno 18.820.000 dionica Izdavatelja. Ukupan udio u izdanju iznosi 60,00% + 1 dionica.

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja Projekt Sunday – POSLOVNI PARK ZAGREB“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica“

  3. CILJEVI ULAGANJA

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorije B pod upravljanjem Društva u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično, uz preuzimanje primjerenog rizika.

  4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  Društvo namjerava postići ciljeve aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja.
  Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 4 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u izboru nadzornog odbora Izdavatelja - Društvo podržava izbor stručnih i kvalitetnih, nezavisnih članova u nadzorna tijela izdavatelja koji mogu pridonijeti uspješnom poslovanju društva i kvalitetnom razvoju korporativnog upravljanja. S obzirom da se očekuje da u vlasničkoj strukturi izdavatelja mirovinski fondovi pod upravljanjem posjeduju značajan udjel, Društvo će predložiti izbor/imenovanje jedne ili više osoba iz redova nezavisnih stručnjaka u svojstvu članova nadzornog odbora izdavatelja, uz uvjet da je takvo imenovanje u interesu Društva odnosno članova mirovinskog fonda/ova te u interesu izdavatelja i ostalih dioničara.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ili ostale osobe ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu sa člankom 16. Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja.

  5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito prate sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committee (dalje u tekstu: AMC), Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.
  Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Quattro Logistika d.d.

  6. IZLAZNA STRATEGIJA

  Ulaganje u dionice Izdavatelja, za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva, primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima.
  U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:

  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
  • prodaja dionica strateškom partneru,
  • prodaja dionica financijskom investitoru.

  Ukoliko se ciljevi zadani Strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.

 • 09.06.2021. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Čakovečki mlinovi d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Čakovečki mlinovi d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj ili Čakovečki mlinovi d.d.) te o identificiranom sukobu interesa za period do 07.06.2021. godine.

  Ulaganje u društvo Čakovečki mlinovi d.d.

  Udio od 10% izdanja u društvu Čakovečki mlinovi d.d. prijeđen je dana 16.12.2020. dodatnim stjecanjem dionica. Prije navedenog stjecanja, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,34% izdanja predmetnog Izdavatelja. Ukupni udio u izdanju društva Čakovečki mlinovi d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,487%. Za navedeno ulaganje Nadzorni odbor Društva je dana 8.7.2020. usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire CKML iznad 10% izdanja.

  U periodu od 16.12.2020. do 07.06.2021. fond kategorije A je stekao dodatnih 60 dionica, dok je fond kategorije B stekao dodatnih 217 dionica.

  Na dan 07.06.2021. fond kategorije A posjeduje 796 dionica ili 0,76% izdanja što čini 2,52% neto imovine fonda, a fond kategorije B 16.792 dionice ili 15,99% izdanja što čini 0,6% neto imovine fonda. Fondovi pod upravljanjem Društva posjeduju ukupno 16,75% izdanja.   

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Čakovečki mlinovi d.d. od dana 18.01.2021. sukladno Politici upravljanja sukobom interesa, Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

  Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire CKML iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

  Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2020. te u prvom  kvartalu 2021. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2020. godinu:

  • prihodi od prodaje su pod utjecajem pandemije rasli u segmentu prehrane, dok su se spustili u segmentu trgovine,
  • s obzirom da poslovanje ovisi o turističkoj sezoni, smanjenje turističkih noćenja utjecalo je na slabije rezultate u 3. kvartalu 2020. godine i pad prihoda na godišnjoj razini,
  • neto financijski rezultat iznosio je HRK 6,4 mil. i veći je za HRK 1,7 mil. YoY,
  • rastom profitabilnosti pokazatelj zaduženosti Neto dug/normalizirana EBITDA se posljedično dodatno spustio, te iznosi -1,9x (2019: -1,8x). I u 2020. kompanija je nastavila s refinanciranjem kreditnih obveza po povoljnijim uvjetima, što je rezultiralo uštedama na troškovima kamata i manjim prosječnim ponderiranim troškom duga po svim navedenim obvezama,
  • na Glavnoj skupštini Čakovečkih mlinova d.d. došlo je do promjena na čelu kompanije koje predstavljaju nastavak strateškog smjera poslovanja, te profesionalizaciju ključnih pozicija u kompaniji,
  • kao dio priprema za projekt integracije segmenta trgovine, Čakovečki mlinovi d.d. povećali su u 2020. godini vlasnički udio u društvu Trgovina Krk s 87,33% na 100%, te u društvu Radnik Opatija d.d. s 52,47% na 100%,
  • nastavno na definirane strateške ciljeve za 2020. i 2021. godinu, Izdavatelj je započeo s pripremama za integraciju ovisnih društava u segmentu trgovine, čija je svrha ostvarenih HRK 1,1 mlrd. prihoda od prodaje objediniti pod jednom kompanijom, realizirati sinergije te ujedno provesti unapređenje poslovanja kako bi se pripremila platforma za daljnji rast ovog segmenta,
  • isplaćena je dividenda u bruto iznosu od HRK 100 po dionici (2019: HRK 75 po dionici).

  Ostvarenje dionice CKML-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 16.12.2020. do 07.06.2021. prikazano je na grafu u nastavku.

  Prosječna cijena dionice CKML-R-A je u periodu od 16.12.2020. do 7.6.2021. godine ostvarila rast od oko 0,15%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 13,3%.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice CKML-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 16.12.2020. do 07.06.2021. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Povrat na ulaganje u periodu od 16.12.2020. do 07.06.2021. u dionice CKML-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 4,11%, a fonda PBZCO OMF - kategorije B 3,61%. Ostvarenje strategije i ciljeva ulaganja očekuje se u dugom roku, a kako je predmetna investicija izvršena krajem prošle godine, isto nije primjereno komentirati. Obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.

 • 23.04.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Stanovi Jadran d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 19.01.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja HTP Korčula d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 19.01.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Končar – Elektroindustrija d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 19.01.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Stanovi Jadran d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 19.01.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Professio Energia d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 18.01.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 18.01.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Jadran d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 18.01.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Helios Faros d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 18.01.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Podravka d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 18.01.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Vis d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 18.01.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Modra špilja d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

  U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.

 • 31.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar - Elektroindustrija d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj ili Končar - Elektroindustrija d.d.) te o identificiranom sukobu interesa za period do 28.12.2020. godine.

   

  Ulaganje u društvo Končar - Elektroindustrija d.d.

  Udio od 10% izdanja u društvu Končar - Elektroindustrija d.d. prijeđen je dana 3.6.2016. kada je u procesu sekundarne javne ponude u kojoj je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) prodavao 526.926 dionica (20,49% izdanja), za fond PBZCO OMF -  kategorija B kupljeno ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar - Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%. Za navedeno ulaganje Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Nakon toga nije bilo stjecanja niti otpuštanja dionica Končar - Elektroindustrije d.d. sve do nove odluke Nadzornog odbora Društva o prihvaćanju Ciljeva i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Končar – Elektroindustrija d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 20% i suglasnosti na predmetno ulaganje koja je donesena 18.03.2020..

  U periodu od 18.3.2020. do 28.12.2020. fond kategorije A stekao je 2.573 dionica dok je fond kategorije B stekao dodatnih 5.979 dionica. Nakon spomenutih stjecanja dionica, fond kategorije A posjeduje 3.762 dionice ili 0,15% izdanja što čini 1,24% neto imovine fonda, a fond kategorije B 426.907 dionica ili 16,6% izdanja što čini 1,30% neto imovine fonda. Fondovi pod upravljanjem Društva posjeduju ukupno 16,74% izdanja.   

   

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Končar – Elektroindustrija d.d. od dana 27.07.2020. te dodatnu Analizu financijskih izvještaja za treći kvartal 2020. godine sukladno Politici upravljanja sukobom interesa, Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

  Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

   

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

  Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prva tri kvartala 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

   

  Komentari rezultata za 2019. godinu:

  • U 2019. godini Grupa je ostvarila prihode od prodaje u iznosu HRK 2.811,0 mil. (+12,8% yoy) od čega na domaćem tržištu HRK 1.156,5 mil. (+10,2% yoy), a u izvozu HRK 1.654,5 mil. (+14,7% yoy).
  • Operativna dobit ostvarena je u iznosu HRK 42,0 mil. (-54,2% yoy), a EBITDA u iznosu HRK 133,5 mil. (-26,0% yoy) uz EBITDA maržu 4,6% (-2,2pp yoy). Uzevši u obzir veća vrijednosna usklađenja u 2019. godini te veće prihode od ukidanja rezerviranja u 2018. godini, normalizirana EBITDA iznosi HRK 155,4 mil. (+12,2% yoy) uz EBITDA maržu 5,5% (na razini 2018. godine normalizirano).
  • Neto rezultat iz financijskih aktivnosti u 2019. godini iznosio je HRK 10,9 mil. (HRK -5,5 mil. u 2018. godini). Pozitivnom rezultatu najviše su pridonijeli pozitivne neto tečajne te snažan rast prihoda od kamata uslijed alokacije HRK 293,3 mil. (+319,7% yoy) u kratkotrajne depozite. Udio u dobiti pridruženih društava u iznosu HRK 16,2 mil. (-65,1% yoy).
  • Početkom 2019. godine, u okviru nastavka procesa restrukturiranja Grupe prodana su 2 ovisna društva, Končar - Kućanski aparati d.o.o. i dio proizvodnog programa Končar Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o., čije poslovanje ne predstavlja dio temeljnih djelatnosti Grupe.
  • Ukupne obveze po kreditima prema financijskim institucijama krajem 2019. godine iznosile su HRK 327,9 mil. (+87,5% yoy). Udio financijskog duga u ukupnim izvorima financiranja iznosio je skromnih 11,4% (+5pp yoy).
  • Ugovoreni je HRK 3.079,2 (+17,0% yoy) novih poslova. Na dan 31. prosinca 2019. godine stanje ugovorenih poslova iznosilo je HRK 3.348,9 mil. (+8,7% yoy).

  Komentari rezultata za prvih 9 mjeseci 2020. godine:

  • U prvih devet mjeseci 2020. godine Grupa je ostvarila prihode od prodaje u iznosu HRK 2.051,0 mil. (+12,7% yoy) od čega HRK 705,5 mil. (+2,4% yoy) na domaćem tržištu, a HRK 1.345,5 mil. (+19,0% yoy) u izvozu.
  • Normalizirana EBITDA, usklađena za prihode od ukidanja rezerviranja iznosi HRK 86,3 mil. (+66,5% yoy) što implicira EBITDA maržu od 4,21% (+1,4pp yoy).
  • Udio u dobiti pridruženih društava u prvih devet mjeseci iznosi HRK 6,4 mil. (-47,7% yoy). Neto rezultat iz financijskih aktivnosti iznosi HRK 10,2 mil. (+183,5% yoy) što je primarno posljedica pozitivnijeg salda tečajnih razlika u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
  • Grupa je smanjila financijski dug na HRK 270,3 mil. (-17,6% ytd), pri čemu je udio duga u financiranju 9,5% (-1,9pp ytd). Neto dug na dan 30. rujna 2020. godine iznosi HRK -461,0 mil. (HRK -335,2 mil. na 31. prosinca 2019. godine).
  • U prvih 9 mjeseci 2020. godine ukupno je ugovoreno novih poslova u iznosu HRK 2.225 mil. (+7,0% yoy). Na dan 30.09.2020. godine stanje ugovorenih poslova iznosilo je HRK 3.531,8 mil. (+5,3% yoy).
  • Tijekom 2019. godine i prvih 9 mjeseci 2020. godine investirano ukupno HRK 211,6 mil., od čega približno HRK 125 mil. u povećanje kapaciteta proizvodnje Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. Ostale značajnije investicije odnose se na ulaganja u matično društvo.

  Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 3.6.2016. do 28.12.2020. prikazano je na grafu u nastavku.

  Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 3.6.2016. do 28.12.2020. godine ostvarila pad od oko 13,6%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 2,3%.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 28.12.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 28.12.2020. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 3,23% te fonda PBZCO OMF - kategorije B -1,97% čime za navedeni period nije ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 29.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Jadran d.d.

   

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Jadran d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj ili Jadran d.d.) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 23.12.2020. godine.

   

  Ulaganje u društvo Jadran d.d.

  Centar za restrukturiranje i prodaju („CERP“) je na sjednici održanoj 2.11.2017. donio Odluku o pokretanju prodaje dionica društva Jadran d.d. postupkom javnog prikupljanja ponuda pri čemu se prodavalo 34.754.76 dionica ukupne nominalne vrijednosti HRK 347.547.680,00 što je činilo 70,74% temeljnog kapitala.

  Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF -  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u VVP Jadran d.d. iznad 10% izdanja.

  U pozivu za dostavu obvezujuće ponude za kupnju 34.754.768 dionica Društva u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a definirana je početna cijena od 5,58 HRK po dionici, a potencijalni ponuditelji dužni su bili ponuditi dokapitalizaciju društva u novcu, iz vlastitih sredstva ponuditelja, u visini od najmanje HRK 200 mil. pri čemu se dokapitalizacija mora izvršiti u roku od 6 mjeseci od sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu.

  Dana 8.2.2018. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je Odluku kojom se prihvaća zajednička ponuda društava Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. te je potpis kupoprodajnog ugovora izvršen 6.4.2018. Fond PBZCO OMF - kategorija A stekao je 105.604 dionice (0,21% izdanja Izdavatelja), a fond PBZCO OMF - kategorija B 22.363.352 dionice (45,52% izdanja Izdavatelja) po cijeni od 5,75 HRK. Obzirom da je ovim preuzimanjem nastala obveza objave ponude za preuzimanje, sukladno čl. 9 Zakona o preuzimanju trgovačkih društva poslana je Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje o kojoj je obaviještena i HANFA. Dana 18.6.2018. objavljena je ponuda za preuzimanje temeljem koje je fond kategorije A preuzeo 14.863 dionica ciljnog društva dok je fond kategorije B preuzeo 3.188.329 dionica. Dana 24.8.2018. glavna skupština društva Jadran d.d. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja. Na spomenutoj dokapitalizaciji, po cijeni od 17,25 HRK po dionici, fond kategorije A stekao je 35.230 dionica, dok je fond kategorije B stekao 7.460.423 dionica. Nakon provedene dokapitalizacije, fond kategorije A posjedovao je 75.385 dionica ili 0,27% izdanja, a fond kategorije B 15.977.650 dionica ili 57,12% izdanja, što je iznosilo ukupno 57,39%  izdanja u Izdavatelju.

  U narednom periodu nastavlja se sa stjecanjem dodatnih količina na sekundarnom tržištu te Nadzorni odbor društva 18.3.2020. daje suglasnost na ažurirane Ciljeve  i strategiju ulaganja u VVP Jadran d.d. iznad 10% izdanja. Na sekundarnom tržištu je u periodu od 13.12.2018. do 23.12.2020. kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fondove kategorije A i B, tako da je na dan 23.12.2020. fond kategorije A posjedovao 126.047 dionica ili 0,45% izdanja, a fond kategorije B 16.228.666 dionica ili 58,02% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva su posjedovali ukupno 58,47% izdanja. 

   

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja JADRAN d.d. od dana 17.07.2020. te uvidom u polugodišnje nerevidirano konsolidirano financijsko izvješće za treći kvartal 2020., sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

  Vezano za vjerovničke odnose dioničara Društva Privredne Banke Zagreb d.d. i društva Jadran d.d., Odjel upravljanja rizicima u koordinaciji s Odjelom usklađenosti, a u skladu s odredbom članka 23. Politika upravljanja sukoba interesa, procijenio je razinu rizika sukoba interesa prema matrici mjerenja rizika, koja je pokazala da se radi o stupnju rizika „Umjereno nizak“. Predmetni utvrđeni stupanj rizika predstavlja dozvoljeno područje, nastavlja se njegovo praćenje te se isti stupanj rizika evidentira kroz Registar sukoba interesa.

  Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

   

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u VVP Jadran d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

  Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prva tri kvartala 2020. ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2019. godinu i prva tri kvartala 2020. godine :

  • U 2019. godini ostvareno je 556.037 (+37,25 yoy) noćenja, pri čemu je rast rezultat konsolidacije Club Adriatic d.o.o. Na usporedivoj razini ostvareno je manje noćenja, a razlog za isto je kasnije otvaranje dijela smještajnih objekata zbog radova na obnovi. Prihodi od prodaje na razini Grupe iznosili su HRK 117,3 mil. (+35,6% yoy). Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu HRK 23,0 mil. (HRK 5,2 mil. u 2018. godini), pri čemu se HRK 10,2 mil. odnosi na prihod od otpisa obveza, nastalo pri stjecanju društva Club Adriatic d.o.o. Rezultati poslovanja nisu usporedivi s 2018. godinom zbog konsolidacije Club Adriatic d.o.o. krajem 2018. godine, pri čemu je priznato HRK 50,5 mil. dobiti od povoljne kupnje.
  • Početkom 2019. godine otpočeo je intenzivan ciklus obnove smještajnih kapaciteta. Do kraja godine investirano je HRK 136,3 mil. Grupa je tijekom godine uzela u dugotrajan najam hotel Delfin na otoku Krku i 3 paviljona Ad Turres.
  • U prvih 9 mjeseci 2020. godine zabilježeno je 212.085 noćenja (-42% yoy), te je pritom ostvaren prihode od prodaje u iznosu HRK 66,4 mil. (-40,3% yoy). Ostali poslovni prihodi iznosili su HRK 9,9 mil. (-2,7% yoy) od čega se HRK 5,5 mil. odnosi na državne potpore. Krajem rujna zatvoreni su svi smještajni kapaciteti. Obzirom da je Grupa početkom 2020. godine u zakup uzela 3 nova smještajna objekta (ukupno 403 smještajne jedinice), stoga rezultati nisu usporedivi na godišnjoj razini.
  • Financijski dug Grupe na dan 30. rujna 2020. godine iznosio je HRK 247,7 mil. (+14,2% ytd). Grupa je u lipnju izvjestila da je dogovoren moratorij na otplatu kredita HBOR-a.
  • Početkom 2020. godine nastavljena je investicijska aktivnost, pri čemu je uloženo HRK 50,4 mil. Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, investicijske aktivnosti su privremeno obustavljene s ciljem očuvanja solventnosti.

  Ostvarenje dionice JDRN-R-B te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.4.2018. do 23.12.2020. je prikazano na grafu u nastavku.

  Cijena dionice JDRN-R-B u periodu od 6.4.2018. do 23.12.2020. godine ostvarila je pad od oko 15,90%, dok je u istom periodu CROBEX pao za oko 4,20%.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice JDRN-R-B ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.4.2018. do 23.12.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 6.4.2018. do 23.12.2020. u dionice JDRN-R-B fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi -5,71%, a fonda PBZCO OMF - kategorije B -8,54%, što u odnosu na prihvaćene ciljeve ulaganja ne predstavlja potpuno ostvarenje, ali obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.

 • 28.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj ili HTP Korčula d.d.) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 23.12.2020. godine.

  Ulaganje u društvo HTP Korčula d.d.

  U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP Korčula d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na prodaju je bilo ponuđeno 432.838 dionica u 12 paketa čiji je udio u izdanju iznosio 24,78%. Nadalje, društvo HTP Korčula d.d. je dana 3.5.2016. objavilo poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala. Za fond PBZCO OMF – kategorija B poslan je Iskaz interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji te se odlučilo sudjelovati i na dražbi. Kako bi se navedenim prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja.

  Fond PBZCO OMF – kategorija B je na dražbi kupio 214.253 dionice što je činilo 12,27% udjela u Izdavatelju. Na dokapitalizaciji je ukupno izdano 722.409 novih dionica, od čega je fond PBZCO OMF - kategorije A stekao 34.455 dionica, a fond PBZCO OMF - kategorije B 127.545 dionica. Nakon dokapitalizacije, fond PBZCO OMF - kategorije A je posjedovao 34.555 dionica što je činilo 1,4% izdanja, a fond PBZCO OMF -  kategorije B 341.798 dionica ili 13,84% izdanja, tj. ukupno 15,24% izdanja.

  Na dan 23.12.2020. fond PBZCO OMF - kategorije A posjeduje 13.255 dionica ili 0,54% izdanja što čini oko 0,42% neto imovine fonda, a fond PBZCO OMF - kategorije B 348.048 dionica ili 14,10% izdanja što čini oko 0,10% neto imovine fonda. Fondovi PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorije B ukupno posjeduju 361.303 dionica što čini 14,63% udjela u društvu HTP Korčula d.d.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja HTP Korčula d.d. od dana 27.07.2020. te dodatnu analizu financijskih izvještaja za treći kvartal 2020. godine, sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci. 

  Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.  

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

  Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2019. godinu:

  • ostvareno je 178.211 (-3,9% yoy) noćenja, pri čemu je najveći dio pada zabilježen u hotelu Park, gdje je manji broj smještajnih jedinica korišten u komercijalne svrhe. Prihodi od prodaje iznosili su HRK 71,5 mil. (-2,9% yoy). Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu HRK 0,9 mil. (HRK 7,3 mil. u 2018. godini) i značajno su smanjeni obzirom da je u 2018. godini HRK 6,8 mil. ostvareno prodajom neoperativne imovine, ostvarena je EBITDA u iznosu HRK 21,0 mil. (-26,3% yoy), pri čemu je EBITDA marža iznosila 29,1%. Poslovni rashodi, usklađeni za trošak amortizacije, ostvareni su u iznosu HRK 51,4 mil. (-1,8% yoy), što je u skladu s nešto manjom poslovnom aktivnosti,
  • Izdavatelj je financijski stabilan obzirom da je dobro kapitaliziran te najveći dio imovine financira iz dugoročnih izvora. Udio financijskog duga u ukupnom kapitalu na 31.12.2019. godine iznosio je 25,2%. Tijekom 2019. godine refinanciran je dio financijskog duga pri čemu je smanjen trošak financiranja. Krajem 2019. godine financijski dug Izdavatelja iznosio je HRK 71,1 mil. (-9,1% yoy),
  • nakon realizacije projekta uređenja kapaciteta i sadržaja Port 9 Resorta tijekom 2017. godine, u 2018. i 2019. godini nije bilo značajnih investicijskih projekata.

  Komentari rezultata za prvih 9 mjeseci 2020. godine:

  • obzirom na izbijanje pandemije virusa COVID-19 i obveze zatvaranja objekata krajem ožujka 2020. godine, HTP Korčula d.d. je poslovanje nastavilo tek 11. lipnja otvaranjem hotela Korčula de la Vile, te otvaranjem Port 9 Resorta 29. lipnja. Zbog pojačanog ulaska rezervacija 25. srpnja otvoren je i hotel Liburna, dok hoteli Marko Polo i Park nisu ni otvoreni. Pogoršanjem epidemiološke situacije sredinom kolovoza pala je i potražnja za turističkim uslugama pa je Izdavatelj postepeno krenuo zatvarati hotele,
  • ostvareno je 53.089 noćenja (-67,2% yoy), od čega su 47,7% ostvarili domaći gosti. Pritom je zabilježena i promjena u kanalu prodaje, pri čemu je zabilježen porast individualnih rezervacija, a smanjena agencijska prodaja,
  • prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od HRK 16,7 mil. (-74,4% yoy). Nastavno na pad broja noćenja, padu prihoda dodatno je pridonijelo i značajno smanjivanje cijene smještaja. Ostali poslovni prihodi iznosili su HRK 4,4 mil. (HRK 150 tis. u 1-3Q 2019. godine) od čega je HRK 3,9 mil. po osnovu Potpore za očuvanje radnih mjesta od ožujka do kolovoza,
  • Izdavatelj je fokus stavio na kontrolu troškova. Poslovni rashodi usklađeni za amortizaciju ostvareni su u iznosu HRK 20,4 mil. (-50,0% yoy). Ostvarena je pozitivna EBITDA od HRK 629 tis.,
  • tijekom 2. kvartala HTP Korčula d.d. je ugovorilo jednogodišnji moratorij na cjelokupni financijski dug, uz produljenje dospijeća. Financijski dug na 30. rujna iznosio je HRK 70,8 mil. (-0,4% ytd),
  • tijekom listopada 2020. godine sklopljeni su ugovori o prodaji nekretnina u vlasništvu Izdavatelja. Naplata cjelokupnog iznosa očekuje se do kraja godine u ukupnom iznosu HRK 8,45 mil.

  Ostvarenje dionice HTPK-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.6.2016. do 23.12.2020. je prikazano na grafu u nastavku.

  Cijena dionice HTPK-R-A u periodu od 6.6.2016. do 23.12.2020. godine ostvarila je rast od oko 6,9%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 1,6%, čime je dionica HTPK-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HTPK-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.6.2016. do 23.12.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

                  Prosječan godišnji povrat od početka ulaganja 6.7.2016. do 23.12.2020. u dionice HTPK-R-A fonda PBZCO OMF - kategorija A iznosi 6,27% čime je za navedeni period djelomično ostvaren zadani cilj ulaganja. Prosječni godišnji povrat od početka ulaganja 6.6.2016. do 23.12.2020. fonda PBZCO OMF - kategorija B u dionice HTPK-R-A iznosi -1,15%, čime za navedeni period nije ostvaren zadani cilj ulaganja iz dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 22.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Modra špilja d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Modra špilja d.d. (dalje u tekstu: Modra Špilja d.d. ili Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 17.12.2020. godine.

  Ulaganje u društvo Modra špilja d.d.

  Slijedom Javnog poziva za iskazivanjem interesa za ulaganjem ili dokapitalizacijom stečajnog dužnika Modra špilja d.d. u stečaju iz Komiže, koje je u stečaju od 19.09.2014. godine, Društvo je dana 24.02.2017. podnijelo neobvezujuću ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju Izdavatelja.

  Obzirom da bi se predmetnim ulaganjem stekao udio u Izdavatelju veći od 10%, zatražena je suglasnost Nadzornog odbora za ulaganje. Dana 07.07.2017. Nadzorni Odbor dao je suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Modra Špilja d.d. u stečaju iznad 10% izdanja.

  Dana 10.07.2017. Društvo je podnijelo obvezujuću ponudu s ciljem stjecanja Izdavatelja. Ponudom je Društvo preuzelo obvezu povećanja temeljnog kapitala društva Modra špilja d.d. u stečaju za namirenje stečajnih vjerovnika, u skladu s planovima iz Stečajnog plana. Također su u obvezujućoj ponudi navedena dodatna ulaganja u imovinu koja se planiraju financirati dijelom kapitalom, a dijelom dugom.

  Dana 26.09.2017. stečajni vjerovnici prihvatili su izradu Stečajnog plana koji je 02.08.2019. postao pravomoćan te je počeo postupak naveden u Pripremnoj i Provedbenoj osnovi Stečajnog plana.U navedenom postupku došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva Modra špilja d.d. u stečaju uplatom u novcu u iznosu od HRK 29,9 mil., pri čemu je PBZCO OMF - kategorija A stekao 20.140 redovnih dionica Izdavatelja, a PBZCO OMF - kategorija B 2.969.856 redovnih dionica Izdavatelja. Uplaćenim sredstvima namirili su se stečajni vjerovnici te je društvo Modra špilja d.d. u stečaju sanirano.

  Dionice društva Modra Špilja d.d. su 1.10.2020. uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Kako PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. više nije trgovalo predmetnim dionicama za fondove pod upravljanjem, na dan 17.12.2020. fond kategorije A posjeduje 20.144 dionica društva Modra špilja d.d. što čini 0,14% neto imovine fonda, dok fond kategorije B posjeduje 2.969.856 dionica što čini 0,18% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje za fond kategorije A i kategorije B  je nepromijenjeno u odnosu na početak ulaganja i čini 91,63% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u Izdavatelja od dana 20.07.2020. te dodatnu analizu financijskih izvještaja za treći kvartal 2020. godine, sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

  Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire MDSP iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

  Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prva tri kvartala 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2019. godinu i prva tri kvartala 2020. godine:

  • u 2019. godini Društvo je ostvarilo prihode od prodaje u iznosu HRK 7,7 mil. (-2,1% yoy). Pad prihoda od prodaje rezultat je manjeg broja noćenja. U 2020. godini, hotel Biševo otvoren je tek u lipnju, uslijed situacije vezane uz pandemiju covid-19. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu HRK 4,8 mil. (-27,0% yoy). Pritom je ostvareno 16.785 noćenja (-41,0% yoy)
  • u 2019. godini poslovni rashodi su iznosili HRK 7,8 mil. (+4,5% yoy) pri čemu je rastu pridonio rast troškova zaposlenih. U prvih 9 mjeseci 2020. godine zabilježeni su poslovni rashodi bez amortizacije u iznosu HRK 6,1 mil. (+14,8% yoy). Pritom valja naglasiti da je Društvo zabilježilo značajan rast ostalih troškova, po osnovi vanjskih troškova usluga vezanih uz listanje na Zagrebačku burzu. Društvo je iskoristilo potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu HRK 427 tis. uz otpis doprinosa od HRK 191 tis,
  • dana 16. srpnja 2019. godine Trgovački sud u Splitu potvrdio je Stečajni plan sa svim prilozima i izmjenama koje su prihvatili vjerovnici većinom glasova na ročištima za raspravu i glasanje o Stečajnom planu održanim 2. srpnja 2019. godine. Temeljem odredbi Stečajnog plana provedena je sanacija Društva kroz nenovčano i novčano namirenje,
  • dana 9. siječnja 2020. godine Trgovački sud u Splitu donio je rješenje o zaključenju stečajnog postupka nad Društvom.

  Dana 1.10.2020. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 3.263.225 dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, oznake: MDSP, ISIN: HRMDSPRA0005, na Redovito tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 17.12.2020. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice MDSP-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 20.12.2019. do 17.12.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku:

  Povrat na ulaganje u periodu od 20.12.2019. do 17.12.2020. u dionice MDSP-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A te fonda PBZCO OMF - kategorije B iznosi 18,80%. Ostvarenje strategije i ciljeva ulaganja očekuje se u dugom roku, a kako je predmetna investicija izvršena krajem prošle godine, isto nije primjereno komentirati. Obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.

 • 18.12.2020. Ulaganje u dionice izdavatelja ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. iznad 10% izdanja

   

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20) te odredbi članka 21. stavak (5) Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 2/20, 15/20), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: fondovi) pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj).

  Dana 16.12.2020. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A stekao je dodatnih 228 dionica Izdavatelja, tj. 0,22% izdanja, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B dodatnih 7.272 dionica Izdavatelja odnosno 6,93% izdanja te je ukupan udio oba fonda u Izdavatelju povećan s 9,34% na 16,49%. Prijedlog povećanja udjela u izdanju društva Čakovečki mlinovi d.d. bazira se na internim analizama Društva i mišljenju Odjela upravljanja rizicima o ključnim rizicima projekta te mišljenju Odjela pravne podrške i praćenja usklađenosti.

   

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Čakovečki mlinovi d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica".

   

  3. CILJEVI ULAGANJA

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorije B pod upravljanjem Društva u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično, uz preuzimanje primjerenog rizika.

   

  4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja.
  Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 4 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  •  Sudjelovanje u izboru nadzornog obora Izdavatelja - Društvo podržava izbor stručnih i kvalitetnih, nezavisnih članova u nadzorna tijela izdavatelja koji mogu pridonijeti uspješnom poslovanju društva i kvalitetnom razvoju korporativnog upravljanja. Ako u vlasničkoj strukturi izdavatelja mirovinski fondovi pod upravljanjem posjeduju značajan udjel, Društvo će predložiti izbor/imenovanje jedne ili više osoba iz redova nezavisnih stručnjaka u svojstvu članova nadzornog odbora izdavatelja, uz uvjet da je takvo imenovanje u interesu Društva odnosno članova mirovinskog fonda/ova te u interesu izdavatelja i ostalih dioničara.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 16 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja.

  5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito prate sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committee (dalje u tekstu: AMC), Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.
  Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

   

  6. IZLAZNA STRATEGIJA

  Ulaganje u dionice Izdavatelja, za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva, primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima.

  U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:

  •  prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
  • prodaja dionica strateškom partneru,
  • prodaja dionica financijskom investitoru.

  Ukoliko se ciljevi zadani Strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.

 • 14.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Vis d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Vis d.d. (dalje u tekstu Vis d.d. ili Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.11.2020. godine.

  Ulaganje u društvo Vis d.d.

  Slijedom Javnog poziva za iskazivanjem interesa za ulaganjem ili dokapitalizacijom stečajnog dužnika Vis d.d. u stečaju iz Visa, u stečaju od 14.07.2015., dana 24.02.2017. za fondove pod upravljanjem podnijela se neobvezujuća ponuda za ulaganje i dokapitalizaciju društva. Ponudom je Društvo preuzelo obvezu povećanja temeljnog kapitala Društva Vis d.d. u stečaju za namirenje stečajnih vjerovnika, u skladu sa planovima iz Stečajnog plana. Također su u obvezujućoj ponudi navedena dodatna ulaganja u imovinu koja se planiraju financirati dijelom kapitalom, a dijelom dugom.

  Obzirom da bi se potencijalnim ulaganjem prešao udio 10% izdanja, zatražena je, te dana 07.07.2017. dobivena suglasnost Nadzornog odbora društva na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Vis d.d. u stečaju iznad 10% izdanja.

  Dana 28.09.2017. stečajni vjerovnici prihvatili su izradu stečajnog plana na temelju ponude, a koji je 17.07.2019. postao pravomoćan te je počeo postupak naveden u Pripremnoj i Provedbenoj osnovi Stečajnog plana. U navedenom postupku, u prosincu 2019. godine, došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva Vis d.d. u stečaju uplatom u novcu u iznosu od 33,1 mil. HRK pri čemu je PBZCO OMF – kategorija A stekao 22.300 redovnih dionica Izdavatelja, a PBZCO OMF – kategorija B 3.287.700 redovnih dionica izdavatelja. Uplaćenim sredstvima namirili su se stečajni vjerovnici te je Vis d.d. u stečaju saniran. Po završetku stečajnog postupka u prosincu 2019., isplatom svih potraživanja prema stečajnom planu, Vis d.d. u stečaju je preimenovan u Vis d.d..

  Dionice društva Vis d.d. su 1.10.2020. uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Kako Društvo PBZCO d.d. više nije trgovalo predmetnim dionicama za fondove pod upravljanjem, na dan 30.11.2020. PBZCO OMF – kategorija A i dalje posjeduje 22.300 redovnih dionica Izdavatelja što čini 0,14% neto imovine fonda, dok fond PBZCO OMF – kategorija B posjeduje 3.287.700 dionica što čini 0,18% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje PBZCO fondova čini udio u Izdavatelju od 73,36%.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano za ulaganje u izdavatelja Vis d.d. od dana 15.07.2020., a sukladno Politikama upravljanja sukobom interesa, Društvo je provelo postupke procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika, vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

  Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategije ulaganja u Vis d.d. u stečaju iznad 10% izdanja, primarni cilj ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019., te u prva tri kvartala 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2019. i za prva tri kvartala 2020. godine:

  •  u 2019. godini Društvo je ostvarilo prihode od prodaje u iznosu HRK 7,6 mil. (-3,4% yoy). Pad prihoda od prodaje rezultat je manjeg broja noćenja. U 2020. godini, hotel Issa otvoren je tek 8. lipnja, dok hotel Tamaris nije radio uslijed situacije vezane uz pandemiju covid-19. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu HRK 3,4 mil. (-51,8% yoy). Pritom je ostvareno samo 10.281 noćenja (-59,1% yoy),
  •  u 2019. godini iznosili su HRK 7,5 mil. (+4,7% yoy) uz približno jednak rast svih vrsta troškova. U prvih 9 mjeseci 2020. godine zabilježeni su poslovni rashodi bez amortizacije u iznosu HRK 5,7 mil. (-18,2% yoy). Pritom valja naglasiti da je Društvo zabilježilo rast ostalih troškova, po osnovi vanjskih troškova usluga vezanih uz listanje na burzu. Društvo je iskoristilo potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu HRK 267 tis. uz otpis doprinosa od HRK 116 tis.

  Dana 01. listopada 2020. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 4.511.916 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, oznake: VIS , ISIN: HRVIS0RA0002, na Redovito tržište Zagrebačke burze. U nastavku je prikazano kretanje cijene predmetne dionice u kratkom periodu od uvrštenja do 30.11.2020.:

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice VIS-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 19.12.2019. do 30.11.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Povrat na ulaganje u periodu od 19.12.2019. do 30.11.2020. u dionice VIS-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A te fonda PBZCO OMF - kategorije B iznosi 4,33%. Ostvarenje strategije i ciljeva ulaganja očekuje se u dugom roku a kako je predmetna investicija izvršena krajem prošle godine, isto nije primjereno komentirati. Obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.

 • 04.12.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Helios Faros d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Helios Faros d.d. (dalje u tekstu Helios Faros d.d. ili Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.11.2020. godine.

  Ulaganje u društvo Helios Faros d.d.

  Slijedom Javnog poziva za iskazivanje interesa za ulaganje i dokapitalizaciju društva Helios Faros d.d. u stečaju od dana 28.10.2016., Društvo je dana 25.11.2016. podnijelo neobvezujuću ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju društva. Obzirom da bi se potencijalnim ulaganjem prešao udio 10% izdanja, zatražena je, te dana 15.3.2017. dobivena suglasnost Nadzornog odbora društva na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HELIOS FAROS d.d. u stečaju iznad 10% izdanja. U međuvremenu se uspostavila poslovna suradnja s društvom Valamar Riviera d.d. s ciljem da se podnese zajednička ponuda za ulaganje i dokapitalizaciju društva Helios Faros d.d. u stečaju. U ponudi se predlagao plan restrukturiranja te petogodišnji plan ulaganja u turističku imovinu u visini HRK 650 milijuna.

  Dana 20.7.2017. stečajni vjerovnici prihvatili su izradu stečajnog plana na temelju ponude PBZ Croatia osiguranja d.d. i Valamar Riviere d.d. te se krenulo u izradu detaljnog stečajnog plana koji je Skupština vjerovnika prihvatila 8.11.2018. Isti je postao pravomoćan na dan 27.2.2019. te se krenulo u postupak naveden u Pripremnoj i Provedbenoj osnovi Stečajnog plana. Na Glavnoj skupštini društva Helios Faros d.d. u stečaju donijela se odluka o uvrštenju dionica na uređeno tržište što je i bio uvjet za provedbu transakcije. U navedenom postupku došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva Helios Faros d.d. u stečaju uplatom u novcu u iznosu od HRK 91,2 milijuna. Kako je planirano, navedeni iznos su uplatili Valamar Riviera d.d. (25%) i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za račun obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem (75%). Uplaćenim sredstvima namirili su se stečajni vjerovnici te je Helios Faros d.d. u stečaju saniran.

  Dana 26.11.2019. održana je Glavna skupština društva na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljnog kapitala društva za iznos od HRK 139,4 milijuna na način da će dioničari uplatiti najmanje četvrtinu svote povećanja temeljnog kapitala odmah, a ostatak najkasnije do kraja 2021. godine. Od ukupnog iznosa dokapitalizacije Valamar Riviera d.d. se obvezao uplatiti HRK 24,4 milijuna, a fondovi pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJA d.d. HRK 114,9 milijuna.

  S obzirom na protek vremena, nakon završetka stečajnog procesa i stjecanja vlasništva nad istim, u suradnji s društvom Valamar Riviera d.d. napravljeni su revidirani planovi razvoja Izdavatelja koji uključuju promjene očekivanja sukladno trendovima u sektoru turizma, povećanje kapitalnih ulaganja te smanjeno korištenje kreditiranja od strane banaka. S obzirom na navedeno, zatražena je, a dana 31.3.2020 dobivena, suglasnost Nadzornog odbora društva za ažurirane Ciljeve i strategiju ulaganja u VVP HELIOS FAROS d.d. iznad 10% izdanja.

  Na dan 30.11.2020. fond PBZCO OMF - kategorija A posjeduje 126.299 dionica što čini 0,85% neto imovine fonda, dok fond PBZCO OMF - kategorija B posjeduje 18.213.700 dionica društva Helios Faros d.d. što čini 1,08% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorije B čini 77,73% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u Izdavatelja od dana 20.07.2020. te dodatnu analizu financijskih izvještaja za treći kvartal 2020. godine, sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci.

  Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HELIOS FAROS d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

  Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prva tri kvartala 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2019. godinu i prva tri kvartala 2020. godine:

  • u 2019. godini Društvo je ostvarilo HRK 19,6 mil. (-2,5% yoy) prihoda od prodaje. Broj ostvarenih noćenja iznosio je 105.349 (-7,4% yoy), a razlog pada je davanje u zakup kampa i bungalova Jurjevac. Pad vanpansionskih prihoda hrane i pića rezultat je davanja u najam restorana Vala,
  • u prvih 9 mjeseci 2020. godine ostvareno je 24,8 tis. (-75,9% yoy) noćenja. Prihodi od prodaje iznosili su HRK 6,4 mil. (-67,0% yoy), dok se ostali poslovni prihodi od HRK 1,3 mil. odnose na pomoć države. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije smještajni objekti su radili kratko,
  •  novi strateški investitori u studenom 2019. godine povećali su temeljni kapital Društva za HRK 139,4 mil. obvezavši se pritom sredstva uplatiti najkasnije do 31. prosinca 2021. godine,
  • uplaćena sredstva iskorištena su za obnovu smještajnih kapaciteta i ostale imovine. U 2020. godini započeta je prva faza obnove pri čemu je uloženo HRK 33,2 mil. Dovršena je obnova glavne zgrade hotela Lavanda, dok su depadanse ostale nedovršene, te su izvršena potrebna ulaganja u hotel Arkada. Također, kupljeno je društvo Ecopulito d.o.o. za HRK 19,5 mil. čime je stečeno zemljište koje graniči s nekretninama Društva te je potrebno za daljnje širenje turističke ponude.

  U periodu od ulaganja u dionice Izdavatelja do 30.11.2020. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HEFA-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 28.5.2019. do 30.11.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 6.2.2020. do 30.11.2020. u dionice HEFA-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 17,03% te fonda PBZCO OMF - kategorije B iznosi 8,86% za razdoblje od 28.5.2019 do 30.11.2020., što je više od zadanog cilja ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HELIOS FAROS iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 16.11.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d. (dalje u tekstu Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 12.11.2020. godine.

  Ulaganje u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Dana 31. ožujka 2017. godine održana je izvanredna Glavna skupština društva Stanovi Jadran d.d. na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljenog kapitala i izdavanju novih redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku javnom ponudom, ulozima u novcu. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja. Na spomenutoj dokapitalizaciji za fond kategorije A kupljeno je 1.700 dionica, a za fond kategorije B 100.000 dionica, čime je stečeno 26,68% udjela u Izdavatelju. Dana 29. lipnja 2018. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 381.240 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK, oznake: STJD, ISIN: HRSTJDRA0006, na Službeno tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 12.11.2020. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama. Na dan 12.11.2020. fond kategorije A posjeduje 1.700 dionica društva Stanovi Jadran d.d. što čini 0,26% neto imovine fonda, dok fond kategorije B posjeduje 100.000 dionica što čini 0,14% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje za fond kategorije A i kategorije B je nepromijenjeno u odnosu na početak ulaganja i čini 26,68% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Stanovi Jadran d.d. od dana 20.07.2020. te dodatnu analizu financijskih izvještaja za drugi kvartal 2020. godine, sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci. Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prva tri kvartala 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2019. godinu i prva tri kvartala 2020. godine:

  • u 2019. godini Grupa Stanovi Jadran je generirala prihode od prodaje u iznosu HRK 19,9 mil. (+158,0% yoy). Pritom je najveći dio prihoda ostvaren od prodaje stanova iz projekta Peškarija. Ostali prihodi od prodaje ostvareni su većinom od turističke aktivnosti (hotel Blanca) i najma poslovnih prostora i apartmana u centru Ploka. U 9 mjeseci 2020. godine Grupa je generirala znatno manje prihode od prodaje nego u isto vrijeme prethodne godine. Pad prihoda primarno je rezultat prodaje hotela Blanca, te dijelom pada prihoda od najma poslovnih prostora uslijed pandemije virusa COVID-19,
  • tijekom 2. polovine 2019. godine realizirana je kupoprodaja tri stana u stambeno-poslovnom kompleksu Peškarija, a stanovi su prodani po prosječnoj cijeni od EUR 4.408,17 po m2, bez PDV-a. Početkom 2020. godine društvo je prodalo još jedan stan u kompleksu Peškarija,
  •  u 2019. godini na razini Grupe je ostvaren znatan rast operativne dobiti, kao rezultat realizacije prodaje stanova. Rast neto dobiti u 2020. godini rezultat je dobiti od prodaje društva Winter d.o.o. (hotel Blanca),
  • Društvo Stanovi Jadran d.d. je u veljači 2020. godine prodalo poslovni udjel od 89% u društvu Winter d.o.o. za iznos od BAM 8.455.000,00, odnosno HRK 32.213.550,00 te pritom iskazalo financijski prihod od HRK 11.791.284,00. Društvo je platilo porez po odbitku u Bosni i Hercegovini prilikom prodaje udjela,
  • rast dugotrajne imovine prvenstveno je rezultat ulaganja u hotel Armerun. Otvaranje hotela očekuje se na proljeće 2021. godine,
  • rast financijskog duga početkom godine nije narušio financijsku stabilnost Grupe, obzirom da nakon prodaje hotela Blanca raspolaže s velikim rezervama visoko-likvidne imovine.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice STJD-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 12.11.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 12.11.2020. u dionice STJD-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A te fonda PBZCO OMF - kategorije B iznosi 7,28%, što je neznatno manje od zadanog cilja ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 28.10.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. (dalje u tekstu Podravka d.d. ili Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 26.10.2020.

  Ulaganje u društvo Podravka d.d.

  Izdavatelj Podravka d.d. se krajem travnja 2015. godine odlučio na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja. Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A upisao je 2.248 dionica, a fond kategorije B 272.675 dionica, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%. Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B. U 2017. godini nije bilo trgovanja s dionicom. Dana 2.5.2018. Nadzorni odbor Društva donosi odluku o prihvaćanju Ciljeva i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 15% i daje suglasnost na predmetno ulaganje koje vrijedi 2 mjeseca, tj. do 2.7.2018. U periodu od 3.5.2018. do 2.7.2018. fond kategorije A stekao je 6.487 dionica dok je fond kategorije B stekao dodatnih 32.022 dionica. Nakon spomenutih stjecanja dionica, ukupni udio fondova u izdanju iznosio je 13,73%. Dana 25.7.2018. Nadzorni odbor Društva donosi odluku o prihvaćanju Ciljeva i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 20% i daje suglasnost na predmetno ulaganje. Suglasnost je dobivena na vremenski rok od 12 mjeseci, tj. do 25.7.2019. U periodu od 25.7.2018. do 25.7.2019. za fond kategorije A nije bilo dodatnih stjecanja dionica, dok je fond kategorije B stekao dodatnih 111.765 dionica. Nakon spomenutih stjecanja dionica, ukupni udio fondova u izdanju iznosio je 15,30%. U periodu od 27.9.2019. do 29.11.2019. prodano je, za fond kategorije A, 2.100 dionica radi iskorištavanja tržišnih trendova. Dana 18.3.2020. Nadzorni odbor Društva donosi odluku o davanju suglasnosti na ažurirane Ciljeve i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 20%. U periodu od 18.3.2020. do 26.10.2020. fond kategorije A je stekao dodatnih 872 dionice, dok je fond kategorije B stekao dodatnih 26.743 dionica. Na dan 26.10.2020. fond kategorije A posjeduje 17.525 dionica ili 0,25% izdanja što čini 4,93% neto imovine fonda, a fond kategorije B 1.097.644 dionica ili 15,42% izdanja što čini 2,63% neto imovine fonda. Fondovi pod upravljanjem Društva posjeduju ukupno 15,66% izdanja.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Podravka d.d. od dana 17.07.2020., sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci. Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja, primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2019. te u prvom polugodištu 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za prvo polugodište 2020. godine:

  • prihodi od prodaje su pod utjecajem pandemije rasli u oba poslovna segmenta,
  • rast je bio posebno izražen u počecima pandemije i to u programima elementarnim za svakodnevnu upotrebu poput Kulinarstva, Mesnih proizvoda i Bezreceptnih lijekova, dok je manji negativan utjecaj na prihode rezultat slabije potrošnje u HoReCa kanalu,
  • niži troškovi posljedica su među ostalim značajno manjih marketinških troškova (-13,1% YoY). Usprkos pandemiji, rastu cijena sirovina i negativnim tečajnim razlikama od HRK -5,7 mil. zbog slabljenja ruske rublje (RUB), profitabilnost je povećana te je poslovanje u 1H20. bilo veoma uspješno,
  • rastom profitabilnosti pokazatelj zaduženosti Neto dug/normalizirana EBITDA se posljedično dodatno spustio, te iznosi 1,3x (1H19: 1,6x). I u 2020. kompanija je nastavila s refinanciranjem kreditnih obveza po povoljnijim uvjetima, što je rezultiralo s uštedama na troškovima kamata i prosječnim ponderiranim troškom duga po svim navedenim obvezama od samo 1,2% (1H19: 1,6%),
  •  novčani izdaci za kapitalna ulaganja su u 1H20 iznosili HRK 91,3 mil. (1H19: HRK 65,6 mil.),
  •  isplaćena dividenda u bruto iznosu od HRK 9 po dionici (2019. također HRK 9 po dionici).

  Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 30.7.2015. do 26.10.2020. je prikazano u grafu u nastavku.

  Cijena dionice PODR-R-A je u promatranom periodu od dokapitalizacije do 26.10.2020. ostvarila rast od oko 41%, dok je u istom periodu CROBEX ostvario pad od oko 11,7% čime je dionica PODR-R-A ostvarila značajno bolji rezultat od tržišta. Pojava globalne pandemije korona virusa u 2020. godini uzrokovala je pad dionica na tržištu Republike Hrvatske, kao i svim svjetskim tržištima, te tako i dionica Podravke. Međutim, dionica Podravke zabilježila je snažan oporavak u proteklim mjesecima.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 30.7.2015. do 26.10.2020. godine kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu 30.7.2015. do 26.10.2020 u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi 8,71%, a fonda kategorije B 7,49% što je neznatno manje od zadanog cilja ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 29.09.2020. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Professio Energia d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Professio Energia d.d. (dalje u tekstu Dalekovod Professio d.d. ili Izdavatelj) te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 25.9.2020. godine.

  Ulaganje u društvo Professio Energia d.d.

  Krajem studenog 2018. godine društvo Dalekovod d.d., tadašnji 100%-tni vlasnik društva Dalekovod Professio d.d. izdao je Informacijski memorandum u vezi s prodajom 100% dionica Izdavatelja, tj. 661.696 redovnih dionica. Ponuda je bila upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima u smislu Zakona o tržištu kapitala. Kako je bio planiran izravni ulazak u vlasničku strukturu od strane obveznih mirovinskih fondova PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF – kategorija B u iznosu kojim bi se potencijalno prešao prag od 10% udjela u izdanju, prije samog stjecanja tražila se suglasnost Nadzornog odbora za navedeno ulaganje. Nadzorni odbor je dana 10.12.2018. dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategije ulaganja u VVP Dalekovod Professio d.d. iznad 10% izdanja. Dana 28.12.2018., zajednički za fond kategorije A i fond kategorije B, poslana je obvezujuća ponuda za otkup 397.017 dionica društva. Alocirano je ukupno 198.508 dionica pri čemu je za fond kategorije A upisano 6.831 dionica ili 1,03% izdanja a za fond kategorije B 191.677 dionica ili 28,97% izdanja, što ukupno čini 30% izdanja u društvu Professio Energia d.d. Transakcija je provedena 21.1.2019. godine. U narednom periodu nije bilo dodatnih transakcija navedenim dionicama.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Nastavno na posljednju Analizu sukoba interesa vezano uz ulaganje u izdavatelja Professio Energia d.d. od dana 29.07.2020., sukladno Politici upravljanja sukobom interesa Društvo je provelo postupak procjene svih okolnosti predmetne transakcije koje bi mogle rezultirati potencijalnim ili stvarnim sukobom interesa s ciljem sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika vođeno prvenstveno prioritetnim interesima članova fonda/ova koji bi zbog eventualnog sukoba interesa mogli imati štetu. U predmetnoj analizi korišteni su javno dostupni podaci. Zaključno, temeljem razmotrenih situacija utvrđeno je da ne postoji stvarni sukob interesa u odnosima između mirovinskog fonda i mirovinskog društva, između mirovinskog fonda i dioničara mirovinskog društva te njegovih povezanih osoba, između mirovinskog fonda i relevantne osobe ili povezanih osoba, relevantne osobe odnosno osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu, te između fondova kojima upravlja mirovinsko društvo.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategije ulaganja u VVP Dalekovod Professio d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz praćenje poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na Glavnim skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2019. te u prvoj polovici 2020. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2019. i prvu polovicu 2020. godine:

  •  Professio Energia d.d. je u 2019. godini ostvarilo HRK 2,9 mil. (-46,3% yoy) prihoda od prodaje temeljem ugovora o vođenju vjetroelektrana s povezanim društvima. Dana 1.3.2019. i 1.5.2019. godine raskinuti su ugovori o održavanju i vođenju vjetroelektrana s Velika Popina d.o.o., odnosno EKO d.o.o. Navedeno je predstavljalo jedinu poslovnu aktivnost temeljem koje je Professio ostvarivao prihode od prodaje.
  • Ostali poslovni prihodi u 2019. u iznosu HRK 2,7 mil. odnose se na dobit od povoljne kupnje društva Liburana d.o.o. U prvih 6 mjeseci 2020. godine Professio nije ostvario poslovne prihode.
  • Udio u dobiti povezanih društava u 2019. godini iznosila je HRK 14,1 mil. (+43,1% yoy). Rast prihoda posljedica je rasta cijene električne energije, većeg broja radnih sati vjetroturbina uslijed nadogradnje software-a za upravljanje istima, te netipično povoljnih vremenskih uvjeta.
  • Professio Energia d.d. nema financijskog duga, a povezana društva na dan 31.12.2019. godine imala su financijski dug u ukupnom iznosu HRK 170,3 mil. (-24,0% yoy) te neto dug u iznosu HRK 157,5 mil. (-21,5% yoy). Redovno servisiraju obveze prema financijskim institucijama temeljem angažiranih dugoročnih kredita kojima su većim dijelom financirani projekti izgradnje vjetroelektrana. Dospijeće kredita odgovara ročnosti aktivnih Ugovora o otkupu električne energije s HROTE-om.
  • Professio Energia d.d. u 2019. godini isplatilo je dividende u iznosu HRK 6,0 mil. Do 9. mjeseca 2020. godine isplaćene su dividende u iznosu HRK 9,3 mil.

  Dana 21.12.2018. izvanredna glavna skupština društva Professio Energia d.d. donijela je odluku o obvezi uvrštenja predmetnih dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze. Dana 4. listopada 2019. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 661.696 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK, oznake: DLPR, ISIN: HRDLPRRA0007, na Redovno tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 28.9.2020. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice DLPR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 21.1.2019. do 25.9.2020. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 21.1.2019. do 25.9.2020. u dionice DLPR-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A te fonda PBZCO OMF - kategorije B iznosi 8,57%, što je neznatno manje od zadanog cilja ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategije ulaganja u VVP Dalekovod Professio d.d. iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 31.12.2019 Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar - Elektroindustrija d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 23.12.2019. godine.

  Ulaganje u društvo Končar - Elektroindustrija d.d.

  10% izdanja u društvu Končar - Elektroindustrija d.d. je prijeđeno dana 3.6.2016. kada je u procesu sekundarne javne ponude u kojoj je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) prodavao 526.926 dionica (20,49% izdanja), za fond PBZCO OMF - kategorija B kupljeno ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar - Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%. Za navedeno ulaganje Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Naknadno nije bilo stjecanja niti otpuštanja dionica Končar - Elektroindustrije d.d.

  Na dan 23.12.2019. fond PBZCO OMF - kategorija A posjeduje 1.189 dionica što čini 0,60% neto imovine fonda, dok fond PBZCO OMF - kategorija B posjeduje 420.928 dionica društva Končar - Elektroindustrija d.d. što čini 1,51% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF - kategorija A te fond PBZCO OMF - kategorije B čini 16,41% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

  Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2018. te u prva tri kvartala 2019. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

    Komentari rezultata za 2018. i prva tri kvartala 2019. godine:
  • Prihodi od prodaje u 2018. manji za 4,3% yoy, pri čemu na domaćem tržištu manji za 3% yoy, a u izvozu za 5,3% yoy
  • 34,1% prihoda od prodaje ostvarenih na domaćem tržištu čine prihodi od društava članica HEP Grupe
  • Najznačajniji izvoz ostvaren u Švedsku (HRK 237,4 mil., +12,7% yoy), te Njemačku (12% prihoda od prodaje u izvozu)
  • Rast operativne profitabilnosti u 2018. godini primarno uslijed većih ostalih poslovnih prihoda, izostanka jednokratnih troškova, te manjih materijalnih troškova. U prvih 9 mjeseci 2019. godine pad operativne profitabilnosti primarno uslijed manjih ostalih poslovnih prihoda
  • Rast materijalne imovine rezultat je rasta ulaganja u postrojenja i opremu u 2018. i 2019. godini, te rasta vrijednosti ulaganja u pridružena društva (osnivanje novog zajedničkog pothvata)
  • Početkom 2019. godine u sklopu programa restrukturiranja prodana su društva čije poslovanje predstavlja non-core business
  • U 2018. godini ukupno je ugovoreno novih poslova u iznosu HRK 3.025,7 mil. (+18,2% yoy) pri čemu HRK 1.198,2 mil. (-1,2% yoy) na domaćem tržištu te HRK 1.827,5 mil. (+35,6% yoy) na inozemnim tržištima. U 2019. godini nastavljen je trend rasta ugovorenih poslova.

  Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. prikazano je na grafu u nastavku.

  Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. godine ostvarila pad od oko 4,9%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 18,7%.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi te fonda PBZCO OMF - kategorije B 0,69% čime za navedeni period nije ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 31.10.2019. Ulaganje u dionice izdavatelja MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju iznad 10% izdanja

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15,39/17), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva Modra špilja d.d. u stečaju (dalje u tekstu: Izdavatelj).

  Slijedom Javnog poziva za iskazivanjem interesa za ulaganjem ili dokapitalizacijom stečajnog dužnika Modra špilja d.d. u stečaju iz Komiže, u stečaju od 19.09.2014. godine, Društvo je dana 24.02.2017. podnijelo neobvezujuću ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju društva. Ponudom je Društvo preuzelo obvezu povećanja temeljnog kapitala Društva Modra špilja d.d. u stečaju za namirenje stečajnih vjerovnika, u skladu sa planovima iz Stečajnog plana. Također su u obvezujućoj ponudi navedena dodatna ulaganja u imovinu koja se planiraju financirati dijelom kapitalom, a dijelom dugom. Pravomoćnošću rješenja o potvrdi Stečajnog plana počinju teći rokovi povećanja temeljnog kapitala i ulaganja.

  Dana 26.09.2017. stečajni vjerovnici prihvatili su izradu stečajnog plana na temelju ponude Društva te se krenulo u izradu detaljnog stečajnog plana koji je 14.09.2018. stečajni upravitelj društva Modra špilja d.d. u stečaju predao na Trgovački sud u Splitu. Dana 02.07.2019., Skupština vjerovnika je prihvatila predloženi Stečajni plan te je Trgovački sud u Splitu na e-oglasnoj ploči sudova objavio rješenje o potvrdi stečajnog plana. Isti je postao pravomoćan na dan 02.08.2019. te je počeo postupak naveden u Pripremnoj i Provedbenoj osnovi Stečajnog plana.

  Na glavnoj skupštini društva Modra špilja d.d. u stečaju koja je održana 23.10.2019. donijela se odluka o uvrštenju dionica na uređeno tržište što je i uvjet za provedbu transakcije. U navedenom postupku došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva Modra špilja d.d. u stečaju uplatom u novcu u iznosu od 29,9 mil. HRK. Uplaćenim sredstvima namirili su se stečajni vjerovnici te će Modra špilja d.d. u stečaju biti saniran. U navedenom postupku PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A će steći 20.144 redovnih dionica Izdavatelja po cijeni od HRK 10,00, tj. ukupno ulaganje iznosi 201.440,00 HRK što čini 0,17% NAV-a fonda kategorije A, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B će steći 2.969.856 redovnih dionica izdavatelja po istoj cijeni od HRK 10,00, tj. ukupno ulaganje iznosi 29.698.560,00 HRK što čini 0,17% NAV-a fonda kategorije B. Ukupan udio u izdanju iznosi 91,62%.

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica“.

  3. CILJEVI ULAGANJA

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično.

  Ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećat će se izloženost fondova turističkom sektoru koji je trenutno najznačajniji i najatraktivniji sektor u Hrvatskoj. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na turizam, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo.

  Uzimajući u obzir da obvezni mirovinski fondovi posluju u okruženju rekordno niskih kamatnih stopa, kao i činjenicu da veći dio portfelja fondova čine obveznice čiji se prinosi također nalaze na rekordno niskim razinama, javlja se potreba za ulaganjem obveznih mirovinskih fondova u profitabilnije klase imovine koje nose umjeren rizik. Direktno ulaganje u turizam jest primjer jedne takve investicije, budući da se radi o ulaganju u sektor koji ima pozitivna očekivanja za budućnost, a pritom se pruža prilika za postizanje atraktivnog prinosa s vrlo velikom vjerojatnošću ostvarenja istog.

  4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja.

  Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  • Komunikacija s Izdavateljem – budući se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 4 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.

  5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committe (dalje u tekstu: AMC), Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.

  Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju.

  6. IZLAZNA STRATEGIJA

  Ulaganje u dionice Izdavatelja, za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima.

  U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:

  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
  • prodaja dionica strateškom partneru,
  • prodaja dionica samom Izdavatelju.

  Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više prethodno navedenih metoda izlaska. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.

 • 31.10.2019. Ulaganje u dionice izdavatelja VIS d.d. u stečaju iznad 10% izdanja

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15,39/17), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva VIS d.d. u stečaju (dalje u tekstu: Izdavatelj).

  Slijedom Javnog poziva za iskazivanjem interesa za ulaganjem ili dokapitalizacijom stečajnog dužnika Vis d.d. u stečaju iz Visa, u stečaju od 14.07.2015., Društvo je dana 24.02.2017. podnijelo neobvezujuću ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju društva. Ponudom je Društvo preuzelo obvezu povećanja temeljnog kapitala Društva Vis d.d. u stečaju za namirenje stečajnih vjerovnika, u skladu sa planovima iz Stečajnog plana. Također su u obvezujućoj ponudi navedena dodatna ulaganja u imovinu koja se planiraju financirati dijelom kapitalom, a dijelom dugom.

  Dana 28.09.2017. stečajni vjerovnici prihvatili su izradu stečajnog plana na temelju ponude Društva te se krenulo u izradu detaljnog stečajnog plana koji je 21.01.2018. stečajna upraviteljica društva Vis d.d. u stečaju predala na Trgovački sud u Splitu. Dana 20.05.2019. Skupština vjerovnika je prihvatila predloženi Stečajni plan te je Trgovački sud u Splitu na e-oglasnoj ploči sudova objavio rješenje o potvrdi stečajnog plana. Isti je postao pravomoćan na dan 17.07.2019. te je počeo postupak naveden u Pripremnoj i Provedbenoj osnovi Stečajnog plana.

  Na glavnoj skupštini društva Vis d.d. u stečaju koja je održana 23.10.2019. donijela se odluka o uvrštenju dionica na uređeno tržište što je i uvjet za provedbu transakcije. U navedenom postupku došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva Vis d.d. u stečaju uplatom u novcu u iznosu od 33,1 mil. HRK. Uplaćenim sredstvima namirili su se stečajni vjerovnici te će Vis d.d. u stečaju biti saniran. U navedenom postupku PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A će steći 22.300 redovnih dionica Izdavatelja po cijeni od HRK 10,00, tj. ukupno ulaganje iznosi 223.000,00 HRK što čini 0,18% NAV-a fonda kategorije A, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B će steći 3.287.700 redovnih dionica izdavatelja po istoj cijeni od HRK 10,00, tj. ukupno ulaganje iznosio 32.877.000,00 HRK što čini 0,18% NAV-a fonda kategorije B. Ukupan udio u izdanju iznosi 73,36%.

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica“.

  3. CILJEVI ULAGANJA

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično. Ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećat će se izloženost fondova turističkom sektoru koji je trenutno najznačajniji i najatraktivniji sektor u Hrvatskoj. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na turizam, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo.Uzimajući u obzir da obvezni mirovinski fondovi posluju u okruženju rekordno niskih kamatnih stopa, kao i činjenicu da veći dio portfelja fondova čine obveznice čiji se prinosi također nalaze na rekordno niskim razinama, javlja se potreba za ulaganjem obveznih mirovinskih fondova u profitabilnije klase imovine koje nose umjeren rizik. Direktno ulaganje u turizam jest primjer jedne takve investicije, budući da se radi o ulaganju u sektor koji ima pozitivna očekivanja za budućnost, a pritom se pruža prilika za postizanje atraktivnog prinosa s vrlo velikom vjerojatnošću ostvarenja istog.

  4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja. Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  • Komunikacija s Izdavateljem – budući se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 4 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.

  5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committe (dalje u tekstu: AMC), Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti. Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u VIS d.d. u stečaju.

  6. IZLAZNA STRATEGIJA

  Ulaganje u dionice Izdavatelja, za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:

  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
  • prodaja dionica strateškom partneru,
  • prodaja dionica samom Izdavatelju.

  Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više prethodno navedenih metoda izlaska. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe. Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.

 • 17.09.2019. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. te o identificiranom sukobu interesa za period do 30.8.2019.

  Ulaganje u društvo Podravka d.d.

  Izdavatelj Podravka d.d. se krajem travnja 2015. godine odlučio na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond  kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja.

  Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja.

  Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A upisao je 2.248 dionica, a fond kategorije B 272.675 dionice, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%.

  Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B. U 2017. godini nije bilo trgovanja s dionicom. Dana 2.5.2018. Nadzorni odbor Društva donosi odluku o prihvaćanju Ciljeva i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 15% i daje suglasnost na predmetno ulaganje koje vrijedi 2 mjeseca, tj. do 2.7.2018. U periodu od 3.5.2018. do 2.7.2018. fond kategorije A stekao je 6.487 dionica dok je fond kategorije B stekao dodatnih 32.022 dionica. Nakon spomenutih stjecanja dionica, ukupni udio fondova u izdanju iznosio je 13,73%. Dana 25.7.2018. Nadzorni odbor Društva donosi odluku o prihvaćanju Ciljeva i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 20% i daje suglasnost na predmetno ulaganje. Suglasnost je dobivena na vremenski rok od 12 mjeseci.

  U periodu od 26.7.2018. do 30.8.2019. fond kategorije A nije stjecao predmetne dionice, dok je fond kategorije B stekao dodatnih 111.765 dionica. Na dan 30.8.2019. fond kategorije A posjeduje 18.753 dionice ili 0,26% izdanja što čini 6,64% neto imovine fonda, a fond kategorije B 1.070.901 dionice ili 15,04% izdanja što čini 2,48% neto imovine fonda. Fondovi pod upravljanjem Društva posjeduju ukupno 15,30% izdanja.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  S danom 30.6.2019., a sukladno novim izmjenama i dopunama ZOMF-a, relevantna osoba Društva prestaje biti član Nadzornog odbora društva Podravka d.d.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja, primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a tim i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na svim skupštinama Izdavatelja održanim tijekom 2018. godine te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva bila je član Nadzornog odbora Izdavatelja.

  Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2018. te u prvom polugodištu 2019. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2018. godinu:

  • Ostvareni jedni od najboljih operativnih rezultata u sedamdesetogodišnjoj povijesti.
  • Prihodi od prodaje u 2018. iznosili su HRK 4.232 mil. (+2,9% YoY), kao rezultat organskog rasta prihoda oba poslovna segmenta pri čemu je nešto snažniji doprinos došao od farmaceutskog sektora (rast ostvaren u svim segmentima).
  • Rast prihoda ostvaren u svim regijama – Središnja Europa (+6,3% YoY), Zapadna Europa i prekooceanske zemlje (+3,2% YoY), Adria regija (+2,5% YoY), Istočna Europa (+1,9% YoY)
  • Većinu dobiti ostvaruje u 3 segmenta: kulinarstvo, farmaceutika te dječja hrana, slastice i snack
  • Značajno smanjena zaduženost – Otplatom dijela kredita smanjen je neto dug na HRK 755,1 mil. (-16,9% YoY), te uz višu EBITDA-u, pokazatelj zaduženosti neto dug/normalizirana EBITDA pao je sa 2,1x na 1,6x.
  • Krajem 2018. dionice Podravke prešle su u Vodeće (Prime) tržište Zagrebačke burze koje uključuje najviše zahtjeve za transparentnošću i korporativnim upravljanjem.

  Komentari rezultata za prvo polugodište 2019. godine:

  • Prihodi od prodaje rastu kao rezultat organskog rasta prihoda oba poslovna segmenta uslijed povećanih prodajno-marketinških aktivnosti te potražnje za novo lansiranim proizvodima.
  • Rast je posebno izražen u segmentima Dječja hrana, slastice i snack (+11,2% YoY, potaknut snažnijim promotivnim aktivnostima te novim proizvodima na brandovima Kviki i Lino Lada), Riba (+17% YoY) te Ostala prodaja (+12,7% YoY).
  • Operativna dobit viša je za HRK 33,7 mil. zbog povoljnije strukture prodaje te povoljnog kretanja tečajnih razlika iz odnosa s kupcima i dobavljačima.
  • Usvojen je prijedlog Uprave o isplati dividende u bruto iznosu od HRK 9 po dionici (2018: HRK 7 po dionici).

  Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 30.7.15. do 30.8.2019. je prikazano u grafu u nastavku.

  Cijena dionice PODR-R-A je u promatranom periodu od dokapitalizacije do 30.8.2019. ostvarila rast od oko 26,18%, dok je u istom periodu CROBEX ostvario rast za oko 4,05% čime je dionica PODR-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta. Kriza u koncernu Agrokor koja je počela u 1Q2017 uzrokovala je pad dionica u vlasništvu koncerna, ali također i većine dionica na tržištu Republike Hrvatske te tako i dionica Podravke.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 30.7.2015. do 30.8.2019. godine kako je navedeno u tabeli u nastavku.

    Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu 30.7.2015. do 30.8.2019. u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi 8,03%, a fonda kategorije B 6,61% što u odnosu na prihvaćene ciljeve ulaganja predstavlja djelomično ostvarenje, ali obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.

 • 17.09.2019. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.8.2019. godine.

  Ulaganje u društvo HTP Korčula d.d.

  U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP Korčula d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na prodaju je bilo ponuđeno 432.838 dionica u 12 paketa čiji je udio u izdanju iznosio 24,78%. Nadalje, društvo HTP Korčula d.d. je dana 3.5.2016. objavilo poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala. Za fond PBZCO OMF – kategorija B poslan je Iskaz interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji te se odlučilo sudjelovati i na dražbi. Kako bi se time prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja.

  Fond PBZCO OMF – kategorija B je na dražbi kupio 214.253 dionice što je činilo 12,27% udjela u društvu. Na dokapitalizaciji je ukupno izdano 722.409 novih dionica, od čega je fond PBZCO OMF - kategorije A stekao 34.455 dionica, a fond PBZCO OMF - kategorije B 127.545 dionica. Nakon dokapitalizacije, fond PBZCO OMF - kategorije A je posjedovao 34.555 dionica što je činilo 1,4% izdanja, a fond PBZCO OMF -  kategorije B 341.798 dionica ili 13,84% izdanja, tj. ukupno 15,24% izdanja.

  Na dan 30.8.2019. fond PBZCO OMF - kategorije A posjeduje 13.255 dionica ili 0,54% izdanja što čini oko 0,83% neto imovine fonda, a fond PBZCO OMF - kategorije B 348.048 dionica ili 14,10% izdanja što čini oko 0,14% neto imovine fonda. Fondovi PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorija B ukupno posjeduju 361.303 dionica što čini 14,63% udjela u društvu HTP Korčula d.d.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

  Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2018. te u prvom polugodištu 2019. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2018. godinu:

  • Rast prihoda na razini Društva u odnosu na 2017. godinu rezultat je većeg broja noćenja (+2,7% yoy) te rasta prosječne cijene smještaja (ADR +12,8% yoy).
  • Prihodi od prodaje iznosili su HRK 73,6 mil. (+11,6% yoy) a značajan rast u 2018. je rezultat kasnijeg otvaranja Port 9 Resorta u lipnju 2017. godine zbog građevinskih radova.
  • Struktura gostiju prema tržištima se promijenila – broj domaćih gostiju se prepolovio (11%), dok je najviše gostiju i dalje iz Velike Britanije (29%).
  • Bez jednokratnog učinka prodaje materijalne imovine profitabilnost Društva je znatno manja, te je isto s EBITDA maržom od 29,4% te EBIT maržom od 10,6%, ispod medijana vrijednosti usporedivih kompanija u 2018. godini.
  • Društvo je financijski stabilno obzirom da je dobro kapitalizirano te najveći dio imovine financira iz dugoročnih izvora. Udio financijskog duga u ukupnom kapitalu Društva na 31.12.2018. godine iznosio je 27,4%.
  • Nakon realizacije projekta uređenja kapaciteta i sadržaja Port 9 Resorta tijekom 2017. godine, u 2018. godini nije bilo značajnih investicijskih projekata.

  Komentari rezultata za prvo polugodište 2019. godine:

  • Pad broja noćenja od 9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu je najveći pad ostvaren u hotelu Park zbog manjeg broja smještajnih jedinica koje se koriste u komercijalne svrhe.
  • Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od HRK 18,2 mil. (-2,6% yoy), dok su ostali poslovni prihodi iznosili HRK 69,3 tis., naspram HRK 3,8 mil. u istom razdoblju prethodne godine, što je bila posljedica prodaje dijela materijalne imovine.
  • Bez jednokratnog učinka prodaje materijalne imovine profitabilnost je na razini istog razdoblja prethodne godine.
  Ostvarenje dionice HTPK-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.6.2016. do 30.8.2019. je prikazano na grafu u nastavku.

  Cijena dionice HTPK-R-A u periodu od 6.6.2016. do 30.8.2019. godine ostvarila je rast od oko 33,2%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 10,3% čime je dionica HTPK-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HTPK-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.6.2016. do 30.8.2019. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječan godišnji povrat od početka ulaganja 6.6.2016. do 30.8.2019. u dionice HTPK-R-A fonda PBZCO OMF - kategorija A iznosi 11,49% čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja., Prosječni godišnji povrat za isti period ulaganja fonda PBZCO OMF - kategorija B u dionice HTPK-R-A iznosi 5,47%, čime je za navedeni period djelomično ostvaren zadani cilj ulaganja  iz dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 14.08.2019. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 31.7.2019. godine.  

  Ulaganje u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Dana 31. ožujka 2017. godine održana je izvanredna Glavna skupština društva Stanovi Jadran d.d. na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljenog kapitala i izdavanju novih redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ulozima u novcu.

  Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF -  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja.

  Na spomenutoj dokapitalizaciji za fond kategorije A kupljeno je 1.700 dionica, a za fond kategorije B 100.000 dionica, što na dan 20.7.2018. čini 0,43% NAV-a fonda kategorije A, odnosno 0,15% NAV-a fonda kategorije B. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF - kategorija A te fond PBZCO OMF - kategorije B  čini 26,68% udjela u Izdavatelju.

  Dana 29. lipnja 2018. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 381.240 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK, oznake: STJD, ISIN: HRSTJDRA0006, na Službeno tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 31.7.2019. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama.

   

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  S danom 30.6.2019., a sukladno novim izmjenama i dopunama ZOMF-a, relevantna osoba Društva prestaje biti član Nadzornog odbora društva Jadran d.d.

   

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

  Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva bila je član Nadzornog odbora Izdavatelja.

  Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2018. godinu :
  • Rast prihoda na razini Grupe u 2018. godini rezultat je rasta prihoda od najma poslovnih prostora (Centar Ploka) te prodaje nekoliko zemljišnih parcela u Lici i Istri. Povezano društvo Winter d.o.o., odnosno hotel Blanca, koji je i dalje glavni generator prihoda na razini Grupe, zabilježio je pad prihoda od prodaje od 6,5% yoy.
  • Prihodi na razini Grupa koji se ostvaruju u građevinskom sektoru, odnosno od prodaje nekretnina, još uvijek su zanemarivi u ukupnim prihodima od prodaje. Društvo je zaključno s 26.06.2019. godine sklopilo ugovore o kupoprodaji za 4 stana u poslovno-stambenom objektu Peškarija, ukupne ugovorene vrijednosti EUR 1,8 mil. Obzirom da etažiranje objekta još nije provedeno Društvo još nije priznala prihode od prodaje istih.
  • Pad operativne profitabilnosti u 2018. godini u najvećem je dijelu rezultat rasta troškova zaposlenih uslijed povećanja broja zaposlenika.
  • Rast materijalne imovine za HRK 21,3 mil. odnosi se na kupnju zgrade Ploka u Splitu te ulaganje u projekt poslovno-stambene zgrade u Šibeniku.
  • Financijska stabilnost na razini Grupe očituje se kroz dobru kapitaliziranost te relativno mali udio duga u ukupnom kapitalu. Krajem 2018. godine financijski dug iznosio je HRK 12,5 mil. i sačinjavao 15,9% ukupnog kapitala kojim se Grupa financira. Isti se pretežno odnosi na obveze za kredite financijskih institucija kojima su financirane investicije.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice STJD-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 31.7.2019. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 31.7.2019. u dionice STJD-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 6,55% kao i fonda PBZCO OMF - kategorije B, čime je za navedeni period djelomično ostvaren zadani cilj ulaganja iz dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 1.8.2019. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Jadran d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Jadran d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 31.7.2019. godine.

  Ulaganje u društvo Jadran d.d.

  Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF -  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u VVP Jadran d.d. iznad 10% izdanja. U pozivu za dostavu obvezujuće ponude za kupnju 34.754.768 dionica Društva u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a definirana je početna cijena od 5,58 HRK po dionici, a potencijalni ponuditelji dužni su bili ponuditi dokapitalizaciju društva u novcu, iz vlastitih sredstva ponuditelja, u visini od najmanje 200 mil. HRK pri čemu se dokapitalizacija mora izvršiti u roku od 6 mjeseci od sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu. Dana 8.2.2018. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je Odluku kojom se prihvaća zajednička ponuda Erste plavog d.o.o. i PBZ Croatia Osiguranja d.d. te je potpis kupoprodajnog ugovora izvršen 6.4.2018. Fond PBZCO OMF - kategorija A stekao je 105.604 dionice (0,21% izdanja Izdavatelja), a fond PBZCO OMF - kategorija B 22.363.352 dionice (45,52% izdanja Izdavatelja) po cijeni od 5,75 HRK. Obzirom da je ovim preuzimanjem nastala obveza objave ponude za preuzimanje, sukladno čl. 9 Zakona o preuzimanju trgovačkih društva poslana je Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje o kojoj je obaviještena i HANFA. Dana 18.6.2018. objavljena je ponuda za preuzimanje temeljem koje je fond kategorije A preuzeo 14.863 dionica ciljnog društva dok je fond kategorije B preuzeo 3.188.329 dionica. Dana 24.8.2018. glavna skupština društva Jadran d.d. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja. Na spomenutoj dokapitalizaciji, po cijeni od 17,25 HRK po dionici, fond kategorije A stekao je 35.230 dionica, dok je fond kategorije B stekao 7.460.423 dionica. Nakon provedene dokapitalizacije, fond kategorije A posjeduje 75.385 dionica ili 0,27% izdanja, a fond kategorije B 15.977.650 dionica ili 57,12% izdanja, što iznosi ukupno 57,39% izdanja u društvu Jadran d.d. Na dan 31.7.2019. fond kategorije A posjeduje 108.047 dionica ili 0,39% izdanja, a fond kategorije B 16.121.391 dionicu ili 57,64% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva posjeduju ukupno 58,02% izdanja. Informacije o identificiranom sukobu interesa Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva. S danom 30.6.2019., a sukladno novim izmjenama i dopunama ZOMF-a, relevantna osoba Društva prestaje biti član Nadzornog odbora društva Jadran d.d.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u VVP Jadran d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva bila je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate (koji su razdvojeni na Jadran d.d. i Grupu, budući da je krajem 2018. godine, kroz postupak privatizacije, Jadran d.d. kupio 100% udjela u Club Adriatic d.o.o. s operativnom imovinom u okolici grada Makarske): Komentari rezultata za 2018. godinu :
  • Rast prihoda na razini Društva u odnosu na 2017. godinu rezultat je većeg broja noćenja te rasta prosječne cijene smještaja (ADR)
  • Na pad operativne profitabilnosti na razini Društva najviše su utjecali jednokratni troškovi stjecanja Club Adriatic d.o.o. te troškovi otpremnina
  • Društvo je financijski stabilno obzirom da je dobro kapitalizirano te najveći dio imovine financira iz dugoročnih izvora. Udio financijskog duga u ukupnom kapitalu Društva na 31.12.2018. godine iznosio je 11,8% i pretežno se odnosi na dugoročne obveze za kredite financijskih institucija kojima su financirane investicije u prethodnim godinama. Smanjenje neto duga Društva u odnosu na 2017. godinu rezultat je rasta pozicije novca, proizašlo iz dokapitalizacije od HRK 200,0 mil.
  • Na razini Grupe udio financijskog duga u ukupnom kapitalu iznosi 15,1%, a razlika u odnosu na Društvo (nekonsolidirane izvještaje) proizlazi iz obveza iz predstečajne nagodbe Club Adriatic d.o.o.
  Ostvarenje dionice JDRN-R-B te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.4.2018. do 31.7.2019. je prikazano na grafu u nastavku. Cijena dionice JDRN-R-B u periodu od 6.4.2018. do 31.7.2019. godine ostvarila je rast od oko 2,8%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 6,11%. Pritom valja naglasiti da je društvo početkom rujna 2019. godine provelo spajanje dionica u omjeru 3:1, te je na grafu, za period koji je prethodio spajanju, korištena cijena s tržišta pomnožena s 3 radi usporedivosti podataka. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice JDRN-R-B ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.4.2018. do 31.7.2019. kako je navedeno u tabeli u nastavku. Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 6.4.2018. do 31.7.2019. u dionice JDRN-R-B fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi -0,73%, a fonda PBZCO OMF - kategorije B -3,28%, što u odnosu na prihvaćene ciljeve ulaganja ne predstavlja potpuno ostvarenje, ali obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.
 • 28.05.2019. Ulaganje u dionice izdavatelja HELIOS FAROS d.d. u stečaju iznad 10% izdanja
  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15,39/17), izvještavamo da je PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), prešao 10% izdanja društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju (dalje u tekstu: Izdavatelj).

  Slijedom Javnog poziva za iskazivanje interesa za ulaganje i dokapitalizaciju društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju od dana 28.10.2016., Društvo je dana 25.11.2016. podnijelo neobvezujuću ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju društva. U međuvremenu se uspostavila poslovna suradnja s društvom Valamar Riviera d.d. te je 15.5.2017. podnesena zajednička ponuda za ulaganje i dokapitalizaciju društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju. U ponudi se predlaže plan restrukturiranje te petogodišnji plan ulaganja u turističku imovinu u visini 650 milijuna kuna.

  Dana 20.7.2017. stečajni vjerovnici prihvatili su izradu stečajnog plana na temelju ponude PBZ Croatia osiguranja d.d. i Valamar Riviere d.d. te se krenulo u izradu detaljnog stečajnog plana koji je 20.3.2018. Stečajna upraviteljica društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju predala na Trgovački sud u Splitu. Dana 8.11.2018. Skupština vjerovnika je prihvatila predloženi Stečajni plan te je Trgovački sud u Splitu 21.11.2018. na e-oglasnoj ploči sudova objavio rješenje o potvrdi stečajnog plan. Isti je postao pravomoćan na dan 27.2.2019. te je počeo postupak naveden u Pripremnoj i Provedbenoj osnovi Stečajnog plana.

  Na glavnoj skupštini društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju koja je održana 6.5.2019. donijela se odluka o uvrštenju dionica na uređeno tržište što je i uvjet za provedbu transakcije. U navedenom postupku došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju uplatom u novcu u iznosu od HRK 91,2 mil. Kako je planirano, navedeni iznos su uplatiti Valamar Riviera d.d. (25%) i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za račun obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem (75%). Uplaćenim sredstvima namirili su se stečajni vjerovnici te će HELIOS FAROS d.d. u stečaju biti sanirano. U navedenom postupku PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B stekao je 6.840.000 redovnih dionica izdavatelja po cijeni od HRK 10,00 tj. ukupno ulaganje je iznosilo HRK 68,4 mil. što iznosi 70,83% izdanja.

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica“.

  3. CILJEVI ULAGANJA

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično.

  Ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećat će se izloženost fondova turističkom sektoru koji je trenutno najznačajniji i najatraktivniji sektor u Hrvatskoj. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na turizam, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo.

  Uzimajući u obzir da obvezni mirovinski fondovi posluju u okruženju rekordno niskih kamatnih stopa, kao i činjenicu da veći dio portfelja fondova čine obveznice čiji se prinosi također nalaze na rekordno niskim razinama, javlja se potreba za ulaganjem obveznih mirovinskih fondova u profitabilnije klase imovine koje nose umjeren rizik. Direktno ulaganje u turizam jest primjer jedne takve investicije, budući da se radi o ulaganju u sektor koji ima izrazito pozitivna očekivanja za budućnost, a pritom se pruža prilika za postizanje atraktivnog prinosa s vrlo velikom vjerojatnošću ostvarenja istog.

  4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja.

  Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  • Komunikacija s Izdavateljem – budući se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 4 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja – Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.
  5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committe (dalje u tekstu: AMC), Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.

  Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u HELIOS FAROS d.d. u stečaju.

  6. IZLAZNA STRATEGIJA

  Ulaganje u dionice Izdavatelja, za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima.

  U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:

  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
  • prodaja dionica strateškom partneru.

  Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više prethodno navedenih metoda izlaska. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.

 • 21.01.2019. Ulaganje u dionice izdavatelja DALEKOVOD PROFESSIO d.d. iznad 10% izdanja

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15,39/17), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: fondovi) pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Krajem studenog 2018. godine DALEKOVOD d.d., tadašnji 100%-tni vlasnik društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. izdao je Informacijski memorandum u vezi s prodajom 100% dionica Izdavatelja, tj. 661.696 redovnih dionica. Ponuda je bila upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima u smislu Zakona o tržištu kapitala. Zajedničku obvezujuću ponudu za navedene dionice podnijeli su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, a istu je DALEKOVOD d.d. prihvatio 31.12.2018. kada je i potpisan Ugovor o kupoprodaji dionica, dok je namira izvršena 21.1.2019. Očekuje se da će Izdavatelj u kraćem roku uvrstiti dionice na uređeno tržište Zagrebačke burze. Nakon provedenog upisa dionica društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d., PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A stekao je 6.831 dionicu Izdavatelja, tj. 1,03% izdanja, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B 191.677 dionica Izdavatelja, tj. 28,97% izdanja. Ukupan udio u izdanju iznosi 30,00%.

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

  3. CILJEVI ULAGANJA

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično, uz preuzimanje primjerenog rizika. Obzirom da je ukupna izloženost fondova pod upravljanjem u energetski sektor, a posebice u obnovljive izvore energije niska, ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećala bi se izloženost navedenom sektoru, a time i dodano diverzificirala sektorska struktura portfelja fondova. Uzimajući u obzir da obvezni mirovinski fondovi posluju u okruženju rekordno niskih kamatnih stopa, kao i činjenicu da određeni dio portfelja fondova čine obveznice čiji se prinosi također nalaze na rekordno niskim razinama, javlja se potreba za ulaganjem obveznih mirovinskih fondova u profitabilnije klase imovine koje nose umjeren rizik. Ulaganje u obnovljive izvore energije jest primjer jedne takve investicije, budući da se radi o ulaganju kod kojeg se pruža prilika za postizanje atraktivnog povrata s vrlo velikom vjerojatnošću ostvarenja istog.

  4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja. Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  •Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 4 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).

  •Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.

  •Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.

  •Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja.

  5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committee (dalje u tekstu: AMC), Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti. Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo DALEKOVOD PROFESSIO d.d.

  6. IZLAZNA STRATEGIJA

  Obzirom da se radi o ulaganju u projekt koji ima ograničeno trajanje, tj. do 2031. godine, s mogućnošću produljenja za nekoliko godina uz dodatne investicije, ono primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a također je moguće i iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, fondovi će ostati u investiciji do kraja projekta. Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska poput prodaje dionica na sekundarnom tržištu ili prodaje dionica strateškom partneru. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.

 • 23.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 20.7.2018. godine.

  Ulaganje u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Dana 31. ožujka 2017. godine održana je izvanredna Glavna skupština društva Stanovi Jadran d.d. na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljenog kapitala i izdavanju novih redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ulozima u novcu. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF -  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja. Na spomenutoj dokapitalizaciji za fond kategorije A kupljeno je 1.700 dionica, a za fond kategorije B 100.000 dionica, što na dan 20.7.2018. čini 0,43% NAV-a fonda kategorije A, odnosno 0,15% NAV-a fonda kategorije B. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF - kategorija A te fond PBZCO OMF - kategorije B  čini 26,68% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2017. godinu :
  • Stanovi Jadran d.d. ostvarili su poslovne prihode u iznosu HRK 7,8 mil. što je +70% yoy
  • Izražen rast prihoda rezultat je prve cijele godine konsolidacije rezultata ovisnog društva Winter d.o.o.
  • Pod pretpostavkom konsolidacije rezultata društva Winter d.o.o. za cijelu 2016. godinu rast bi iznosio +7,0% yoy (pro-forma)
  • EBITDA u 2017. godini iznosi HRK 364,6 tis. (EBITDA marža 4,7%)
  • Obzirom da su svi nekretninski projekti Društva u razvoju, Društvo do kraja 2017. godine nije ostvarivalo efekte od istih
  • Udio financijskog duga u ukupnim izvorima financiranja smanjio se s 17,8% krajem 2016. godine na 6,9% na 31.12.2017. dijelom kao rezultat provedene dokapitalizacije
  Dana 31. ožujka 2017. izvanredna Glavna skupština STANOVI JADRAN d.d. osim odluke o povećanju temeljnog kapitala donijela je i odluku kojom se obvezuje predmetne dionice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., što je bio osnovni uvjet za ulaganje imovine fondova u iste dionice sukladno odredbi članka 125. stavak (2) Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15). Dana 29. lipnja 2018. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 381.240 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK, oznake: STJD, ISIN: HRSTJDRA0006, na Službeno tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 20.7.2018. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice STJD-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 20.7.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku.


  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 20.7.2018. u dionice STJD-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 9,76% kao i fonda PBZCO OMF - kategorije B, čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja iz dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja.
 • 02.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar - Elektroindustrija d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.6.2018. godine.

  Ulaganje u društvo Končar - Elektroindustrija d.d. Dana 23.5.2016. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Končar-Elektroindustrije. Predmet prodaje bilo je 526.926 dionica koje čine 20,49% temeljnog kapitala Društva. Prije iskazivanja interesa te dodatnog stjecanja predmetnih dionica, fondovi pod upravljanjem, tj. PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B, posjedovali su ukupno 9,996% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B razmatralo dodatno stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Dana 3.6.2016. CERP je donio odluku o odabiru najpovoljnijih obvezujućih ponuda i izvršenju blok-transakcija na Zagrebačkoj burzi sukladno kojoj je fond PBZCO OMF - kategorija B stekao ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar - Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%. Na dan 30.6.2018. fond PBZCO OMF - kategorija A posjeduje 1.189 dionica što čini 0,91% neto imovine fonda, dok fond PBZCO OMF - kategorija B posjeduje 420.928 dionica društva Končar - Elektroindustrija d.d. što čini 1,87% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF - kategorija A te fond PBZCO OMF - kategorije B čini 16,41% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2017. te u prvom kvartalu 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

    Komentari rezultata za prvi kvartal 2018. godine:
  • prodaja u izvozu manja za 1,3% yoy, a prodaja na domaćem tržištu manja za 8,8% yoy
  • 29,9% prihoda od prodaje ostvarenih na domaćem tržištu čine prihodi od društava članica HEP Grupe, 9,7% prihodi od Končar Energetskih transformatora te 6,9% prihodi od ZET-a
  • najznačajniji izvoz ostvaren u Švedsku (16,8% ukupnog izvoza), zatim Njemačku (13,4%) te Austriju, Italiju i BiH
  • ugovoreni novi poslovi iznose HRK 651,4 mil. od čega je 29,8% ugovoreno za domaće tržište, a 70,2% za izvoz
      Komentari rezultata za 2017. godinu :
  • prihodi od prodaje u izvozu narasli su 12,0% yoy, dok su oni na domaćem tržištu manji za 13,2% yoy
  • udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 56,0% (+13,6% yoy)
  • potencijalne obveze za izdana jamstva su smanjena za 20,2% u odnosu na kraj 2016. godine te iznose HRK 439,5 mil.
  • poslovni prihodi u 2017. godini za 1% manji od ostvarenja u 2016. godini
  • od 16 društava Grupe Končar, 14 društava je poslovalo pozitivno dok su dva iskazala gubitak
  • ugovoreni novi poslovi u 2017. iznose HRK 2.559,6 mil., od čega je 1.057,3 za realizaciju u 2018. i narednim godinama

  Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. prikazano je na grafu u nastavku.

  Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 3.6.2016. do 30.06.2018. godine ostvarila pad od oko 2,67%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 6,6%. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 0,68% a fonda PBZCO OMF - kategorije B 0,94% čime za navedeni period nije u potpunosti ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 02.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.6.2018. godine.

  Ulaganje u društvo HTP Korčula d.d.

  U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP Korčula d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na prodaju je bilo ponuđeno 432.838 dionica u 12 paketa čiji je udio u izdanju iznosio 24,78%. Nadalje, društvo HTP Korčula d.d. je dana 3.5.2016. objavilo poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala uz uvjet da je potrebno prikupiti minimalno 21 mil. HRK interesa za dokapitalizacijom od strane postojećih dioničara kako bi se dokapitalizacija smatrala izvjesnom. Za fond PBZCO OMF – kategorija B poslan je Iskaz interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji te se odlučilo sudjelovati i na dražbi. Kako bi se sudjelovanjem na draži i dokapitalizaciji prešao prag od 10% izdanja, zatraženo je usvajanje dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja. Fond PBZCO OMF – kategorija B je na dražbi kupio 214.253 dionice što je činilo 12,27% udjela u društvu. Na dokapitalizaciji je ukupno izdano 722.409 novih dionica, od čega je fond PBZCO OMF - kategorije A stekao 34.455 dionica, a fond PBZCO OMF - kategorije B 127.545 dionica. Nakon dokapitalizacije, fond PBZCO OMF - kategorije A je posjedovao 34.555 dionica što je činilo 1,4% izdanja, a fond PBZCO OMF - kategorije B 341.798 dionica ili 13,84% izdanja, tj. ukupno 15,24% izdanja. Na dan 30.6.2018. fond PBZCO OMF - kategorije A posjeduje 13.255 dionica ili 0,54% izdanja što čini oko 0,97% neto imovine fonda, a fond PBZCO OMF - kategorije B 348.048 dionica ili 14,10% izdanja što čini oko 0,15% neto imovine fonda. Fondovi PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorija B ukupno posjeduju 361.303 dionica što čini 14,63% udjela u društvu HTP Korčula d.d.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2017. te u prvom kvartalu 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za prvi kvartal 2018. godine:

  • u 1Q 2018. godine ostvareno 747 komercijalnih noćenja (+80,0% YoY). U 1Q 2017. godine od 5.891 noćenja oko 93% je bilo ostvareno pod posebnim uvjetima od strane izvođača radova na investicijskom projektu PORT9 • rast poslovnih prihoda najvećim dijelom rezultat prodaje nekretnine u neto iznosu HRK 3,7 mil.

  Komentari rezultata za 2017. godinu:

  • u 2017. ostvareno 14,5% noćenja više u odnosu na 2016. • najveći rast broja noćenja zabilježen u predsezoni i podsezoni • prihodi od pansionskih usluga iznosili HRK 53,1 mil. (+30,0% YoY), a najveći rast ostvaren u novoobnovljenom hotelu PORT 9 (bivši hotel Bon Repos) bez obzira na početak rada tek 10. lipnja • omjer domaćih i stranih gostiju je 19,6% - 80,4% • rast broja gostiju iz Velike Britanije, Poljske i Francuske, a pad iz ostalih (Češka, Slovenija, Njemačka…) • CAPEX od HRK 68,6 mil. u 2017. najvećim se dijelom odnosi na obnovu hotela PORT 9 • rezultati u 2017. ispod očekivanja/najava

  Ostvarenje dionice HTPK-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. je prikazano na grafu u nastavku.

  Cijena dionice HTPK-R-A u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. godine ostvarila je rast od oko 15,5%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 7% čime je dionica HTPK-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HTPK-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječan godišnji povrat od početka ulaganja 6.6.2016. do 30.6.2018. u dionice HTPK-R-A fonda PBZCO OMF - kategorija A iznosi 16,21%, a fonda PBZCO OMF - kategorija B 2,94%, što u odnosu na usvojeni dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja ne predstavlja potpuno ostvarenje za fond PBZCO OMF – kategorija B. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 18.04.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. Stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. te o identificiranom sukobu interesa za period do 31.12.2017. Ulaganje u društvo Podravka d.d.

  Izdavatelj Podravka d.d. se krajem travnja 2015. godine odlučio na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja. Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A upisao je 2.248 dionica, a fond kategorije B 272.675 dionice, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%. Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B. U 2017. godini nije bilo trgovanja s dionicom, tako da je na dan 31.12.2017. fond kategorije A posjedovao 10.753 dionica ili 0,15% izdanja, a fond kategorije B 925.602 dionice ili 13% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva su posjedovali ukupno 13,15% izdanja.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja, primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a tim i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na svim skupštinama Izdavatelja održanim tijekom 2017. godine te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2015., 2016. i 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  2

  Komentari rezultata:

  • u 2017. godini Podravka je ostvarila prihode od HRK 4,2 mlrd. što je -2,1% yoy (pro-forma +1,2% yoy)
  • EBITDA u istom razdoblju iznosi HRK 337,3 mil. (EBITDA marža 8,1%)
  • neto dug/EBITDA je porastao s 2,6x na kraju 2016. godine na 2,7x na kraju 2017. godine
  • ostvareni rezultati odstupaju od očekivanja Društva

  Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 31.12.16. do 31.12.2017. je prikazano u grafu u nastavku.

  Cijena dionice PODR-R-A je u 2017. godini ostvarila pad od oko 27,5%, dok je u istom periodu CROBEX ostvario pad za oko 7,5% čime je dionica PODR-R-A ostvarila lošiji rezultat od tržišta. Kriza u koncernu Agrokor koja je počela u 1Q2017 uzrokovala je pad dionica u vlasništvu koncerna, ali također i većine dionica na tržištu Republike Hrvatske te tako i dionica Podravke.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u 2017. godini kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu 30.7.2015. do 31.12.2017. u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi -3,78% a fonda kategorije B -4,54% što u odnosu na prihvaćene ciljeve ulaganja ne predstavlja potpuno ostvarenje, ali obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.

 • 06.04.2018. Ulaganje u dionice izdavatelja JADRAN d.d., Crikvenica iznad 10% izdanja
   

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126. stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: fondovi) pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva JADRAN d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Centar za restrukturiranje i prodaju („CERP“) je na sjednici održanoj 02.11.2017. donio Odluku o pokretanju prodaje dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica postupkom javnog prikupljanja ponuda za prodaju 34.754.76 dionica društva ukupne nominalne vrijednosti 347.547.680,00 kn što čini 70,74% temeljnog kapitala. Zajedničku obvezujući ponudu za navedene dionice podnijeli su mirovinski fondovi pod upravljanjem PBZ Croatia osiguranje d.d. i Erste d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, a istu je Upravno vijeće CERP-a prihvatilo 8.2.2018. Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva potpisan je 6.4.2018. Nakon provedenog upisa dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica, PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A stekao je 105.604 dionica Izdavatelja, tj. 0,21% izdanja, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B 22.363.352 dionica Izdavatelja, tj. 45,52% izdanja. Ukupan udio u izdanju iznosi 45,73%.

   

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica“.

   

  3. CILJEVI ULAGANJA

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično, uz preuzimanje primjerenog rizika. Unapređenjem kvalitete i standarda smještaja iskoristio bi se tržišni potencijal ove destinacije, stoga je cilj ulaganja postupnim unapređenjem postojećih i razvojem novih proizvoda ostvariti projicirane planove i tako za članove fondova realizirati očekivanu stopu povrata. Ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećat će se izloženost fondova turističkom sektoru koji je trenutno najznačajniji i najatraktivniji sektor u Hrvatskoj. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na turizam, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo.

   

  4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja. Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine: • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 5 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.). • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa. • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja – Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, bili oni iz redova Društva ili neovisni, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi. • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja. • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.

   

  5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committe (dalje u tekstu: AMC) i Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti. Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo JADRAN d.d.

   

  6. IZLAZNA STRATEGIJA

  Ulaganje u dionice Izdavatelja, za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su: • prodaja dionica na sekundarnom tržištu, • prodaja dionica strateškom partneru. Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.

 • 03.07.2017 Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar - Elektroindustrija d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.06.2017. godine.

  Ulaganje u društvo Končar - Elektroindustrija d.d.

  Dana 23.5.2016. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Končar-Elektroindustrije. Predmet prodaje bilo je 526.926 dionica koje čine 20,49% temeljnog kapitala Društva. Prije iskazivanja interesa te dodatnog stjecanja predmetnih dionica, fondovi pod upravljanjem, tj. PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B posjedovali su ukupno 9,996% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B razmatralo dodatno stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Dana 03.06.2016. CERP je donio odluku o odabiru najpovoljnijih obvezujućih ponuda i izvršenju blok-transakcija na Zagrebačkoj burzi sukladno kojoj je fond PBZCO OMF - kategorija B stekao ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar - Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%. Na dan 30.06.2017. fond PBZCO OMF - kategorija A posjeduje 1.189 dionica što čini 1,18% neto imovine fonda dok fond PBZCO OMF - kategorija B posjeduje 420.928 dionica društva Končar - Elektroindustrija d.d. što čini 2,25% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF - kategorija A te fond PBZCO OMF - kategorije B čini 16,41% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2016. te u prvom kvartalu 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  2017-07-03 objava koei (1)

  Komentari rezultata za prvi kvartal 2017. godine:

  • prodaja u izvozu veća za 24,8% yoy, prodaja na domaćem tržištu manja za 32,6% yoy
  • 39,5% prihoda od prodaje ostvarenih na domaćem tržištu čine prihodi od društava članica HEP Grupe (+28,2% yoy), 9,4% prihodi od Končar Energetskih transformatora te 5,8% prihodi od ZET-a
  • najznačajniji izvoz ostvaren u Njemačku (15,8% ukupnog izvoza), zatim Švedsku (11,0%) te Austriju, Sloveniju i Saudijsku Arabiju
  2017-07-03 objava koei (2) 2017-07-03 objava koei (3)

  Komentari rezultata za 2016. godinu :

  • potencijalne obveze za izdana jamstva smanjene su za HRK 147,6 mil. u odnosu na kraj 2015. godine te iznose HRK 551,4 mil.
  • poslovni prihodi u 2016. godini za 6,2% manji od planiranih i za 5,7% manji od ostvarenja u 2015. godini
  • u prihodima od prodaje izostali su planirani prihodi za isporuku vlakova za HŽ Putnički prijevoz
  • operativna dobit u iznosu od HRK 127,3 mil. veća je za 1,3% od ostvarene u 2015. godini te je u skladu s planovima za 2016. godinu
  • na domaćem tržištu ostvareni prihodi od prodaje za 27% manji od ostvarenja u 2015. godini, na inozemnom tržištu ostvareni prihodi od prodaje za 7,7% viši
  • udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 49,3%
  • stanje ugovorenih poslova na 31.12.2016. iznosi HRK 3.292 mil., što je 5% manje u odnosu na stanje na početku godine
  Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. prikazano je na grafu u nastavku. 2017-07-03 objava koei (4)

  Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. godine ostvarila rast od oko 6,85%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 9,5%. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  2017-07-03 objava koei (5)

  Anualizirani povrat na ulaganje u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 6,54% a fonda PBZCO OMF - kategorije B 7,08% čime je za navedeni period djelomično ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja, obzirom da se radi o primarno dugoročnoj investiciji.

 • 03.07.2017. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.06.2017. godine.

  Ulaganje u društvo HTP Korčula d.d.

  U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP Korčula d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na prodaju je bilo ponuđeno 432.838 dionica u 12 paketa čiji je udio u izdanju iznosio 24,78%. Nadalje, društvo HTP Korčula d.d. je dana 03.05.2016. objavilo poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala uz uvjet da je potrebno prikupiti minimalno 21 mil. HRK interesa za dokapitalizacijom od strane postojećih dioničara kako bi se dokapitalizacija smatrala izvjesnom. Za fond PBZCO OMF – kategorija B poslan je Iskaz interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji te se odlučilo sudjelovati i na dražbi. Kako bi se sudjelovanjem na draži i dokapitalizaciji prešao prag od 10% izdanja, zatraženo je usvajanje dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja. Fond PBZCO OMF – kategorija B je na dražbi kupio 214.253 dionice što je činilo 12,27% udjela u društvu. Na dokapitalizaciji je ukupno izdano 722.409 novih dionica, od čega je fond PBZCO OMF - kategorije A stekao 34.455 dionica, a fond PBZCO OMF - kategorije B 127.545 dionica. Nakon dokapitalizacije, fond PBZCO OMF - kategorije A je posjedovao 34.555 dionica što je činilo 1,4% izdanja, a fond PBZCO OMF - kategorije B 341.798 dionica ili 13,84% izdanja, tj. ukupno 15,24% izdanja. Na dan 30.06.2017. fond PBZCO OMF - kategorije A posjeduje 13.255 dionica ili 0,54% izdanja što čini oko 1,3% neto imovine fonda, a fond PBZCO OMF - kategorije B 348.048 dionica ili 14,10% izdanja što čini oko 0,18% neto imovine fonda. Fondovi PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorija B ukupno posjeduju 361.303 dionica što čini 14,63% udjela u društvu HTP Korčula d.d.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2016. te u prvom kvartalu 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  2017-07-03 objava_htpk (1)

  Komentari rezultata za prvi kvartal 2017. godine:

  • povećanje ukupnih prihoda u 1Q rezultat je ostvarenih dodatnih prihoda od smještaja izvođača radova na investicijskom projektu PORT9
  • realizirani radovi na pripremi objekata za turističku sezonu
  • do kraja ožujka bukirana noćenja povećana za 82% yoy te čine 49% planiranih noćenja
  2017-07-03 objava_htpk (2) 2017-07-03 objava_htpk (3)

  Komentari rezultata za 2016. godinu:

  • u 2016. ostvareno 8,3% noćenja manje u odnosu na 2015.
  • krajem godine počeli radovi na rekonstrukciji i uređenju hotela Bon Repos
  • omjer domaćih i stranih gostiju je 82,1%-17,9%
  • rast broj gostiju iz Velike Britanije i Francuske, pad ostalih (Njemačka, Poljska, Slovenija…)
  • CAPEX u 2016. godini: HRK 9,26 mil. (očekivano HRK 25 mil.)
  • rezultati u 2016. ispod očekivanja/najava

  Ostvarenje dionice HTPK-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 06.06.2016. do 30.06.2017. je prikazano na grafu u nastavku.

  2017-07-03 objava_htpk (4)

  Cijena dionice HTPK-R-A je u periodu od 06.06.2016. do 30.06.2017. godine ostvarila rast od oko 19%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 9,9% čime je dionica HTPK-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HTPK-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 06.06.2016. do 30.06.2017 kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  2017-07-03 objava_htpk (5)

  Anualizirani povrat na ulaganje u periodu 06.06.2016. do 30.06.2017. u dionice HTPK-R-A fonda PBZCO OMF - kategorija A iznosi 40,1% a fonda PBZCO OMF - kategorija B 19,8% čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja.

 • 16.05.2017. Ulaganje u dionice izdavatelja Stanovi Jadran d.d. iznad 10% izdanja
  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU
  Sukladno odredbi članka 126. stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15) te odredbi članka 20. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) zajedno prešli 10% izdanja društva Stanovi Jadran d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Temeljem Javnog poziva za upis i uplatu novih redovnih dionica društva Stanovi Jadran d.d., sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060227551, OIB: 88680117715, objavljenog na Internet stranicama društva Izdavatelja fondovi su sudjelovali u postupku povećanja temeljnog kapitala. Nakon provedenog upisa dionica društva Stanovi Jadran d.d., PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A stekao je 1.700 dionica Izdavatelja, tj. 0,45% izdanja, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B 100.000 dionica Izdavatelja, tj. 26,23% izdanja. Ukupan udio u izdanju iznosi 26,68%.

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA
  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

  3. CILJEVI ULAGANJA I STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA
  „Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Stanovi Jadran d.d. iznad 10% izdanja“ usvojeni su dana 15.03.2017. Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično. Ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećat će se izloženost fondova turističkom sektoru koji je trenutno najznačajniji i najatraktivniji sektor u Hrvatskoj. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na turizam te također na tržište nekretnina, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo te bi se dalo doprinos većem zapošljavanju i povećanju uplata doprinosa u mirovinske fondove. Predmetno ulaganje, sukladno dokumentu „Projekt „Stanovi Jadran“ – mišljenje Odjela upravljanja rizicima o ključnim rizicima projekta“, umjereno je rizično. U prilog ocjeni rizičnosti ide pravna situacija vezana uz projekt, koja je prema „Izvješću o pravnom dubinskom snimanju“ izrađenom od strane odvjetničkog društva Matić, Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & Partneri d.o.o.,  vrlo dobra. Niska trenutna zaduženost Izdavatelja uz sredstva prikupljena ovom dokapitalizacijom znače da je mala vjerojatnost da Izdavatelj u doglednoj budućnosti ima problema s financiranjem projekata. Odjel analize financijskih tržišta je pri procjeni vrijednosti društva Stanovi Jadran d.d. koristio metodu diskontiranih novčanih tokova imateljima kapitala s dva scenarija za izračun buduće vrijednosti. Odjel analize financijskih tržišta dodatno je napravio analizu osjetljivosti kako bi procijenio utjecaj negativnih promjena najznačajnijih ulaznih varijabli na cjelokupnu profitabilnost projekta i vrijednost same investicije. Analiza osjetljivosti je pokazala da je predloženi projekt u većini slučajeva pokazao stabilnost i profitabilnost unatoč scenarijima u kojima se simuliraju značajne negativne promjene glavnih ulaznih varijabli.

  Rokovi i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva
  Društvo će pratiti realizaciju strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva minimalno jednom godišnje. Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati AMC i Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.

  Izlazna strategija
  Ulaganje u dionice Izdavatelja za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:
  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
  • prodaja dionica strateškom partneru,
  • prodaja dionica samom Izdavatelju.
  Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  4. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
  Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja. Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:
  • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 5 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja – Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, bili oni iz redova Društva ili neovisni, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.
  Sukladno naprijed citiranim procedurama, Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.
 • 18.04.2017. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. te o identificiranom sukobu interesa za period do 31.12.2016.

  Ulaganje u društvo Podravka d.d.

  Izdavatelj Podravka d.d. krajem travnja 2015. godine odlučio se na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja. Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A je upisao 2.248 dionica, a za fond kategorije B 272.675 dionice, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%. Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B, tako da je na dan 31.12.2016. fond kategorije A posjedovao 10.753 dionica ili 0,15% izdanja, a fond kategorije B 925.602 dionice ili 13% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva su posjedovali ukupno 13,15% izdanja.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a tim i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na svim skupštinama Izdavatelja održanim tokom 2015. i 2016. godine te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2014., 2015. i 2016. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate: 2   3   1   Komentari rezultata: • rast prihoda u 2015. godini najviše je potaknut akvizicijom Žito d.d. i iznosi 11,6% • EBITDA marža u 2015. godini povećana na 11,4% (9,1% u 2014. godini) • neto dobit u 2015. godini značajno veća od one u 2014. godini zbog pozitivnih poreznih prihoda (bez toga bi iznosila oko HRK 178,6 mil.) • u 2016. godini Podravka je ostvarila prihode od HRK 4,3 mlrd. što je +7,0% yoy (pro-forma -0,8% yoy) • EBITDA u istom razdoblju iznosi HRK 436,3 mil (EBITDA marža 10,2%) • neto dug/EBITDA je porastao s 2,0x na kraju 2015. godine na 2,2x na kraju 2016. godine ponajviše zbog pokrenutog investicijskog ciklusa • rezultati su u skladu s očekivanjima. Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 02.01.2015. do 31.12.2016. je prikazano u grafu u nastavku. 4  

  Cijena dionice PODR-R-A je u 2015. i 2016. godini ostvarila rast od oko 30%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 14,2% čime je dionica PODR-R-A ostvarila značajno bolji rezultat od tržišta. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u 2015. i 2016. godini kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  5

  Ukupan povrat na ulaganje u periodu 31.12.2014. do 31.12.2016. u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi 30,6% a fonda kategorije B 25,8% čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja.

 • 17.06.2016. Ulaganje u dionice izdavatelja HTP Korčula d.d. iznad 10%

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126 stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15), (dalje u tekstu: Zakon) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da je PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: PBZCO OMF – kategorija B) pod upravljanjem Društva, prešao udio u izdanju veći od 10% dionica tvrtke HTP KORČULA d.d. Temeljem Poziva na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica u vlasništvu Republike Hrvatske HTP KORČULA d.d., Centra za restrukturiranje i prodaju i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka objavljenog 23. svibnja 2016. na Internet stranicama  Centra za restrukturiranje i prodaju, PBZCO OMF – kategorija B sudjelovao je na dražbi te je nakon provedenog upisa dionica izdavatelja HTP KORČULA d.d. stekao 214.253 dionice izdavatelja odnosno 12,268% udjela.

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

  3. CILJEVI ULAGANJA I STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  „Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTP Korčula d.d. iznad 10% izdanja“ usvojeni su dana 31.05.2016. Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorije B pod upravljanjem, u skladu sa usvojenom Strategijom ulaganja. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na najznačajniju ekonomsku granu u Hrvatskoj, turizam, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo te bi se dalo doprinos većem zapošljavanju i povećanju uplata doprinosa u mirovinske fondove. Predmetno ulaganje, sukladno dokumentu „Preporuka Odjela upravljanja rizicima vezana uz Ciljeve ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTP Korčula - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga iznad 10% izdanja“, s aspekta rizika predstavlja nizak rizik za imovinu fondova PBZCO OMF - kategorije A te PBZCO OMF - kategorije B što čini ovo ulaganje još atraktivnijim. Odjel analize financijskih tržišta je pri procjeni vrijednosti HTP Korčula d.d. koristio metodu diskontiranih novčanih tokova te metodu usporednih kompanija. Budući da se kod predmetnih dionica radi o namjeri stjecanja značajnog udjela u vlasništvu izdavatelja (iznad 10% vlasništva), Društvo mora sukladno čl. 126 st. 5 toč. 2 Zakona, prije samog ulaganja definirati strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi ulaganja opisani u ovom dokumentu, koju usvaja Nadzorni odbor. Cilj ovoga ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a samim time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem.

  Rokovi i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva

  Ulaganje u dionice Izdavatelja za obvezne mirovinske fondove PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF - kategorije B primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. Uspješnost i vremenski horizont ove investicije ovisi o nizu faktora. Neki od najvažnijih predviđenih faktora vezanih uz uspjeh ove investicije su:
  • makroekonomska situacija u Hrvatskoj i regiji
  • ostvarenje planova i uspješnost menadžmenta Izdavatelja
  • kretanja na tržištima kapitala u Hrvatskoj i regiji i sl.
  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi. Dodatno, Društvo će redovito pratiti (minimalno kvartalno) poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti osim navedenog kretanja cijena i sva ostala događanja značajna za kompaniju i o tome redovito izvještavati AMC i Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.

  Izlazna strategija

  U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:
  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu
  • prodaja dionica strateškom partneru
  • prodaja dionica samom Izdavatelju.
  Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  4. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

  Društvo namjerava postići željene ciljeve te povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja i to na sljedeće načine:
  • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 5 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja - podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje akvizicija i prodaja zavisnih društava i njihove vrijednosti za dioničare, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja - Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, bili oni iz redova Društva ili neovisni, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja - Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju - ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 01.09.2014. godine.
  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati Izdavateljem u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.
 • 09.06.2016. Ulaganje u dionice izdavatelja Končar d.d. iznad 10%

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126 stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15), (dalje u tekstu: Zakon) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A (dalje u tekstu: PBZCO OMF – kategorija A) te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: PBZCO OMF – kategorija B) pod upravljanjem Društva, ukupno prešli udio u izdanju veći od 10% dionica tvrtke Končar - Elektroindustrija d.d. Temeljem Poziva za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva Končar - Elektroindustrija d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje objavljenog 23.05.2016. na Internet stranicama Centra za restrukturiranje i prodaju, fondovi su sudjelovali na aukciji te su nakon provedenog upisa dionica izdavatelja Končar - Elektroindustrije d.d. stekli sljedeće udjele:
  • PBZCO OMF – kategorija A - 1.189 dionice izdavatelja
  • PBZCO OMF – kategorija B - 420.928 dionice izdavatelja
  što ukupno prelazi prag od 10% u izdanju dionica Končar - Elektroindustrija d.d. Prije provedenog postupka ulaganja, ukupni udio oba fonda u izdavatelju iznosio je 9,996%, a nakon provedenog postupka udio se povećao na 16,411%.

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

  3. CILJEVI ULAGANJA I STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  „Ciljevi i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Končar - Elektroindustrija d.d. iznad 10% izdanja“ usvojeni su dana 18.04.2016. Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorije B pod upravljanjem. Osim navedenog, ovom investicijom ostvarili bi se i pozitivni efekti kao što su rast izvoza, poticanje industrije, kao i cjelokupnog gospodarstva. Predmetnim ulaganjem, sukladno dokumentu „Preporuka Odjela upravljanja rizicima vezana uz Ciljeve ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Končar - Elektroindustrija d.d. iznad 10% izdanja“ postižu se pozitivni efekti za PBZCO OMF - kategorije A i neutralni efekti za PBZCO OMF - kategorije B s aspekta rizika što čini ovo ulaganje još atraktivnijim. Odjel analize financijskih tržišta je koristeći više metoda procjene vrijednosti (metoda diskontiranih novčanih tokova, metoda usporednih kompanija i sl.) procijenio vrijednost Končar - Elektroindustrije d.d. Budući da se kod predmetnih dionica radi o namjeri stjecanja značajnog udjela u vlasništvu izdavatelja (iznad 10% vlasništva), Društvo mora sukladno čl. 126 st. 5 toč. 2 Zakona, prije samog ulaganja definirati strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi ulaganja opisani u ovom dokumentu, koju usvaja Nadzorni odbor. Cilj ovoga ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a samim time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem.

  Rokovi i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva

  Ulaganje u dionice Izdavatelja za obvezni mirovinski fond PBZCO OMF - kategorije B primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno kratkoročno iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova i realiziranje profita. U fondu PBZCO OMF - kategorije A nakon postizanja željene dugoročne izloženosti dionicama Izdavatelja, moguće je iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. Uspješnost i vremenski horizont ove investicije ovisi o nizu faktora. Neki od najvažnijih predviđenih faktora vezanih uz uspjeh ove investicije su:
  • makroekonomska situacija u Hrvatskoj i regiji
  • ostvarenje planova i uspješnost menadžmenta Izdavatelja
  • kretanja na tržištima kapitala u Hrvatskoj i regiji i sl.
  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi. Dodatno, Društvo će redovito pratiti (minimalno kvartalno) poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti osim navedenog kretanja cijena i sva ostala događanja značajna za kompaniju i o tome redovito izvještavati AMC i Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.

  Izlazna strategija

  U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:
  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu
  • prodaja dionica strateškom partneru
  • prodaja dionica samom Izdavatelju.
  Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  4. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

  Društvo namjerava postići željene ciljeve te povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja i to na sljedeće načine:
  • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 5 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja - podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje akvizicija i prodaja zavisnih društava i njihove vrijednosti za dioničare, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja - Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, bili oni iz redova Društva ili neovisni, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja - Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju - ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 01.09.2014. godine.
  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati Izdavateljem u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.
 • 28.07.2015. Ulaganje u dionice izdavatelja Podravka d.d. iznad 10%

  1. Sukladno odredbi članka 126. stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B pod upravljanjem Društva, ukupno prešli udio u izdanju veći od 10% dionica tvrtke PODRAVKA d.d.

  Dana 24.07.2015. proveden je upis novih dionica u postupku dokapitalizacije izdavatelja PODRAVKA d.d. u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

  Nakon provedenog postupka dokapitalizacije izdavatelja PODRAVKA d.d., PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A ima 10.753 dionice izdavatelja a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B ima 754.202 dionice izdavatelja te ukupno prelaze prag od 10% u izdanju dionica PODRAVKA d.d. Prije provedenog postupka povećanja temeljnog kapitala, ukupni udio oba fonda u izdavatelju iznosio je 9,04%, a nakon provedenog postupka udio se povećao na 10,74%.

  2. Vezano za predmetno ulaganje sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificirani su sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. U prilogu "Risk matrica".

  3. Vezano za ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja prilažemo izvadak iz dokumenta „Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja“.

  „Ciljevi ulaganja i strategija ostvarivanja ciljeva ulaganja

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova kategorije A i B pod upravljanjem. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se i pozitivni efekti kao što su rast izvoza, poticanje prehrambene industrije, poljoprivrede kao i cjelokupnog gospodarstva.

  Predmetnim ulaganjem, sukladno dokumentu „Preporuka Odjela upravljanja rizicima vezana uz Ciljeve ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja“ postigli bi se pozitivni efekti na portfelj s aspekta rizika što čini ovo ulaganje još atraktivnijim.

  Odjel analize financijskih tržišta je koristeći metodu diskontiranih novčanih tokova i metodu usporednih kompanija procijenio vrijednost Podravka Grupe d.d. Budući da se kod predmetnih dionica radi o namjeri stjecanja značajnog udjela u vlasništvu izdavatelja (iznad 10% vlasništva), Društvo mora sukladno čl. 126. st. 5. toč. 2 Zakona, prije samog ulaganja definirati strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi ulaganja opisani u ovom dokumentu, koje usvaja Nadzorni odbor.

  Cilj ovoga ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a samim time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem. Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju izdavatelja.

  Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  • Komunikacija s izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno čl. 126. st. 5. Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje akvizicija i prodaja zavisnih društava i njihove vrijednosti za dioničare, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja – Društvo namjerava predložiti ili podržati imenovanje jedne ili više osoba iz svojih redova u svojstvu članova nadzornog odbora Izdavatelja, u interesu članova fondova te u interesu Izdavatelja i ostalih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi. Obzirom da je predsjednik Uprave Društva, D. Štimac, kao relevantna osoba Društva predsjednik Nadzornog odbora Podravka d.d. sukladno odredbama Zakona i Pravilnika, te Procedura i Politika Društva o sukobu interesa, izuzet je od investicijske odluke vezane uz vrijednosne papire izdavatelja Podravka d.d.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza, te sukladno ciljevima ulaganja i strategijom ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu sa čl. 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.

  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati Izdavateljem u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.“