Info zona

Rječnik pojmova

Član mirovinskog fonda

jest osiguranik koji je prijavljen mirovinskom fondu.

Član mirovinskog društva

jest dioničar ili imatelj poslovnog udjela mirovinskog društva.

Depozitar

imovina mirovinskog fonda povjerava se na pohranu i administriranje depozitaru. Depozitar je kreditna institucija sa sjedištem u RH, koja ima odobrenje HNB-a za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva ili podružnica kreditne institucije druge države članice, osnovana u RH u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, koja ima odobrenje nadležnog tijela države članice za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s time povezane usluge. Vidi više

Depozitar za mirovinski fond obavlja sljedeće poslove:

1. pohranjuje i/ili evidentira imovinu mirovinskog fonda

2. kontinuirano prati novčane tokove mirovinskog fonda

3. vodi račune za imovinu mirovinskog fonda i odjeljuje imovinu svakog pojedinog mirovinskog fonda od imovine ostalih mirovinskih fondova, imovine depozitara i drugih klijenata depozitara te mirovinskog društva

4. kontrolira da se imovina mirovinskog fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima, odredbama Zakona i drugih važećih propisa te statuta mirovinskog fonda

5. izvješćuje Agenciju i mirovinsko društvo o provedenom postupku utvrđivanja vrijednosti imovine mirovinskog fonda i cijene udjela te potvrđuje i osigurava da je izračun neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda te vrijednost obračunske jedinice u mirovinskom fondu obavljen u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, važećim propisima, te statutom mirovinskog fonda

6. izvršava naloge mirovinskog društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini imovinu mirovinskog fonda, pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije i statutom mirovinskog fonda

7. izvješćuje mirovinsko društvo o korporativnim akcijama vezanim za imovinu mirovinskog fonda koja mu je povjerena na pohranu i izvršava njegove naloge koji iz toga proizlaze

8. pruža usluge glasovanja na godišnjim skupštinama dioničara i usluge vezane uz ostvarivanje drugih prava koja proizlaze iz financijskih instrumenata u koje je uložena imovina mirovinskog fonda

9. zaprima uplate svih prihoda i drugih prava dospjelih u korist mirovinskog fonda, a koje proizlaze iz njegove imovine

10. osigurava da se prihodi mirovinskog fonda koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenima na temelju Zakona i statutom mirovinskog fonda te da su troškovi koje plaća mirovinski fond u skladu s odredbama Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih propisa te statutom mirovinskog fonda

11. obavlja druge poslove koji su predviđeni ugovorom o obavljanju poslova depozitara

12. prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane mirovinskog društva

13. revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida, uključujući Agenciju, omogućuje pristup i razmjenjuje informacije o podacima i računima povezanim s mirovinskim fondom i njegovom imovinom.

Dobrovoljni mirovinski fond

jest fond osnovan prema zakonu koji uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova u sklopu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.

HANFA

je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i djelokrug rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima. Vidi više

U obavljanju javnih ovlasti Agencija je ovlaštena:

1) donositi provedbene propise na temelju Zakona o izmjenama i dopuni zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, zakona koji uređuju tržište kapitala, investicijske i druge fondove, preuzimanje dioničkih društava, mirovinska osiguravajuća društva, osiguranje i reosiguranje te financijske usluge, kao i drugih zakona kada je to tim zakonima ovlaštena,

2) obavljati nadzor nad poslovanjem subjekata nadzora utvrđenih u propisima iz točke 1. te pravnih osoba koje se bave poslovima faktoringa, osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti i nalagati mjere za uklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti,

3) izdavati i oduzimati dozvole, odobrenja, licencije i suglasnosti za koje je ovlaštena na temelju posebnih propisa iz točke 1.,

4) poticati, organizirati i nadgledati mjere za učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta,

5) voditi knjige, evidencije i registre u skladu s odredbama Zakona i posebnih propisa iz točke 1.,

6) predlagati inicijative za donošenje zakona i drugih propisa i informirati javnost o načelima po kojima djeluju financijska tržišta,

7) donositi podzakonske akte radi propisivanja uvjeta, načina i postupaka za jedinstveno obavljanje nadzora unutar svog djelokruga i nadležnosti, te poduzimati druge mjere i obavljati druge poslove u skladu sa zakonskim ovlaštenjima,

8) izvješćivati ostala nadzorna, upravna i pravosudna tijela o svim pitanjima koja se neposredno ili posredno tiču njihove nadležnosti i djelokruga, povodom postupaka koja se vode pred tim tijelima, a u vezi su s postupcima iz djelokruga i nadležnosti Agencije,

9) davati mišljenje o provedbi Zakona i posebnih propisa iz točke 1. na zahtjev stranaka u postupku ili osoba koje dokažu svoj pravni interes.

HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

jest javna ustanova osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju, kojim je ujedno započet proces reforme mirovinskog sustava radi ostvarivanja prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz obveznog mirovinskog osiguranja, na temelju generacijske solidarnosti.

Informativni prospekt

znači izjavu mirovinskog društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskom fondu i mirovinskom društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član mirovinskog fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskom fondu.

Korisnik mirovine

jest osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu.

Mirovinsko društvo

jest dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima na temelju Zakona o obveznim mirovinskim fondovima statuta fonda.

Mirovinski fond

je zasebna imovina bez pravne osobnosti, koji se kao fond posebne vrste osniva radi prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova mirovinskog fonda i ulaganja tih sredstava u svrhu povećanja vrijednosti imovine mirovinskog fonda radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima mirovinskog fonda u skladu sa zakonskim odredbama. U mirovinskom fondu obvezno se osiguravaju osiguranici na temelju individualne kapitalizirane štednje koji su obvezno osigurani na temelju generacijske solidarnosti. Mirovinski fond u vlasništvu je svojih članova čija se pojedinačna vlasnička prava određuju razmjerno iznosu sredstava na njihovom osobnom računu.

 

Mirovinski fondovi kategorije A, B, C

kategorije su mirovinskih fondova kojima upravlja isto mirovinsko društvo. Mirovinski fondovi različitih kategorija imaju različite strategije ulaganja. Preuzet rizik treba biti najmanji u fondu kategorije C, a najveći u mirovinskom fondu kategorije A.

Mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD)

jest dioničko društvo koje nudi mirovinske programe i isplaćuje mirovine korisnicima mirovina i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Vidi više.

Osobni račun

jest račun otvoren na ime člana mirovinskog fonda u odabranom mirovinskom fondu, na kojemu se evidentiraju uplaćeni doprinosi i sve promjene osobne imovine člana mirovinskog fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje, a koji vodi Središnji registar osiguranika.

Prijenos računa

znači prijenos sredstava s osobnog računa člana iz jednog u drugi mirovinski fond.

Privremeni račun

jest račun otvoren za prosljeđivanje sredstava nepovezanih uplata i uplata koje nakon povezivanja nije moguće proslijediti u mirovinske fondove te u razdoblju prije odabira mirovinskog fonda.

Prolazni račun

jest račun na koji se uplaćuju sredstva doprinosa za sustav individualne kapitalizirane štednje i sredstva s osobnih računa radi daljnjeg raspoređivanja u korist obveznih mirovinskih fondova, obveznih mirovinskih društava, privremenog računa, mirovinskih osiguravajućih društava, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili zakonskog nasljednika.

Referentni dan

jest dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Središnji registar osiguranika - REGOS

je ustanova čije su ovlasti i poslovanje propisani Zakonom o Središnjem registru osiguranika, osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske s ciljem tehničke podrške 2. stupu mirovinskog osiguranja.  Vidi više

Poslovi REGOS-a su: 1. prikupljanje podataka po osiguranicima i drugim osobama, sukladno posebnom propisu, te obrada podataka 2. formiranje podataka o osnovicama i obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja radnika za koje poslodavac plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja obavlja prema dnevnoj osnovici putem vrijednosnih kupona, sukladno posebnom propisu 3. vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, sukladno posebnom propisu 4. provođenje postupaka vezanih uz ostvarivanje prava na mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje, sukladno posebnom propisu 5. prijenos ukupne imovine člana obveznog mirovinskog fonda sa zatvorenih osobnih računa zakonskim primateljima, sukladno posebnom propisu 6. kontrola uplate doprinosa za mirovinska osiguranja 7. povezivanje podatka o obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te doprinosu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s podacima o pripadajućim uplatama 8. obračunavanje naknada i njihovo prosljeđivanje u mirovinsko društvo 9. preračunavanje uplaćenih doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obračunske jedinice 10. prijenos osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda 11. vođenje privremenog računa 12. raspoređivanje članova mirovinskih fondova, odnosno osiguranika u jedan od obveznih mirovinskih fondova i kategorija obveznog mirovinskog fonda 13. kontrola i povezivanje podataka temeljem zahtjeva za povezivanjem podatka, odnosno povratom više uplaćenog doprinosa za mirovinska osiguranja 14. izvješćivanje mirovinskih društava i članova mirovinskih fondova 15. vođenje registra i evidencija 16. izvješćivanje o podacima iz registra 17. izdavanje isprava o podacima koji se vode u registru 18. elektronička razmjena i dostava podataka iz registra institucijama u području socijalne sigurnosti na razini Republike Hrvatske 19. elektronička razmjena i dostava podataka prikupljenih od institucija Republike Hrvatske u sustavu socijalne sigurnosti na razini Europske unije, odnosno obavljanje poslova pristupne točke za EESSI (elektroničku razmjenu podataka s institucijama u sustavu socijalne sigurnosti) temeljem uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti 20. obavljanje poslova nadležne ustanove i tijela za vezu prema uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odluka donesenih temeljem tih uredbi 21. raspored nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osiguranicima u slučaju kada je obveznik podnošenja prestao postojati i nema pravnog sljednika 22. međuinstitucionalna suradnja razmjenom i dostavom podataka s javnopravnim tijelima, tijelima sudbene vlasti i drugim korisnicima kada su isti za to ovlašteni propisom ili imaju suglasnost osobe na koju se ti podaci odnose 23. propisivanje obrasca i sloga za podnošenje dokumentacije sukladno posebnom propisu 24. donošenje provedbenih propisa kada je za isto ovlašten zakonom 25. drugi poslovi utvrđeni zakonom i Statutom REGOS-a.

Statut

je temeljni akt mirovinskog fonda kojim se određuju osnovni pravni odnosi fonda.

UCITS fond

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) je investicijski fond određen zakonom koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.