Info zona

Mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD)

Mirovinsko osiguravajuće društvo nudi mirovinske programe isplate mirovina u okviru obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje i jednokratnih uplata u mirovinsko osiguravajuće društvo. Mirovinska osiguravajuća društva obavljaju isplatu mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje članova obveznih mirovinskih fondova.

Nadzor nad poslovanjem mirovinskih osiguravajućih društava provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Predmet poslovanja MOD-a može biti:

  • isplata mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima Društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana obveznog mirovinskog fonda;
  • isplata mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima Društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog ili zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda;
  • isplata mirovina na temelju izravnih jednokratnih uplata;
  • obavljanje i drugih poslova vezano s poslovima mirovinskog osiguranja.