Info zona

Nasljeđivanje sredstava

Ako članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu, kapitalizirana sredstva na osobnom računu preminulog člana obveznog mirovinskog fonda postaju predmet nasljeđivanja te se kompletiranjem potrebne dokumentacije, a po nalogu REGOS-a, prebacuju na prolazni račun REGOS-a i isplaćuju nasljednicima.

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, članak 103.

(1)Ako član mirovinskog fonda umre, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu umrlog člana mirovinskog fonda predmet su nasljeđivanja prema zakonu koji uređuje pravo nasljeđivanja.

(2)Ako su sredstva s osobnog računa umrlog člana mirovinskog fonda naslijeđena, a član obitelji naknadno stekne pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i pravo na mirovinu izvodi od umrlog člana fonda, obiteljska mirovina se određuje kao osnovna mirovina prema tom Zakonu.

(3)Ako član mirovinskog fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu koju bi ostvario pod povoljnijim uvjetima od uvjeta utvrđenih Zakonom o mirovinskom osiguranju, ili bi se mirovina odredila na povoljniji način od uvjeta propisanim tim Zakonom, i ako su sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda naslijeđena, a član obitelji naknadno stekne pravo na obiteljsku mirovinu u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, obiteljska mirovina može se ostvariti samo u tom osiguranju. Dio mirovine koji pripada za staž osiguranja ostvaren nakon početka primjene obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, određuje se od mirovine koja bi se ostvarila da je umrli član mirovinskog fonda bio osiguranik samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti primjenom faktora osnovne mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Potrebna dokumentacija za isplatu naslijeđenih sredstava iz fonda koja se treba dostaviti REGOS-u na adresu Gajeva 5, 10000 Zagreb:

  1. Original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva II. stupa, izdanog od suda/javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj
  2. Zahtjev za isplatu nasljedstva
  3. Potvrda banke o IBAN konstrukciji tekućeg računa nasljednika.

Zahtjev za isplatu naslijeđenih sredstava iz fonda može se dostaviti REGOS-u i u slobodnoj formi, a mora sadržavati sljedeće elemente:

  1. Ime i prezime preminule osobe
  2. MBG/OIB preminule osobe
  3.  Ime i prezime podnositelja zahtjeva
  4.  OIB podnositelja zahtjeva
  5. Račun primatelja plaćanja u IBAN konstrukciji
  6. Datum podnošenja zahtjeva
  7. Vlastoručno potpisan zahtjev.

Postupak isplate nasljedstva traje 15 – 20 dana, ako je dostavljena dokumentacija uredna (Rješenje, Zahtjev i Potvrda banke o IBAN-u).

(Izvor: REGOS)