Info zona

Starosna i prijevremena starosna mirovina

Sukladno članku 100 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, st. 1, ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda prenijet će se u državni proračun kada se član fonda u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 33/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/18.) svojom osobno potpisanom izjavom Središnjem registru osiguranika opredijeli za mirovinu određenu kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti.

Također, prema članku 100 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, st. 2 ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda prenijet će se mirovinskom osiguravajućem društvu kada član fonda ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 33/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/18.), a u postupku ostvarivanja prava svojom se osobno potpisanom izjavom Središnjem registru osiguranika opredijeli za ostvarivanje mirovine i iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva u skladu s posebnim zakonom te mu se iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti određuje osnovna mirovina.

Prema st. 3 članak 100 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, ako član mirovinskog fonda nije ostvario pravo i uvjete na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a na referentni dan nije u osiguranju, kapitalizirana sredstva s njegovog osobnog računa mogu se prenijeti mirovinskom osiguravajućem društvu po ostvarivanju dobnih uvjeta za starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Ujedno, sukladno članku 100 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, st.4, povlačenjem sredstava prema stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka osiguraniku prestaje članstvo u mirovinskom fondu.

Kako se određuje mirovina?

Svota mirovine računa se tako da se osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine. U svotu mirovine uračunava se, odnosno sastavni je dio mirovine dodatak na mirovinu. Dodatak se utvrđuje na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i određuje se na mirovine ostvarene u razdoblju od 1999. do 2010. godine u rasponu od 4% do 27%, a od 1. siječnja 2010. u iznosu od 27%. Od 1. siječnja 2012. dodatak je sastavni dio mirovine. Više na https://www.mirovinsko.hr/hr/kako-se-odredjuje-mirovina/188.

U nastavku donosimo uvjete za ostvarenje starosne i prijevremene starosne mirovine:

Starosna mirovina

Pravo na starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.
U prijelaznom razdoblju od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi.

Uvjeti za starosnu mirovinu za žene:

U GODINI GODINE ŽIVOTA
god. mj.
2020. 62 6
2021. 62 9
2022. 63 0
2023. 63 3
2024. 63 6
2025. 63 9
2026. 64 0
2027. 64 3
2028. 64 6
2029. 64 9

Od 1. siječnja 2030. izjednačavaju se uvjeti za žene i muškarce.

Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja. U 41 godinu staža osiguranja uračunava se staž osiguranja u efektivnom, stvarnom trajanju. Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ne može steći osiguranik koji ispunjava uvjete za redovitu starosnu mirovinu.
Pravo na starosnu mirovinu i starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika stječe se od dana kada su ispunjeni uvjeti za mirovinu i nakon prestanka osiguranja (zaposlenje, obavljanje obrtničke ili poljoprivredne djelatnosti i dr.). Iznimka su osiguranici koji su na osnovi izmijenjenog ugovora o radu nastavili raditi do polovice punog radnog vremena pa mogu i bez prestanka radnog odnosa steći pravo na starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika.
Pravo na mirovinu pripada najranije od prvog idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja, a ako je zahtjev podnesen nakon roka od šest mjeseci od prestanka osiguranja (prestanka radnog odnosa), osiguranik ima pravo na mirovinu najranije šest mjeseci unatrag, računajući od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Snižavanje dobne granice

Dobna granica snižava se ovisno o stupnju povećanja staža, i to po jednu godinu za određeni zakonom propisani broj godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa s povećanim trajanjem:

  • po jednu godinu za svakih 6 godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 14 mjeseci staža osiguranja (12/14)
  • po jednu godinu za svakih 5 godina staža osiguranja koji se računa 12/15
  • po jednu godinu za svake 4 godine staža osiguranja koji se računa 12/16
  • po jednu godinu za svake 3 godine staža osiguranja koji se računa 12/18.

Od 1. siječnja 2019. osiguranicima koji su ostvarili staž osiguranja s povećanim trajanjem s različitim stupnjem povećanja, dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu snižava se ako su proveli propisani broj punih godina na poslovima na kojima se računa staž s povećanim trajanjem. Novina u odnosu na dosadašnji propis je da se za preostalo razdoblje provedeno na poslovima i u zanimanjima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, za koje dobna granica nije snižena prema pojedinom stupnju povećanja, snižava dobna granica prema najnižem stupnju povećanja koji je pojedini osiguranik ostvario.
Ako osiguranik ispunjava uvjet potrebnog broja punih godina rada efektivno provedenih na poslovima s različitim stupnjem povećanja, a nema potreban broj godina za sniženje prema pojedinom stupnju povećanja, dobna granica snižava se prema najnižem stupnju povećanja koji je osiguranik u tom razdoblju ostvario.

Prijevremena starosna mirovina

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.
U prijelaznom razdoblju od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi i kraćim mirovinskim stažem.

Uvjeti za prijevremenu starosnu mirovinu za žene:

U GODINI GODINE ŽIVOTA GODINE STAŽA
god. mj. god. mj.
2020. 57 6 32 6
2021. 57 9 32 9
2022. 58 0 33 0
2023. 58 3 33 3
2024. 58 6 33 6
2025. 58 9 33 9
2026. 59 0 34 0
2027. 59 3 34 3
2028. 59 6 34 6
2029. 59 9 34 9

Od 1. siječnja 2030. izjednačavaju se uvjeti za žene i muškarce.

Polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine trajno se smanjuje za 0,2% za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja prava na mirovinu prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, neovisno o dužini mirovinskog staža.

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca ima osiguranik kada ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu, uz uvjet da je nakon prestanka osiguranja prouzročenog stečajem, neposredno prije ispunjenih navedenih uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu, proveo u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine kao nezaposlena osoba prijavljena službi nadležnoj za zapošljavanje te da se s danom ispunjenih uvjeta, odnosno najkasnije s prvim idućim danom nakon ispunjenih uvjeta odjavi iz evidencije nadležne službe za zapošljavanje. Svi navedeni uvjeti trebaju biti ispunjeni kumulativno.

Korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena isplata mirovine se ne obustavlja.

Pravo na mirovinu pripada najranije od prvog idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja, a ako je zahtjev podnesen nakon roka od šest mjeseci od prestanka osiguranja (prestanka radnog odnosa), osiguranik ima pravo na mirovinu najranije šest mjeseci unatrag, računajući od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Izvor: HZMO

Više na https://www.mirovinsko.hr/hr/starosna-mirovina/166