PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – profil Društva i pravne objave

Depozitar

Tvrtka, pravni oblik i sjedište

Addiko Bank d.d.

Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb

www.addiko.hr

Broj odobrenja

Addiko Bank d.d. ovlašten je i registriran za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te pružanje pomoćnih usluga između ostalog i za obavljanje poslova Depozitne banke sukladno Rješenju Hrvatske narodne banke, broj Z-1671/2003. od 16.12.2009., a temeljem prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb, Klasa: UP/I-451-04/09-03/3, Ur.broj: 326-111/09-7, od 09.07.2009. godine.

Iznos temeljnog kapitala

Upisani temeljni kapital iznosi 2.558.898.150,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

Popis trećih osoba

Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova depozitara možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Popis direktnih članstava u središnjim klirinškim depozitarnim društvima

Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) Heinzelova 62a, Zagreb, Hrvatska, SDAHHR22 Centralna klirinško depotna družba d.d. (KDD) Tivolska cesta 48, Ljubljana, Slovenija, KDDSSI22.

Naknada depozitaru

Naknadu depozitaru propisuje Agencija za nadzor financijskih usluga. Naknada ne može biti veća od iznosa propisanog odredbama članka 191. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima te sukladno Ugovoru o obavljanju poslova depozitara mirovinskih fondova ona sada iznosi 0,019% godišnje i počela je s primjenom 01.02.2021. Naknada se obračunava dnevno na ukupnu vrijednost imovine fonda umanjenu za iznos svih obveza s osnove ulaganja, a isplaćuje depozitaru jednom mjesečno za prethodni mjesec.