Info zona

Povratak na novosti

Znate li u koju ćete kategoriju mirovinskog fonda?

Svi postojeći članovi mirovinskih fondova prelaze u kategoriju B, a mogu se i prebaciti u liberalniju A ili konzervativniju kategoriju C

Nove kategorije obaveznih mirovinskih fondova, koji se s obzirom na konzervativnost ulaganja dijele na A, B, i C s radom trebaju početi najkasnije 21. kolovoza. Kako se neslužbeno može čuti, četiri postojeća obvezna mirovinska fonda spremna su za primjenu novina u drugom stupu obvezne mirovinske štednje, odnosno »lansiranje« novih kategorija fondova, a čekaju još samo odobrenje HANFE kako bi postojeće i buduće članove mirovinskih fondova educirali o novinama. Svi postojeći članovi obveznih mirovinskih fondova, a riječ je o više od 1,68 milijuna građana, prema odredbama novog Zakona o obveznim mirovinskim fondovima postaju članovi mirovinskih fondova kategorije B. No, svi oni mogu, uz zakonska ograničenja, odabrati prelazak u fond A ili C.

Stoga je i Središnji registar osiguranika (Regos) pozvao članove obaveznih mirovinskih fondova da se do 7. kolovoza, ukoliko to žele, predbilježe za prelazak u, kategoriju fonda A koja je najliberalija po ulaganjima, odnosno najkonzervativniju kategoriju C. Njihovi članovi postati će s prvim danom rada novih kategorija fondova. Istovremeno će Regos osigurati za sve članove postojećih mirovinskih fondova prijenos računa u kategoriju fonda C, ako im je do referentnog dana, odnosno dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ostalo manje od pet godina. Zakon propisuje da osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ako mu je do referentnog dana, to jest dana ispunjenja uvjeta dobi za stjecanje prava na starosnu mirovinu, ostalo 10 ili više godina. Član kategorije B može biti ako mu je do stjecanja uvjeta za mirovinu ostalo pet ili više godina, dok u najmanje rizičnom fondu C trebaju biti osiguranici kojima je preostalo do pet godina do uvjeta za starosnu mirovinu. U praksi to znači da postojeći član mirovinskog fonda kojemu do sticanja uvjeta za umirovljenje nedostaje osam ili devet godina ne može odabrati fond A.

Osobno je pravo svakog građanina, člana obaveznog mirovinskog fonda, da donese odluku o tome u koju će se kategoriju fonda učlaniti. Postojeći članovi tako mogu ostati u kategoriji B, no ne moraju. I budući članovi obveznih fondova moći će izabrati u koju kategoriju fonda ulaze. Ako sami ne izaberu fond, Regos će ih pitati žele li u A ili B kategoriju fonda. Primjerice, u državne vrijednosnice A fond ulaže najmanje 30 posto imovine, B fond najmanje 50, a najkonzervativniji C fond najmanje 70 posto. U dionice, pak, fond A ulaže najviše do 55 posto neto vrijednosti svoje imovine, fond B najviše 35 posto, dok se imovina najkonzervativnijeg fonda C ne smije ulagati u dionice. Novi zakon jasno je propisao kriterije kako za rad i ulaganje fondova u novoj kategorizaciji, tako i za članove fondova. S obzirom da je fond A najliberalniji po ulaganju on je namijenjen onima koji tek ulaze u svijet rada, odnosno postojećim članovima obveznih mirovinskih fonodova kojima do ispunjenja uvjeta za umirovljenje treba još najmanje dvadesetak godina. Naime, kako je riječ o rizičnijem fondu on daje mogućnost većih prinosa na ulaganje, ali on nosi i dodatni rizik koji se ne može anulirati u kratkom periodu ulaganja.

Koji god fond sadašnji ili budući članovi mirovinskih fondova odabrali, samostalno će ih moći mijenjati. No, korisnik će to moći napraviti jednom u tri godine i to u godini kada napuni godine života koje su djeljive sa tri i u kalendarskom mjesecu u kojem je rođen. Promjena kategorije fonda je besplatna. Regos će, pak, automatizmom članove fondova »prebacivati« kada steknu uvjete za prelazak u drugi fond. U praksi to znači da će Regos člana fonda kategorije A na dan kada ispuni uvjet da do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu ima 10 godina, automatski prebaciti u mirovinski fond kategorije B kojim upravlja isto mirovinsko društvo. Ako je pak član fonda kategorije B, i do stjecanja uvjeta za umirovljenje ima manje od pet godina Regos će ga prebaciti u mirovinski fond kategorije C kojim upravlja isto mirovinsko društvo.

(izvor: Novi list)